+7 (495) 552-42-65, +7 (910) 443-01-17
Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Ïîñòàíîâëåíèÿ

Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ îò 30.04.03 ã. ¹78 "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ÃÍ 2.1.5.1315-03"

Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ îò 30 àïðåëÿ 2003 ã. N 78
"Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ÃÍ 2.1.5.1315-03"

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ" îò 30 ìàðòà 1999 ã. N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1999, N 14, ñò. 1650) è Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ã. N 554 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2000, N 31, ñò. 3295) ïîñòàíîâëÿþ:

Ââåñòè â äåéñòâèå ñ 15 èþíÿ 2003 ãîäà ãèãèåíè÷åñêèõ# íîðìàòèâîâ# "Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ. ÃÍ 2.1.5.1315-03", óòâåðæäåííûå Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 27 àïðåëÿ 2003 ã.

                                                                                                                                                                   Ã.Ã.Îíèùåíêî

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå ÐÔ 19 ìàÿ 2003 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé N 4550

Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ 2.1.5.1315-03

"Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ"

 

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

1.1. Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ (äàëåå - Íîðìàòèâû) ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ îò 30 ìàðòà 1999 ãîäà, N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1999, N 14, ñò. 1650) è Ïîëîæåíèåì î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ãîäà, N 554 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2000, N 31, ñò. 3295).

1.2. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû äåéñòâóþò íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óñòàíàâëèâàþò ïðåäåëüíûå äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ.

1.3. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà âîäó ïîäçåìíûõ è ïîâåðõíîñòíûõ âîäîèñòî÷íèêîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ öåíòðàëèçîâàííîãî è íåöåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, äëÿ ðåêðåàöèîííîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ïèòüåâóþ âîäó è âîäó â ñèñòåìàõ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ òàêæå, êàê îäèí èç ãèãèåíè÷åñêèõ êðèòåðèåâ áåçîïàñíîñòè ìîðñêîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

1.4. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé òîêñè÷íîñòè è îïàñíîñòè âåùåñòâ, âëèÿíèÿ íà ñàíèòàðíûé ðåæèì âîäîåìîâ, îðãàíîëåïòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, à òàêæå ñ ó÷åòîì ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è Ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà.

II. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N ï/ï |       Íàèìåíîâàíèå âåùåñòâà        |    N CAS    |        Ôîðìóëà        | Âåëè÷èíà  | Ëèìèòèðóþùèé |  Êëàññ  |

|            |                                    |             |                       | ÏÄÊ, ìã/ë |  ïîêàçàòåëü  |îïàñíîñòè|

|           |                                    |             |                       |                      |  âðåäíîñòè   |         |

|——————|————————————————————————————————————|———————   ——————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  1   |                 2                  |      3      |           4           |     5     |      6       |   7     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  1   |6-Àçà-2,4-äèîêñà-5-èìèíî-6-öèàíèìè- |             |C6H8N4Π               |   0,3     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |íîíîíàí-7-îí                        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  2   |4,4'-Àçîáèñ(4-öèàíïåíòàíîâàÿ        |  2638-94-0  |C12H16N4Î4             |   0,25    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |êèñëîòà)                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  3   |Àëêåíèëñóëüôîíàò íàòðèÿ             |             |                       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  4   |ÀëêåíèëÑ12-14ñóëüôîíàòû             |             |                       |   0,4     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  5   |ÀëêåíèëÑ15-18ñóëüôîíàòû             |             |                       |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  6   |Àëêèëàìèäîìåòàíñóëüôîíàò íàòðèÿ     |             |                       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  7   |Àëêèëàìèíîáåíçîë                    |             |                       |   0,003   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  8   |ÀëêèëÑ17-20-àìèíoïpoïèoíèòpèë       |             |                       |   0,05    |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  9   |ÀëêèëÑ7-9àìèíû                      |             |                       |   0,1     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  10  |ÀëêèëÑ10-15àìèíû                    |             |                       |   0,04    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  11  |ÀëêèëÑ16-20àìèíû                    | 68037-92-3  |                       |   0,03    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  12  |ÀëêèëÑ10-16áåíçèëäèìåòèëàìèíèéõëîðèä|             |                       |   0,3     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  13  |ÀëêèëÑ17-20áåíçèëäèìåòèëàìèíèéõëîðèä|             |                       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  14  |Àëêèëáåíçîëñóëüôîíàò àììîíèÿ        |             |                       |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  15  |Àëêèëáåíçîëñóëüôîíàò êàëüöèÿ        |             |                       |   0,2     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  16  |Àëêèëáåíçîëñóëüôîíàò íàòðèÿ         |             |                       |   0,4     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  17  |Àëêèëáåíçîëñóëüôîíàò òðèýòàíîëàìèíà |             |                       |   1       |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  18  |Àëêèëáåíçîëñóëüôîíàòû               |             |                       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  19  |Àëêèëãèäðîêñèáåíçîë ñëàíöåâûé       |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  20  |àëüôà-ÀëêèëÑ12-15-îìåãà-ãèäðîêñèïîëè|             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|      |(îêñèýòàí-1,2-äèèë)                
|  21  |àëüôà-Àëêèë-îìåãà-ãèäðîêñèïîëè(îêñè-|             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|      |ýòàí-1,2-äèèë)-2-ñóëüôîáóòàíäèîàò   |             |                       |           |              |         |

|      |äèíàòðèÿ                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  22  |Àëêèëäèìåòèëàìèí                    |             |                       |   0,2     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  23  |Àëêèëäèìåòèëàìèíà îêñèä             |             |                       |   0,4     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  24  |àëüôà-ÀëêèëÑ18-20-îìåãà-îêñèìåòèëåí-| 11098-05-8  |C32-34H61-65NÎ6S       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|      |äè(îêñèýòàí-1,2-äèèë)äèýòèëìåíòàíà- |             |                       |           |              |         |

|      |ìèíèéáåíçîëñóëüôàò                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  25  |Àëêèëïðîïåíäèàìèí                   |             |                       |   0,15    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  26  |Àëêèëñóëüôàò ïåðâè÷íûé              |             |                       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  27  |Àëêèëñóëüôàòû                       |             |                       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  28  |Àëêèëñóëüôîáóòàíäèîàò äèíàòðèÿ      |             |                       |   0,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  29  |Àëêèëñóëüôîáóòàíäèîâàÿ êèñëîòà      |             |                       |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  30  |ÀëêèëÑ11-18ñóëüôîíàò íàòðèÿ         |             |                       |   0,4     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  31  |Àëêèëñóëüôîíàòû                     |             |                       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  32  |Àëêèëòðèìåòèëàìèíèéõëîðèä           |             |                       |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  33  |Àëüôàíîë                            |             |                       |   0,1 (â  |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  34  |Àëþìèíèé                            |  7429-90-5  |Al                     |0,2 (0,5)* |  îðã. ìóòí.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  35  |Àëþìèíèé   ãèäðîêñèä      õëîðèä (ïî| 12042-91-0  |Al2ClH5Î5              |0,2 (0,5)* |  îðã. ìóòí.  |   3     |

