+7 (495) 552-42-65, +7 (910) 443-01-17
Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Ïîñòàíîâëåíèÿ

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 01 èþíÿ 2005 ã. ¹410 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå N 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 èþíÿ 2003 ã. N 344"

Ñì. ãðàôè÷åñêóþ êîïèþ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 1 èþëÿ 2005 ã. N 410

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå N 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 èþíÿ 2003 ã. N 344"

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòàíîâëÿåò:

Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïðèëîæåíèå N 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 èþíÿ 2003 ã. N 344 "Î íîðìàòèâàõ ïëàòû çà âûáðîñû â àòìîñôåðíûé âîçäóõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ñòàöèîíàðíûìè è ïåðåäâèæíûìè èñòî÷íèêàìè, ñáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â ïîâåðõíîñòíûå è ïîäçåìíûå âîäíûå îáúåêòû, ðàçìåùåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ" (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2003, N 25, ñò. 2528).

Ïðåäñåäàòåëü  Ïðàâèòåëüñòâà                                                                                                                                                                                                                                  

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè                                                                                                                           Ì.Ôðàäêîâ                                                                                                                                                                                                                           

Ìîñêâà
1 èþëÿ 2005 ã.
N 410

Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïðèëîæåíèå N 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 èþíÿ 2003 ã. N 344
(óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 1 èþëÿ 2005 ã. N 410)

1.  íîðìàòèâàõ ïëàòû çà âûáðîñû â àòìîñôåðíûé âîçäóõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ñòàöèîíàðíûìè èñòî÷íèêàìè:

à) ïîçèöèþ 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 7.  |Àëþìèíèé îêñèä                |     205      |       1025        |

|     |(â ïåðåñ÷åòå íà àëþìèíèé)     |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

á) ïîçèöèþ 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 12. |Àíãèäðèä     ñåðíûé      (ñåðû|      21      |        105        |

|     |òðèîêñèä),                    |              |                   |

|     |àíãèäðèä    ñåðíèñòûé    (ñåðû|              |                   |

|     |äèîêñèä),                     |              |                   |

|     |êèñëîòà ñåðíàÿ                |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

â) ïîçèöèþ 13 èñêëþ÷èòü;

ã) ïîçèöèþ 21 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 21. |Áàðèé è åãî ñîëè              |     513      |       2565        |

|     |(â ïåðåñ÷åòå íà áàðèé)        |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ä) ïîçèöèþ 55 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 55. |Äèõëîðôòîðìåòàí               |      10      |        50         |

|     |(ôðåîí - 12)                  |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

å) ïîçèöèþ 59 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 59. |Äèõëîðïðîïàí                  |      22      |        110        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

æ) ïîçèöèè 61 - 63 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 61. |Äèõëîðýòàí                    |      5       |        25         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 62. |Äèýòèëáåíçîë                  |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 63. |Äèýòèëîâûé ýôèð               |     7,4      |        37         |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ç) ïîçèöèþ 65 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 65. |Æåëåçà îêñèäû                 |      52      |        260        |

|     |(â ïåðåñ÷åòå íà æåëåçî)       |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

è) ïîçèöèè 68 è 69 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 68. |Çîëû   óãëåé:   ïîäìîñêîâíîãî,|      7       |        35         |

|     |ïå÷îðñêîãî,        êóçíåöêîãî,|              |                   |

|     |ýêèáàñòóçñêîãî,       ìàðêè Á1|              |                   |

|     |áàáàåâñêîãî   è   òþëüãàíñêîãî|              |                   |

|     |ìåñòîðîæäåíèé                 |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 69. |Çîëû ïðî÷èõ óãëåé             |     103      |        515        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ê) ïîçèöèþ 75 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 75. |Êàäìèé îêñèä,                 |     6833     |       34165       |

|     |êàäìèé ñóëüôàò                |              |                   |

|     |(â ïåðåñ÷åòå íà êàäìèé)       |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ë) ïîçèöèþ 78 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 78. |Êàëèé ãèäðîñóëüôàò,           |      21      |        105        |

|     |êàëèé õëîðèä                  |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ì) ïîçèöèþ 90 èñêëþ÷èòü;