|      |àëþìèíèþ)                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  36  |òåòðàÀëþìèíèé                äèêàëèé|  1200-26-2  |Al6K2Î24Si6H4          |   0,25    |  îðã. ìóòí.  |   4     |

|      |äèàëþìîãåêñàñèëèêàò òåòðàãèäðîêñèä  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  37  |Àìèí íèòðîïàðàôèíîâûé îáîãàùåííûé   |             |                       |   0,15    | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  38  |4-Àìèíî-N-(àìèíîèìèíîìåòèë)áåíçîëñó-|   57-67-0   |C7H10N4Î2S             |   0,01    |     îáù.     |   3     |

|      |ëüôîíàìèä                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  39  |5-Àìèíî-2-(4-àìèíîôåíèë)-1Í-áåíçèìè-|  7621-86-5  |C13H12N4               |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |äàçîë                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  40  |1-Àìèíîàíòðàöåí-9,10-äèîí           |   82-45-1   |C14H9NÎ2               |  10       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  41  |2-Àìèíîáåíçîéíàÿ êèñëîòà            |  118-92-3   |C7H7NÎ2                |   0,1     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  42  |3-Àìèíîáåíçîéíàÿ êèñëîòà            |   99-05-8   |C7H7NÎ2                |  10       |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  43  |4-Àìèíîáåíçîéíàÿ êèñëîòà            |  150-13-0   |C7H7NÎ2                |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  44  |4-Àìèíîáåíçîéíîé êèñëîòû ôîñôàò     |             |C7H7NÎ2 õ H2Î4P        |   0,1     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  45  |Àìèíîáåíçîë                         |   62-53-3   |C6H7N                  |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  46  |4-Àìèíîáåíçîëñóëüôîíàìèä            |   63-74-1   |C6H8Î2N2S              |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  47  |3-Àìèíîáåíçîëñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà    |  121-47-1   |Ñ6Í7NÎ3S               |   0,7     |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  48  |1-Àìèíî-4-áóòèëáåíçîë               |  104-13-2   |C10H15N                |   0,4     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  49  |1-Àìèíî-2-ãèäðîêñèáåíçîë            |   95-55-6   |C6H7NO                 |   0,01    |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  50  |4-Àìèíî-2-ãèäðîêñèáåíçîë            |  123-30-8   |C6H7NO                 |   0,05    |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  51  |5-Àìèíî-2-ãèäðîêñèáåíçîéíàÿ êèñëîòà |   89-57-6   |C7H7NO3                |   0,5     |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  52  |2-Àìèíî-1-ãèäðîêñè-2,4-äèíèòðîáåíçîë|   96-91-3   |C6H3N3O5               |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  53  |4-Àìèíî-1-ãèäðîêñè-3-õëîðáåíçîë     | 17609-80-2  |C6H6ClNO               |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  54  |4-Àìèíî-2-(2-ãèäðîêñèýòèë)-N-ýòèëà- |             |C10H17N2O õ H2O3S      |   0,2     |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |ìèíîáåíçîë ñóëüôèò                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  55  |7-Àìèíîäåçàöåòîêñèöåôàëîñïîðàíîâàÿ  |             |C7H6N2O4S              |   0,001   |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  56  |4-Àìèíî-N-(2,4-äèàìèíîôåíèë)áåíçàìèä| 60779-50-2  |C13H4N4O               |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  57  |1-Àìèíî-2,4-äèáðîìàíòðàöåí-9,10-äèîí|   81-49-2   |C14H7Br2NO2            |  10       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  58  |4-Aìèío-N-(4,6-äèìeòèë-2-ïèpèäèíèë) |   57-68-1   |C12H14N4O2S            |   1       |     îáù.     |   3     |

|      |áeíçoëcyëüôoíaìèä                   |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  59  |4-Àìèíî-6-(1,1-äèìåòèëýòèë)-3-(ìåòè-| 21087-64-9  |C8H14N4S               |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|      |ëòèî)-1,2,4-òðèàçèí-5(4Í)-îí        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  60  |1-Àìèíî-2,4-äèíèòðîáåíçîë           |   97-02-9   |Ñ6Í5N3O4               |   0,05    |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  61  |1-Àìèíî-2,5-äèíèòðîáåíçîë           |  619-18-1   |C6H5N3O4               |   0,05    |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  62  |1-Àìèíî-3,4-äèíèòðîáåíçîë           |  610-41-3   |C6H5N3O4               |   0,05    |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  63  |4-Àìèíîäèôåíèëàìèí                  |  101-54-2   |C12H12N2               |   0,005   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  64  |3-Àìèíî-2,5-äèõëîðáåíçîéíàÿ êèñëîòà |  133-90-4   |C7H5Cl2NO2             |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  65  |2-(Àìèíîèìèäìåòàí)òèîýòàíîâàÿ       |             |Ñ3Í6NO2S               |   0,4     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  66  |1-Àìèíî-3-ìåòèëáåíçîë               |  108-44-1   |C7H9N                  |   0,6     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  67  |1-Àìèíî-4-ìåòèëáåíçîë               |  106-49-0   |C7H9N                  |   0,6     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  68  |N-(4-Aìèío-3-ìeòèëôeíèë)-1,4-áeíço- |             |C13H12N2O              |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |xèíoíèìèí                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  69  |1-Àìèíî-2-ìåòîêñèáåíçîë             |   90-04-0   |C7H9NO                 |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  70  |1-Àìèíî-4-ìåòîêñèáåíçîë             |  104-94-9   |C7H9NO                 |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  71  |4-Àìèíîíàôòàëèí-1,5-äèñóëüôîíàò     |             |C10H8NNaO6S2           |  10       |     îáù.     |   4     |

|      |íàòðèÿ                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  72  |3-Àìèíîíàôòàëèí-1,5-äèñóëüôîíîâàÿ   |             |C10H9NO6S2             |  10       |     îáù.     |   4     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  73  |4-Àìèíî-1,5-íàôòàëèíäèñóëüôîíîâàÿ   |  117-55-5   |C10H9NO6S2             |   5       |     îáù.     |   4     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  74  |1-Àìèíî-2-íèòðîáåíçîë               |   88-74-4   |C6H6N2O2               |   0,01    |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  75  |1-Àìèíî-3-íèòðîáåíçîë               |   99-09-2   |Ñ6Í6N2Î2               |   0,15    |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  76  |1-Àìèíî-4-íèòðîáåíçîë               |  100-01-6   |C6H6N2O2               |   0,05    |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  77  |1-Àìèíî-4-íèòðîáåíçîë-2-ñóëüôîíàò   |             |C6H9N3O5S              |   0,08    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |àììîíèÿ                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  78  |4-Àìèíî-2-íèòðîáåíçîëñóëüôîíîâàÿ    |  4616-84-2  |C6H6N2O5               |   0,9     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  79  |1-Àìèíî-2-íèòðî-4-õëîðáåíçîë        |   89-63-4   |C6H5ClN2O2             |   0,025   |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  80  |2-Àìèíîïðîïàí                       |   75-31-0   |C3H9N                  |   2       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  81  |1-Àìèíîïðîïàí-2-îë                  |   78-96-6   |Ñ3Í9NΠ                |   0,3     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  82  |4-Àìèíî-2,2,6,6-òåòðàìåòèëïèïåðèäèí | 36768-62-4  |C9H20N2                |   4       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  83  |4-Àìèíî-N-2-òèàçîëèëáåíçîëñóëüôîíà- |   72-14-0   |C9H9N3O2S2             |   1       |     îáù.     |   3     |

|      |ìèä                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  84  |1-Àìèíî-2,4,6-òðèìåòèëáåíçîë        |   88-05-1   |C9H13N                 |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  85  |4-Àìèíî-2-(òðèõëîðìåòèë)-3,5-äèõëîð-| 14321-05-2  |Ñ6Í3Ñl5N2              |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ïèðèäèí                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  86  |4-Àìèíî-2-(òðèõëîðìåòèë)-3,5,6-òðèõ-|  5005-62-9  |Ñ6Í2Ñl6N2              |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ëîðïèðèäèí                          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  87  |4-Àìèíî-3,5,6-òðèõëîðïèðèäèí-2-êàð- |  2545-60-0  |Ñ6Í3Ñl3ÊN2O2           |  10       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |áîíàò êàëèÿ                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  88  |4-Àìèíî-3,5,6-òðèõëîðïèðèäèí-2-êàð- | 50655-56-6  |C6H3Cl3N2NaO2          |  10       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |áîíàò íàòðèÿ                        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  89  |4-Àìèíî-3,5,6-òðèõëîð-2-ïèðèäèíêàð- |  1918-02-1  |Ñ6Í3Ñl3N2O2            |  10       |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |áîíîâàÿ êèñëîòà                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  90  |7-(D-àëüôà-Àìèíîôåíèëàöåòàìèäî)-3-  | 15686-71-2  |C16H17N3O4S            |   0,0005  |    ñ.-ò.     |   1     |

|      |ìåòèë-3-öåôåì-4-êàðáîíîâàÿ êèñëîòà  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  91  |[2S-[2àëüôà,5àëüôà,6áåòà]]-6-[(Àìè- |   69-53-4   |C16H19N3O4S            |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |íîôåíèëàöåòèë)àìèíî]-3,3-äèìåòèë-   |             |                       |           |              |         |

|      |7-îêñî-4-òèà-1-àçàáèöèêëî[3,2,0]ãåï-|             |                       |           |              |         |

|      |òåí-2-êàðáîíîâàÿ êèñëîòà            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  92  |5-Àìèíî-2-ôåíèë-4-õëîðïèðèäàçèí-3-(2|  1698-60-8  |C10H8ClN3O             |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |Í)-îí                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  93  |5-Àìèíî-2-õëîðáåíçîéíàÿ êèñëîòà     |   89-54-3   |C6H6ClNO2              |   2       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  94  |1-Àìèíî-3-õëîðáåíçîë                |  108-42-9   |Ñ6Í6ÑlN                |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  95  |1-Àìèíî-4-õëîðáåíçîë                |  106-47-8   |C6H6ClN                |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  96  |2-Àìèíîýòàíîë                       |  141-43-5   |C2H7NO                 |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  97  |2-Àìèíîýòàíñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà      |  107-35-7   |C2H7NO3S               |   0,3     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  98  |(2-Àìèíîýòèë)êàðáàìîäèòèîíîâàÿ      | 20950-84-9  |C3H8N2S2               |   0,8     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

|  99  |1-(2-Àìèíîýòèë)ïèïåðàçèí            |  140-31-8   |C6P5N2                 |   0,6     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 100  |N-(2-Àìèíîýòèë)ýòàí-1,2-äèàìèí      |  111-40-0   |C4H13N3                |   0,2     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 101  |1-Àìèíî-4-ýòîêñèáåíçîë              |  156-43-4   |C8H11NO                |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 102  |2-Àìèíî-2-ýòîêñè-6-íàôòàëèíñóëüôîíî-|             |C12H13NO4S             |   2,5     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |âàÿ êèñëîòà                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 103  |Àììèàê è àììîíèé-èîí (ïî àçîòó)     |  7664-41-7  |NÍ3                    |   1,5     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 104  |äèÀììîíèé ïåðîêñèäèñóëüôàò          |  7727-54-0  |H8N2O8S2               |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 105  |Àììîíèé ïåðõëîðàò                   |  7790-98-9  |H4ClNO4                |   5       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 106  |äèÀììîíèé ñóëüôàò (ïî àçîòó)        |  7783-20-2  |H8N2O4S                |   1       | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 107  |ÀÌÔÈÊÎР (èíãèáèòîð   ñåðîâîäîðîäíîé|             |                       |   0,22    |     îðã.     |   4     |

|      |êîððîçèè)                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 108  |ÀÍÑÊ-50    (èíãèáèòîð    àòìîñôåðíîé|             |                       |   0,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |êîððîçèè)                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 109  |Àíòðàöåí-9,10-äèîí                  |   84-65-1   |C14H8O2                |  10       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 110  |Àíòðàöåí-9,10-äèîí-1-ñóëüôîíàò      | 60274-89-7  |C14H7NaO5S             |  10       |     îáù.     |   4     |

|      |íàòðèÿ                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 111  |Àíòðàöåí-9,10-äèîí-2-ñóëüôîíàò      |  131-08-8   |C14H7NaO5S             |  10       |     îáù.     |   4     |

|      |íàòðèÿ                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 112  |ÀÏÍ-2 (ôëîòîðåàãåíò)                |             |                       |   0,05    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 113  |Àöåòàëüäåãèä                        |   75-07-0   |Ñ2Í4O                  |   0,2     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 114  |S-(2-Àöåòàìèäîýòèë)-O,O-äèìåòèëäèòè-| 13265-60-6  |Ñ6Í11NO5ÐS2            |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |îôîñôàò                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 115  |Àöåòàò  êîáàëüòà   òåòðàãèäðàò   (ïî|  6147-53-1  |Ñ4Í6ÑîO4 õ Í8O4        |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |êîáàëüòó)                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 116  |N-Àöåòèë-DL-2-àìèíî-3,3-äèìåòèëïðî- |  3067-19-4  |C7H13NO3               |   2,5     |     îáù.     |   3     |

|      |ïàíîâàÿ êèñëîòà                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 117  |N-Àöåòèë-DL-2-àìèíî-3-ìåòèëáóòàíîâàÿ|  348-67-4   |C5H11NO2S              |   0,7     |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 118  |(6R-òðàíñ)-3-[(Àöåòèëîêñè)ìåòèë]-7- |  957-68-6   |C10H12N2O5S            |   0,001   |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |àìèíî-8-îêñî-5-òèà-1-àçàáèöèêëî[4,  |             |                       |           |              |         |