í) ïîçèöèþ 94 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 94. |Êðåìíèé äèîêñèä               |      21      |        105        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

î) ïîçèöèþ 99 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 99. |Ìàãíèé îêñèä                  |      21      |        105        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ï) ïîçèöèþ 106 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|106. |Ìåòàí, â òîì ÷èñëå  â  ñîñòàâå|      50      |        250        |

|     |íåôòÿíîãî  (ïîïóòíîãî)   ãàçà,|              |                   |

|     |ñæèãàåìîãî          ôàêåëüíûìè|              |                   |

|     |óñòàíîâêàìè                   |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ð) ïîçèöèþ 108 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|108. |Ìåòèëåí  õëîðèñòûé   (ìåòèëåíà|      1       |         5         |

|     |õëîðèä)                       |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ñ) ïîçèöèè 146 è 147 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|146. |Ñàæà                          |      80      |        400        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|147. |Ñâèíåö ñåðíèñòûé              |     1206     |       6030        |

|     |(â ïåðåñ÷åòå íà ñâèíåö)       |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ò) ïîçèöèþ 172 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|172. |Òðèõëîðýòèëåí                 |      5       |        25         |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ó) ïîçèöèþ 178 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|178. |Ëåòó÷èå      íèçêîìîëåêóëÿðíûå|      5       |        25         |

|     |óãëåâîäîðîäû   (ïàðû    æèäêèõ|              |                   |

|     |òîïëèâ) ïî óãëåðîäó           |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ô) ïîçèöèþ 204 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|204. |Ýòèëåíàìèí                    |     0,7      |        3,5        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

õ) ïîçèöèþ 207 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|207. |Ýòèëåíèìèí                    |     4100     |       20500       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ö) äîïîëíèòü íîðìàòèâû ïîçèöèÿìè 211 - 225 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|211. |Âóëêàíèçàöèîííûå ãàçû  øèííîãî|     1025     |       5125        |

|     |ïðîèçâîäñòâà                  |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|212. |Äèìåòèëôòàëàò                 |     293      |       1465        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|213. |Äèýòèëôòàëàò                  |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|214. |Èçîáóòèëáåíçîàò               |     137      |        685        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|215. |Êàëèé íèòðàò                  |      68      |        340        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|216. |Êàëüöèé  ãèäðîîêñèä,   êàëüöèé|      68      |        340        |

|     |íèòðàò                        |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|217. |Êîáàëüò   (ñîëè     êîáàëüòà â|     2050     |       10250       |

|     |ïåðåñ÷åòå íà êîáàëüò)         |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|218. |Ìàçóòíàÿ                  çîëà|     1025     |       5125        |

|     |òåïëîýëåêòðîñòàíöèé           |              |                   |

|     |(â ïåðåñ÷åòå íà âàíàäèé)      |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|219. |Ìåòèëàêðèëàò                  |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|220. |Ìåòèëàìèí                     |     2050     |       10250       |

|     |(ìîíîìåòèëàìèí)               |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|221. |Ïîëèèçîöèàíàò                 |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|222. |Ïûëü àìèíîïëàñòîâ             |      41      |        205        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|223. |Ïûëü âûáðîñîâ òàáà÷íûõ ôàáðèê |     5125     |       25625       |

|     |(â ïåðåñ÷åòå íà íèêîòèí)      |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|224. |Ïûëü ñèíòåòè÷åñêîé êîæè       |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|225. |Ôåíèëèçîöèàíàò                |     4100     |       20500       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

".