|      |2,0]îêò-2-åí-2-êàðáîíîâàÿ êèñëîòà   |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 119  |Àöåòîêñèì                           |  546-88-3   |C2H5NO                 |   8       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 120  |Àöåòîíèòðèë                         |   75-05-8   |C2H3N                  |   0,7     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 121  |Áàðèé                               |  7440-39-3  |Ba                     |   0,7     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 122  |Áåëêîâî-âèòàìèííûé êîíöåíòðàò       |             |                       |   0,02    |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 123  |Áåíçàëüäåãèä                        |  100-52-7   |Ñ7Í6Π                 |   0,003   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 124  |Áåíçàëüäåãèä-2,4-äèñóëüôîíàò        |             |C7H4Na2O7S2            |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|      |äèíàòðèÿ                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 125  |Áåíç(à)ïèðåí                        |   50-32-8   |C20H12                 | 0,000001ê)|    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 126  |Áåíçèëáåíçîàò                       |  120-51-4   |C14H12O2               |   0,4     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 127  |Áåíçèëêàðáèíîë                      |  100-51-6   |C7H8O                  |   0,4     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 128  |3-Áåíçèë-1-ìåòèëáåíçîë              |  620-47-3   |C14H14                 |   0,08    |  îðã. çàï.   |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 129  |Áåíçèë-1,3,4,5-òåòðàãèäðîáåíçîàò    |             |C14H14O2               |   0,1     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 130  |Áåíçèëöèàíèä                        |  140-29-4   |C8H7N                  |   0,03    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 131  |Áåíçèí                              |  8032-32-4  |                       |   0,1     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 132  |Áåíçîàò êàëèÿ                       |  582-25-2   |C7H5KO2                |   7,5     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 133  |1Í,3Í-Áåíçî[1,2-ñ:4,5ñ']äèôóðàí-1,3,|   89-32-7   |Ñ10Í2O6                |   0,06    |     îáù.     |   3     |

|      |5,6-òåòðîí                          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 134  |Áåíçîéíàÿ êèñëîòà                   |   65-85-0   |Ñ7Í6O2                 |   0,6     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 135  |Áåíçîêñàçîë-2(3Í)-îí                |   59-49-4   |C7H5NO2                |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 136  |Áåíçîë                              |   71-43-2   |Ñ6Í6                   |   0,01ê)  |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 137  |Áåíçîë-1,3-äèêàðáîíèëäèõëîðèä       |   99-63-8   |C8H4Cl2O2              |   0,08    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 138  |Áåíçîë-1,4-äèêàðáîíèëäèõëîðèä       |  100-20-9   |C8H4Cl2O2              |   0,02    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 139  |Áåíçîë-1,3-äèêàðáîíèòðèë            |  626-17-5   |C8H4N2                 |   5       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 140  |Áåíçîë-1,2-äèêàðáîíîâàÿ êèñëîòà     |   88-99-3   |C8H6O4                 |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 141  |Áåíçîë-1,3-äèêàðáîíîâàÿ êèñëîòà     |  121-91-5   |C8H6O4                 |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 142  |Áåíçîë-1,4-äèêàðáîíîâàÿ êèñëîòà     |  100-21-0   |C8H6O4                 |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 143  |Áåíçîëñóëüôàìèä                     |   98-10-2   |C6H7NO2S               |   6       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 144  |Áåíçîëñóëüôîíèëõëîðèä               |   98-09-9   |Ñ6Í5ÑlO2S              |   0,5     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 145  |Áåíçîòèàçîë-2-òèîí                  |  149-30-4   |C7H5NS2                |   5       |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 146  |1,2,3-1Í-Áåíçîòðèàçîë               |   95-14-7   |C6H5N3                 |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 147  |4-(2-Áåíçòèàçîëòèî)ìîðôîëèí         |  102-77-2   |C11H12N2OS2            |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 148  |Áåðèëëèé                            |  7440-41-7  |Be                     |  0,0002(â |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 149  |2,2'-Áèïèðèäèí                      |  366-18-7   |C10H8N2                |   0,03    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 150  |4,4'-Áèïèðèäèí                      |  553-26-4   |C10H8N2                |   0,03    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 151  |4,4'-Áèïèðèäèí äèãèäðàò             |             |C10H8N2 õ H4O2         |   0,03    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 152  |2,2-Áèñ(4-ãèäðîêñè-3,5-äèõëîðôåíèë) |             |C15H12Cl4O2            |   0,1     | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|      |ïðîïàí                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 153  |2,2-Áèñ(ãèäðîêñèìåòèë)ïðîïàí-1,3-äè-|  115-77-5   |C5H12O4                |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |îë                                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 154  |Áèñ(N,N-äèìåòèë-N-êàðáîäåöîêñèìåòè- |             |                       |   0,1     |     îáù.     |   3     |

|      |ëýòèëåí)àìèíèéñóëüôèä äèõëîðèä      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 155  |Áèñ(2-ìåòèëïðîïèë)àìèí              |  110-96-3   |C8H19N                 |   0,07    | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 156  |2,4-Áèñ[N-(1-ìåòèëýòèë)àìèíî]-6-õëîð|  139-40-2   |C9H16ClN5              |   1       |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |-1,3,5-òðèàçèí                      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 157  |N,N'-Áèñ(1-ìåòèëýòèë)ãóàíèäèí       | 38588-66-8  |C7H17N3 õ ClH          |   1       |     îáù.     |   4     |

|      |ãèäðîõëîðèä                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 158  |N,N'-Áèc(1-ìeòèëýòèë)-6-(ìeòèëòèo)- |  7287-19-6  |C10H19N5S              |   3       |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |1,3,5-òpèaçèí-2,4-äèaìèí            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 159  |1,4-Áèñ(1-ìåòèëýòèë)ôåíèëãèäðîïåðîê-|             |C12H18O2               |   0,3     |     îáù.     |   3     |

|      |ñèä                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 160  |2,4(2,6                          èëè| 79554-48-6  |C12H18O2               |   0,6     |     îáù.     |   3     |

|      |3,5)-Áèñ(1-ìåòèëýòèë)ôåíèëãèäðîïå-  |             |                       |           |              |         |

|      |ðîêñèä                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 161  |Áèñ(1-ìåòèëýòèë)ôîñôîíàò            |  1809-20-7  |Ñ6Í15O3Р              |   0,02    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 162  |1,2-Áèñ(1,4,6,9-òåòðààçîòðèöèêëî[4, |             |C18H30N8 õ 2ClH        |   0,015   |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |4,1,1,4,9]äîäåêàíî)ýòèëèäåí         |             |                       |           |              |         |

|      |äèãèäðîõëîðèä                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 163  |Áèñ(òðèáóòèëîëîâî)îêñèä             |   56-35-9   |Ñ24Í30OSn2             |   0,0002  |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 164  |1,3-Áèñ(òðèõëîðìåòèë)áåíçîë         |  881-99-2   |C8H5Cl6                |   0,008   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 165  |1,4-Áèñ(òðèõëîðìåòèë)áåíçîë         |   68-36-0   |Ñ8Í5Ñl6                |   0,03    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 166  |1,1-Áèñ(4-õëîðôåíèë)-2,2,2-òðèõëîðý-|  115-32-2   |C13H9Cl5O              |   0,02    |     îáù.     |   4     |

|      |òàíîë                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 167  |Áèñ(2-õëîðýòèë)-2-õëîðýòèëôîñôîíàò  |             |Ñ6Í12Ñl3Î3Р           |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 168  |2,4-Áèñ(N-ýòèëàìèíî)-6-õëîð-1,3,5-  |  122-34-9   |C7H12ClN5              |îòñóòñòâèå |   îðã. ïë.   |   4     |

|      |òðèàçèí                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 169  |4,6-Áèñ(ýòèëàìèíî)-2-õëîð-1,3,5-òðè-|             |C7H13ClN5O             |îòñóòñòâèå |   îðã. ïë.   |   4     |

|      |àçèí 2-îêñèïðîèçâîäíîå              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 170  |O,O-Áèñ(2-ýòèëãåêñèë)äèòèîôîñôàò    |  5810-88-8  |C16H35O2PS2            |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 171  |1,1'-Áèôåíèë                        |   92-52-4   |C12H10                 |   0,001   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 172  |2,2-Áèöèêëîãåêñ-3-åí                |             |C12H18                 |   1(â     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 173  |Áèöèêëî[2,2,1]ãåïòà-2,5-äèåí        |  121-46-0   |C7H8                   |   0,004   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 174  |Áèöèêëî[2,2,1]ãåïò-2-åí             |  498-66-8   |Ñ7Í10                  |   0,004   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 175  |Áîð                                 |  7440-42-8  |                      |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 176  |Áðîì                                |  7726-45-6  |Âr                     |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 177  |3-Áðîìáåíçàëüäåãèä                  |  3132-99-8  |Ñ7Í5ÂrΠ               |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 178  |7-Áðîì-1,3-äèãèäðî-5-(2-õëîðôåíèë)-2| 51753-57-2  |C15H10BrClN2O          |   0,8     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |Í-1,4-áåíçîäèàçåïèí-2-îí            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 179  |O-(4-Áðîì-2,5-äèõëîðôåíèë)-O,O-äèìå-|  2104-96-3  |C8H8BrCl2O3PS          |   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |òèëòèîôîñôàò                        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 180  |4-Áðîì-1-ìåòèëàìèíîàíòðàöåí-9,10-äè-|  128-93-8   |C14H10BrNO2            |   5(â     |     îáù.     |   3     |

|      |îí                                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 181  |Áóòà-1,3-äèåí                       |  106-99-0   |Ñ4Í6                   |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 182  |Áóòàí-1-àìèí                        |  109-73-9   |C4H11N                 |   4       |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 183  |Áóòàí-1,4-äèêàðáîíàò íàòðèÿ         | 23311-84-4  |Ñ6Í9NaO4               |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 184  |Áóòàí-1,4-äèêàðáîíîâàÿ êèñëîòà      |  124-04-9   |Ñ6Í10O2                |   2       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 185  |Áóòàíäèíèòðèë                       |  110-61-2   |C4H4N2                 |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 186  |1,4-Áóòàíäèîë                       |  110-63-4   |Ñ4Í10O2                |   5       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 187  |Áóòàíîâàÿ êèñëîòà                   |  107-92-6   |C4H8O2                 |   0,7     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 188  |Áóòàí-1-îë                          |   71-36-3   |Ñ4Í10Π                |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 189  |Áóòàí-2-îë                          |   78-92-2   |Ñ4Í10Π                |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 190  |Áóòàí-2-îí                          |   78-93-3   |C4H8O                  |   1       |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 191  |Áóò-1-åí                            |  106-98-9   |C4H8                   |   0,2     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 192  |(Å)-Áóò-2-åíàëü                     |  123-73-9   |Ñ4Í6Π                 |   0,3     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 193  |(Z)-Áóò-2-åíäèîâàÿ êèñëîòà          |  110-16-7   |C4H4O4                 |   1       |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 194  |3-(Áóò-2-åíèë)èçîòèóðîíèéõëîðèä     |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 195  |Áóò-2-åíîíèòðèë                     |  4786-20-3  |C4H5N                  |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 196  |Áóò-3-åíîíèòðèë                     |  109-75-1   |C4H5N                  |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 197  |Áóòèëàìèä                           |  4205-52-1  |C12H20NO2PS2           |   0,03    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |Î-ýòèë-S-ôåíèëäèòèîôîñôîðíîé êèñëîòû|             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 198  |Áóòèëàöåòàò                         |  123-86-4   |C6H8O2                 |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 199  |Áóòèëáåíçîë                         |  104-51-8   |C10H14                 |   0,1     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 200  |N-Áóòèëáåíçîëñóëüôàìèä              |  3622-84-2  |C10H15NO2S             |   0,03    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 201  |O-Áóòèëäèòèîêàðáîíàò                |             |C5H6OS2                |   0,001   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 202  |Áóòèë-2,4-äèõëîðôåíîêñèàöåòàò       |   94-80-4   |C12H14Cl               |   0,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 203  |Áóòèë-2-ìåòèëïðîï-2-åíîàò           |   97-88-1   |C7H7O2                 |   0,02    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 204  |Áóòèëíàôòàëèíñóëüôîíàò íàòðèÿ       |             |C14H13NaO3S            |   0,1     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 205  |Áóòèëíèòðèò                         |  544-16-1   |C4H9NO2                |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 206  |Áóòèëïðîï-2-åíîàò                   |  141-32-2   |C7H12O2                |   0,01    | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 207  |2-Áóòèëòèîáåíçîòèàçîë               |  2314-17-2  |C11H13NS2              |   0,005   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 208  |Áóòèë-2-(3-öèêëîãåêñèëóðåèäî)öèêëî- |             |C18H28N2O4             |   0,05    |   îðã. ïë.   |   4     |