2. Íîðìàòèâû ïëàòû çà âûáðîñû â àòìîñôåðíûé âîçäóõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ïåðåäâèæíûìè èñòî÷íèêàìè (äëÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ òîïëèâà) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Íîðìàòèâû ïëàòû çà âûáðîñû â àòìîñôåðíûé âîçäóõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ïåðåäâèæíûìè èñòî÷íèêàìè (äëÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ òîïëèâà)

(ðóáëåé)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|            Âèä òîïëèâà             |   Åäèíèöà    |  Íîðìàòèâû ïëàòû  |

|                                    |  èçìåðåíèÿ   |   çà 1 åäèíèöó    |

|                                    |              |     èçìåðåíèÿ     |

|————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|Áåíçèí íåýòèëèðîâàííûé              |    òîííà     |        1,3        |

|————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|Äèçåëüíîå òîïëèâî                   |    òîííà     |        2,5        |

|————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|Êåðîñèí                             |    òîííà     |        2,5        |

|————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|Ñæàòûé ïðèðîäíûé ãàç                |    òûñÿ÷à    |        0,7        |

|                                    |  êóá.ìåòðîâ  |                   |

|————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|Ñæèæåííûé ãàç                       |    òîííà     |        0,9        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

".

3. Â íîðìàòèâàõ ïëàòû çà ñáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â ïîâåðõíîñòíûå è ïîäçåìíûå âîäíûå îáúåêòû:

à) ïîçèöèþ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 1.  |Àììîíèé-èîí (NH+)             |     551      |       2755        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

á) ïîçèöèþ 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 3.  |Àëêèëñóëüôîíàò íàòðèÿ         |     552      |       2760        |

|     |(â òåõíè÷åñêîì ïðåïàðàòå)     |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

â) ïîçèöèþ 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 6.  |Àíèëèí (àìèíîáåíçîë)          |   2754809    |     13774045      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ã) ïîçèöèè 14 è 15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 14. |Âîëüôðàì (W6+)                |    344352    |      1721750      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 15. |Ãèäðàçèíãèäðàò                |    918330    |      4591650      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ä) ïîçèöèþ 20 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 20. |Æåëåçî (Fe) (âñå ðàñòâîðèìûå â|     2755     |       13775       |

|     |âîäå ôîðìû)                   |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

å) ïîçèöèè 26 - 29 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 26. |Êðàñèòåëü ïðÿìîé              |     6887     |       34435       |

|     |áèðþçîâûé ñâåòîïðî÷íûé Ê      |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 27. |Êðàñèòåëü õðîìîâûé ÷åðíûé Π  |     9183     |       45915       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 28. |Êðàñèòåëü êèñëîòíûé ÷åðíûé Ñ  |     5510     |       27550       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 29. |Êðàñèòåëü ïðÿìîé ÷åðíûé Ç     |     1378     |       6890        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

æ) ïîçèöèþ 37 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 37.  |Ìàãíèé (Mg) (âñå  ðàñòâîðèìûå|     6,9      |       34,5        |

|      |â âîäå ôîðìû)                |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ç) ïîçèöèè 51 - 53 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 51.  |Íèòðàò-àíèîí                 |     6,9      |       34,5        |

|——————|—————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 52.  |Íèòðèò-àíèîí                 |     3444     |       17220       |

|——————|—————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 53.  |Îëîâî è åãî ñîëè (ïî Sn)     |     2460     |       12300       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

è) ïîçèöèþ 54 èñêëþ÷èòü;

ê) ïîçèöèè 55 - 57 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 55.  |ÎÆÊ - îêñèëèðîâàííûå         |      71      |        355        |

|      |æèðíûå êèñëîòû               |              |                   |

|——————|—————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 56.  |ÎÏ-7, ïîëèýòèëåíãëèêîëåâûå   |     918      |       4590        |

|      |ýôèðû ìîíî- è äèàëêèëôåíîëîâ |              |                   |

|——————|—————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 57.  |ÎÏ-10, ÑÏÀÂ,  ñìåñü   ìîíî- è|     552      |       2760        |

|      |äèàëêèëôåíîëîâûõ       ýôèðîâ|              |                   |

|      |ïîëèýòèëåíãëèêîëÿ            |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ë) ïîçèöèþ 61 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 61.  |Ðîäàíèäû (ïî ÑNS-)           |     2755     |       13775       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ì) ïîçèöèè 64 è 65 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 64.  |Ñâèíåö (Ðb) (âñå  ðàñòâîðèìûå|    45913     |      229565       |

|      |â âîäå ôîðìû)                |              |                   |

|——————|—————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 65.  |Ñåëåí (Se) (âñå ðàñòâîðèìûå â|    137740    |      688700       |

|      |âîäå ôîðìû)                  |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