|      |ïåíò-1-åí-1-êàðáîíàò                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 209  |Áóò-2-èí-1,4-äèîë                   |  110-65-6   |Ñ4Í6O2                 |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 210  |1-Áóòîêñèáóò-1-åí-3-èí              |  2798-72-3  |C8H12O                 |   0,002   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 211  |Áóòîêñèýòåí                         |  111-34-2   |C6H12O                 |   0,003   |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 212  |Âàíàäèé                             |  7440-62-2  |V                      |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 213  |ÂÀ-2-Ò          (ïîëèâèíèëòîëóîëüíûé|             |                       |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ôëîêóëÿíò)                          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 214  |ÂÀ-102 (ôëîêóëÿíò)                  |             |                       |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 215  |ÂÀ-212 (ôëîêóëÿíò)                  |             |                       |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 216  |Âèñìóò                              |  7440-69-9  |Bi                     |   0,1(â   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 217  |Âîëüôðàì                            |  7440-33-7  |W                      |   0,05    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 218  |Âûðàâíèâàòåëü À                     |             |                       |   0,3     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 219  |Ãàëàêòîìàííàí,          íåèîíîãåííûé|  9000-30-0  |[Ñ6Í10O5]n             |   0,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |ïîëèñàõàðèä                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 220  |Ãåêñàãèäðî-1H-àçåïèí ãèäðîõëîðèä    |             |C6H16N2 õ ClH          |   5       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 221  |Ãåêñàãèäðî-2Í-àçåïèí-2-îí           |  105-60-2   |C6H11NO                |   1       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 222  |1,4,4à,5,8,8à-Ãåêñàãèäðî(1àëüôà,    |  309-00-2   |C12H8Cl6               |   0,002   | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|      |4àëüôà,4àëüôà                       |             |                       |           |              |         |

|      |áåòà,5àëüôà,8àëüôà,8àëüôà           |             |                       |           |              |         |

|      |áåòà)-1,2,3,4,10,10-ãåêñàõëîð-1,4:5,|             |                       |           |              |         |

|      |8-äèìåòàíî-íàôòàëèí                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 223  |2,3,3à,4,7,7à-Ãåêñàãèäðî-2,4,5,6,7, |  4168-01-5  |C10H7Cl7               |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |8,8-ãåïòàõëîð-4,7-ìåòàíîèíäåí       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 224  |1,3,4,5,6,7-Ãåêñàãèäðî-1,3-äèîêñî-  |  7696-12-0  |C19H25NO4              |   1       |     îáù.     |   4     |

|      |2Í-èçîèíäîë-2-èëìåòèë-2,2-äèìåòèë-3-|             |                       |           |              |         |

|      |(2-ìåòèëïðîï-1-åíèë)öèêëîïðîïàí-1-  |             |                       |           |              |         |

|      |êàðáîíàò                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 225  |3-(Ãåêñàãèäðî-4,7-ìåòàíèíäàí-5-èë)- |             |Ñ13Í23N2O              |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |1,1-äèìåòèëàðáàìèä                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 226  |2,3,3-àëüôà,4,5,6-Ãåêñàãèäðî-8-öèê- |             |C22H29N3 õ ClH         |   0,002   |    ñ.-ò.     |   1     |

|      |ëîãåêñèë-1Í-ïèðàçèíî[3,2,1-i,k]êàð- |             |                       |           |              |         |

|      |áàçîëà ãèäðîõëîðèä                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 227  |9,9,8,8,7,7,6,6,5,5,4,4,3,3,2,2-Ãåê-|             |C9H5F16NO2             |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ñàäåêàôòîðíîíàíîàò àììîíèÿ          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 228  |2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Ãåê-|  376-18-1   |C9H4F16O               |   0,25    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |ñàäåêàôòîðíîíàí-1-îë                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 229  |Ãåêñàìåòèëåíäèàìèíãåêñàíäèîàò       |  3323-53-3  |C12H26N2O4             |   1       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 230  |Ãåêñàìåòèëåíòåòðàìèí                |  100-97-0   |C6H12N4                |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 231  |Ãåêñàìåòèëïîëèäèìåòèëïîëèìåòèë[3-   |             |                       |  10       |   îðã. ïë.   |   3     |

|      |(òðèôòîð)ïðîïèë]ñèëîêñàí            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 232  |N,N`Ãåêñàí-1,6-äèèëáèñêàðáàìèä      |  2188-09-2  |C8H18N4O2              |   2,5     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 233  |Ãåêñàíèòðîêîáàëüòèàò êàëèÿ          |             |                       |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 234  |Ãåêñàí-1-îë                         |  111-27-3   |Ñ6Í14Π                |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 235  |Ãåêñà(3-òðèôòîðïðîïèë)ïîëèäèìåòèë   |             |                       |   5       |   îðã. ïë.   |   4     |

|      |(ïîëèìåòèë)òðèôòîðïðîïèëñèëîêñàí    |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 236  |Ãåêñàõëîðáåíçîë                     |  118-74-1   |Ñ6Ñl6                  |   0,001(ê |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 237  |Ãåêñàõëîðáóòàäèåí                   |   87-68-3   |Ñ4Ñl6                  |   0,0006  |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 238  |Ãåêñàõëîðáóòàí                      |             |Ñ4Í4Ñl6                |   0,01    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 239  |4,5,6,7,8,8-Ãåêñàõëîð-3à,4,7,7à-òåò-|  115-27-5   |Ñ9Í2Ñl6Î3              |   1       |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |ðàãèäðî-4,7-ìåòàíîèçîáåíçîôóðàí     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 240  |4,5,6,7,8,8-Ãåêñàõëîð-3à,4,7,7à-òåò-| 18709-04-1  |C16H9Cl6NO2            |   0,1     |     îáù.     |   3     |

|      |ðàãèäðî-2-(2-ìåòèëôåíèë)-4,7-ìåòàíî-|             |                       |           |              |         |

|      |1Í-èçîèíäîë-1,3(2Í)-äèîí            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 241  |1,2,3,4,5,6-Ãåêñàõëîðöèêëîãåêñàí    |  608-73-1   |Ñ6Í6Ñl6                |   0,02    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 242  |1,2,3,4,5,5-Ãåêñàõëîðöèêëîïåíòà-1,3-|   77-47-4   |Ñ5Í2Ñl6                |   0,001   |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |äèåí                                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 243  |Ãåêñàõëîðýòàí                       |   67-72-1   |Ñ2Ñl6                  |   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 244  |Ãåïòàí-1-îë                         |  111-70-6   |C7H16O                 |   0,005   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 245  |1,4,5,6,7,8,8-Ãåïòàõëîð-3à,4,7,7à-  |   76-44-8   |Ñ10Í5Ñl7               |   0,05    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |òåòðàãèäðî-4,7-ìåòàíî-1Í-èíäåí      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 246  |Ãèäðàçèí                            |  302-01-2   |H4N2                   |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 247  |àëüôà-Ãèäðî-îìåãà-ãèäðîêñèïîëè(îêñè-| 25322-68-3  |[Ñ2Í2O]n               |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|      |ýòàí-1,2-äèèë) ìîë. ìàññà 2-3 ìëí.  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 248  |àëüôà-Ãèäðî-îìåãà-ãèäðîêñèïîëè(îêñè-| 25322-68-3  |[C2H2O]n               |   0,02    |     îáù.     |   4     |

|      |ýòàí-1,2-äèèë) ìîë. ìàññà 5 ìëí.    |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 249  |Ãèäðîêñèáåíçîë                      |  108-95-2   |Ñ6Í6Π                 |   0,001(ã |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 250  |N-Ãèäðîêñèáåíçîëàìèí                |  100-65-2   |Ñ6Í7NΠ                |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 251  |2-Ãèäðîêñèáåíçîòèàçîë               |  934-34-9   |C7H3NOS                |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 252  |N-Ãèäðîêñèãåêñàíàìèä                |  4312-93-0  |C6H13NO2               |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 253  |N-Ãèäðîêñèãåïòàíàìèä                |             |C7H15NO2               |   0,1     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 254  |N-Ãèäðîêñèäåêàíàìèä                 |  2259-85-0  |C10H21NO2              |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 255  |1-Ãèäðîêñèäèìåòèëáåíçîë             |  576-26-1   |C8H10O                 |   0,25    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 256  |1-Ãèäðîêñè-2,4-äèíèòðîáåíçîë        |   51-28-5   |C6H4N2O5               |   0,03    |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 257  |1-Ãèäðîêñè-4,6-äèíèòðî-2-ìåòèëáåíçîë|  534-52-1   |C7H6N2O5               |   0,05    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 258  |1-Ãèäðîêñè-2,6-äèíèòðî-2-(1-ìåòèë-  |  530-17-6   |C10H12N2O5             |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ïðîïèë)áåíçîë                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 259  |2-Ãèäðîêñè-3,6-äèõëîðáåíçîéíàÿ      |  3401-80-7  |Ñ7Í4Ñl2O3              |   0,5     |  îðã. îêð.   |   3     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 260  |Ãèäðîêñèäèõëîðáåíçîë                |             |Ñ6Í4Ñl2O               |   0,002   | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 261  |N-Ãèäðîêñè-N'-(3,4-äèõëîðôåíèë)êàð- |             |Ñ7Í6Ñl2N2O2            |   0,8     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |áàìèä                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 262  |Ãèäðîêñèëàìèí ñóëüôàò               | 10039-54-0  |H6N2O2 õ H2O4S         |   0,1     |     îáù.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 263  |Ãèäðîêñèìåòàíñóëüôîíàò íàòðèÿ       |  870-72-4   |ÑÍ3NàO4S               |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 264  |1-Ãèäðîêñè-4-(ìåòèëàìèíî)áåíçîë     |  1936-57-8  |C7H9NO õ 1/2H2SO4      |   0,3     |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 265  |1-Ãèäðîêñè-3-ìåòèëáåíçîë            |  108-39-4   |C7H8O                  |   0,004   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 266  |1-Ãèäðîêñè-4-ìåòèëáåíçîë            |  106-44-5   |C7H8O                  |   0,004   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 267  |1-Ãèäðîêñè-3-ìåòèë-4-(ìåòèëòèî)áåí- |  3120-74-9  |C8H10S                 |   0,01    | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|      |çîë                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 268  |6-Ãèäðîêñè-4-ìåòèë-2-(1-ìåòèëýòèë)  |             |C8H12N2O               |   0,2     |     îáù.     |   3     |

|      |ïèðèìèäèí                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 269  |2-Ãèäðîêñè-2-ìåòèëïðîïàíîíèòðèë     |   75-86-5   |C4H7NO                 |   0,035   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 270  |3-(Ãèäðîêñèìåòèë)-2-ìåòèëïðîï-2-åíà-|             |C5H10NO2               |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ìèä                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 271  |(4-Ãèäðîêñè-2-ìåòèëôåíèë)äèìåòèëñó- |             |C9H13ClOS              |   0,007   |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |ëüôîíèéõëîðèä                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 272  |(1-Ãèäðîêñè-2-ìåòèëôåíèë)äèòèîôîñôàò|             |                       |   0,001   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 273  |1-Ãèäðîêñè-3-ìåòèë-1-ôåíèëêàðáàìèä  |  6263-38-3  |C8H10N2O2              |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 274  |4-Ãèäðîêñè-1-ìåòèë-2-(ýòèëàìèíî)áåí-|  120-37-6   |C9H13NO                |   0,1     |     îáù.     |   3     |

|      |çîë                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 275  |6-Ãèäðîêñèíàôòàëèí-2-ñóëüôîíîâàÿ    |   93-01-6   |C10H8O4S               |   4       |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 276  |1-Ãèäðîêñè-2-íèòðîáåíçîë            |   88-75-5   |C6H5NO3                |   0,06    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 277  |1-Ãèäðîêñè-3-íèòðîáåíçîë            |  554-84-7   |Ñ6Í5NÎ3                |   0,06    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 278  |1-Ãèäðîêñè-4-íèòðîáåíçîë            |  100-02-7   |C6H5NO3                |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 279  |(1-Ãèäðîêñè)íèòðîçîáåíçîë           | 102763-39-3 |C6H5NO2                |   0,1     |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 280  |N-Ãèäðîêñèîêòàíàìèä                 |  7377-03-9  |C8H17NO2               |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 281  |5-Ãèäðîêñèïåíòàí-2-îí               |  1071-73-4  |C5H10O2                |   5       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 282  |1-Ãèäðîêñèïåíòàõëîðáåíçîë           |   87-86-5   |Ñ6ÍÑl5Π               |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 283  |[(2-Ãèäðîêñèïðîïàí-1,3-äèèë)äèàìèíî]| 54622-43-4  |C7H22N2O13P            |   4       | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|      |-N,N,N`,N`-òåòðàêèñ(ìåòèëåí)òåòðà-  |             |                       |           |              |         |

|      |êèñôîñôîíîâàÿ êèñëîòà               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 284  |2-Ãèäðîêñèïðîïàíîâàÿ êèñëîòà        |   50-21-5   |Ñ3Í6Î3                 |   0,9     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 285  |1-Ãèäðîêñè-2-ïðîïèëáåíçîë           |  644-35-9   |C9H12O                 |   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 286  |1-Ãèäðîêñè-4-ïðîïèëáåíçîë           |  645-56-7   |C9H12O                 |   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 287  |2-Ãèäðîêñèïðîïèëåí-1,3-äèàìèí-      |             |C7H22N2NaO13P4         |   4       | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|      |N,N,N`,N`-òåòðàìåòèëåíôîñôîíîàò     |             |                       |           |              |         |

|      |íàòðèÿ                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 288  |1-(2-Ãèäðîêñèïðîïèë)-1-ìåòèë-2-ïåí- |             |C31H47N2O õ CH4O4P     |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |òàäåöèë-2-èìèäàçî-2-èìèäàçîëèíèé    |             |                       |           |              |         |

|      |ìåòèëñóëüôàò                        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 289  |1-Ãèäðîêñè-2,4,6-òðèíèòðîáåíçîë     |   88-89-1   |C6H3N3O7               |   0,5     |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 290  |1-Ãèäðîêñè-2,4,6-òðèõëîðáåíçîë      | 25167-82-2  |Ñ6Í3Ñl3Π              |   0,004   |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 291  |2-Ãèäðîêñè-2-(2,4,5-òðèõëîðôåíèë)   | 14299-51-5  |C8H5Cl3O3              |   0,2     |     îáù.     |   3     |