í) ïîçèöèè 69 - 71 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 69.  |Ñóëüôàò-àíèîí (ñóëüôàòû)     |     2,8      |        14         |

|——————|—————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 70.  |Ñóëüôèä-àíèîí (ñóëüôèäû)     |    55096     |      275480       |

|——————|—————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 71.  |Ñóëüôèò-àíèîí (ñóëüôèòû)     |     145      |        725        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

î) ïîçèöèþ 73 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 73.  |Òàííèäû                      |     27,5     |       137,5       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ï) ïîçèöèè 88 è 89 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 88.  |Õðîì (Ñr3+)                  |     3935     |       19675       |

|——————|—————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 89.  |Õðîì (Ñr6+)                  |    13774     |       68870       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ð) ïîçèöèþ 100 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|100.  |Äèêâàò                       |    688700    |      3443500      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ñ) ïîçèöèþ 104 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 104. |Êàïòàí                       |    459133    |      2295665      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ò) ïîçèöèþ 111 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 111. |Ìåòîë                        |    459133    |     2295665      |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ó) ïîçèöèþ 124 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 124. |Òèðàì                        |   2754809    |     13774045      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

ô) ïîçèöèþ 126 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 126. |Òðèàäèìåíîë                  |     2755     |       13775       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

õ) äîïîëíèòü íîðìàòèâû ïîçèöèåé 143 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 143. |Ñòðîíöèé            (Sr) (âñå|     689      |       3445        |

|      |ðàñòâîðèìûå â âîäå ôîðìû)    |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

";

ö) ïðèìå÷àíèå äîïîëíèòü àáçàöåì âòîðûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Íîðìàòèâ ïëàòû çà ñáðîñû âçâåøåííûõ âåùåñòâ ïðèìåíÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì êîýôôèöèåíòà, îïðåäåëÿåìîãî êàê âåëè÷èíà, îáðàòíàÿ ñóììå äîïóñòèìîãî óâåëè÷åíèÿ ñîäåðæàíèÿ âçâåøåííûõ âåùåñòâ ïðè ñáðîñå ñòî÷íûõ âîä ê ôîíó âîäîåìà è ôîíîâîé êîíöåíòðàöèè âçâåøåííûõ âåùåñòâ â âîäå âîäíîãî îáúåêòà, ïðèíÿòîé ïðè óñòàíîâëåíèè íîðìàòèâîâ ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ.".

4. Â íîðìàòèâàõ ïëàòû çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ:

à) ïîçèöèþ 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 5.  |Îòõîäû  V  êëàññà  îïàñíîñòè|          |                       |

|     |(ïðàêòè÷åñêè íåîïàñíûå):    |          |                       |

|     |                            |          |                       |

|     |äîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè   |  òîííà   |          0,4          |

|     |                            |          |                       |

|     |ïåðåðàáàòûâàþùåé            |  òîííà   |          15           |

|     |ïðîìûøëåííîñòè              |          |                       |

|     |                            |          |                       |

|     |ïðî÷èå                      |  òîííà   |           8           |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————

";

á) àáçàö òðåòèé ïðèìå÷àíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"êîýôôèöèåíòà 0 ïðè ðàçìåùåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè îòõîäîâ, ïîäëåæàùèõ âðåìåííîìó íàêîïëåíèþ è ôàêòè÷åñêè èñïîëüçîâàííûõ (óòèëèçèðîâàííûõ) â òå÷åíèå 3 ëåò ñ ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ â ñîáñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ðåãëàìåíòîì èëè ïåðåäàííûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â òå÷åíèå ýòîãî ñðîêà.".

Íîðìàòèâû 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6