|      |ýòàíîâàÿ êèñëîòà                    |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 292  |N-(2-Ãèäpoêcèôeíèë)aöeòaìèä         |  614-80-2   |C8H9NO2                |   2,5     |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 293  |N-(4-Ãèäpoêcèôeíèë)aöeòaìèä         |  103-90-2   |C8H8N2O3               |   1       | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 294  |2-Ãèäðîêñè-N-ôåíèëáåíçàìèä          |   87-17-2   |C13H11NO2              |   2,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 295  |Ãèäðîêñèõëîðáåíçîë                  | 25167-80-0  |Ñ6Í5ÑlO                |   0,001   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 296  |N-Ãèäpoêcè-N'-(4-xëopôeíèë)êapáaìèä | 30085-34-8  |C7H7ClN2O2             |   0,1     |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 297  |(1-Ãèäðîêñèýòåíèë)äèôîñôîíàò  íàòðèÿ|             |C2H5NaO7P2Zn           |   5       |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |êîìïëåêñ ñ öèíêîì                   |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 298  |1-Ãèäðîêñèýòèëèäåíäèôîñôîíîâàÿ      |  2809-21-4  |C2H8O7P2               |   0,6     | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 299  |2-Ãèäðîêñèýòèë-2-ìåòèëïðîï-2-åíîàò  |  868-77-9   |Ñ6Í10Î3                |   0,03    |    ñ.-ò.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 300  |Ãèäðîëèçîâàííûé áóòèëîâûé "àýðîôëîò"|             |                       |   0,001   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 301  |Ãèäðîëèçîâàííûé ïîëèàêðèëíèòðèë     |             |                       |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 302  |Ãèäðîëèçîâàííûé ïîëèàêðèëíèòðèë     |             |                       |   6       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 303  |Ãèäðîïîë-200                        |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 304  |Ãèäðîñóëüôèä èîí                    |             |HS+                    |   3       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 305  |Äåêàí-1,10-äèîâàÿ êèñëîòà           |  111-20-6   |C10H18O4               |   1,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 306  |Äåêàõëîðáóòàí                       |  6820-74-2  |Ñ4Ñl10                 |   0,02    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 307  |1,4-Äèàçàáèöèêëî[2.2.2.]îêòàí       |  280-57-9   |Ñ6Í12N2                |   6       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 308  |ÄèàëêèëÑ17-20äèìåòèëàìèíèéõëîðèä    |             |Ñ36-42Í76-88ÑlN        |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 309  |Äè(àëêèëôåíèëïîëèãëèêîëü)ôîñôèò     |             |                       |   0,02    |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 310  |1,4-Äèàìèíîàíòðàöåí-9,10-äèîí       |  128-95-0   |C14H10N2O2             |   0,02    |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 311  |1,5-Äèàìèíîàíòðàöåí-9,10-äèîí       |  129-44-2   |C14H10N2O2             |   0,2     |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 312  |1,2-Äèàìèíîáåíçîë                   |   95-54-5   |C6H8N2                 |   0,01    |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 313  |1,3-Äèàìèíîáåíçîë                   |  108-45-2   |C6H8N2                 |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 314  |1,4-Äèàìèíîáåíçîë                   |  106-50-3   |C6H8N2                 |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 315  |1,6-Äèàìèíîãåêñàí                   |  124-09-4   |C6H16N2                |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 316  |4,5-Äèàìèíîíàôòàëèí-1-ñóëüôîíîâàÿ   |  6362-18-1  |C10H10N2O3S            |   1       |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 317  |3,4-Äèàìèíî-1-íèòðîáåíçîë           |   99-56-9   |C6H7N2O3               |   0,005   |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 318  |1,3-Äèàìèíîïðîïàí-2-îë              |  616-29-5   |C3H10N2O               |   0,2     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 319  |1,2-Äèàìèíîýòàí                     |  107-15-3   |C2H8N2                 |   0,2     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 320  |3,7-Äèàöåòèë-1,3,5,7-òåòðààçàáèöèêëî| 32516-05-5  |C9H16N4O2              |   2       | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|      |[3,3,1]íîíàí                        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 321  |Äèáåíçèëìåòèëáåíçîë                 | 26898-17-9  |C21H20                 |   0,6     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 322  |Äèáåíçòèàçîëäèñóëüôèä               |  120-78-5   |C14H10N2S4             |îòñóòñòâèå |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 323  |1,2-Äèáðîìïðîïàí                    |   78-75-1   |Ñ3Í6Âr2                |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 324  |1,2-Äèáðîì-1,1,5-òðèõëîðïåíòàí      | 19792-94-0  |Ñ5Í7Âr2Ñl3             |   0,04    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 325  |1,2-Äèáðîì-3-õëîðïðîïàí             |   96-12-8   |Ñ3Í5Âr2Ñl              |   0,001(ê |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 326  |Äèáóòèëàìèí                         |  111-92-2   |C8H19N                 |   1       |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 327  |Äèáóòèëáåíçîë-1,2-äèêàðáîíàò        |   84-74-2   |C16H22O4               |   0,2     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 328  |Äèáóòèëáèñ[(1-îêñîäîäåöèë)îêñè]îëîâî|   77-58-7   |Ñ32Í64O4Sn             |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 329  |Äèáóòèëãåêñàí-1,6-äèîàò             |  105-99-7   |C14H26O4               |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 330  |Äèáóòèëòèîîêñîîëîâî                 |  4253-22-9  |C8H18SSn               |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 331  |Äèáóòèëäèòèîôîñôàò êàëèÿ            |  3549-51-7  |C8H18KO2S2             |   0,1     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 332  |Äèáóòèëäèòèîôîñôàò íàòðèÿ           | 36245-44-0  |C8H18NaO2PS2           |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 333  |Äèáóòèëòèîôîñôàò êàëèÿ              | 51825-87-7  |C8H18KO3PS             |   0,1     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 334  |Äèáóòèëíàôòàëèíñóëüôîíàò íàòðèÿ     | 25414-20-3  |C18H23NaO3S            |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 335  |Äèáóòèëîëîâîîêñèä                   |  818-08-6   |C8H18OSn               |   0,004   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 336  |Äèáóòèëôåíèëôîñôàò                  |  2528-36-1  |C14H23O4P              |   1,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 337  |9,10-Äèãèäðî-9,10-äèîêñîàíòðàöåí-1,5|  117-14-6   |C14H8O8S2              |   5       |     îáù.     |   4     |

|      |-äèñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 338  |9,10-Äèãèäðî-9,10-äèîêñîàíòðàöåí-1,8|   82-48-4   |C14H8O8S2              |   5       |     îáù.     |   4     |

|      |-äèñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 339  |1,2-Äèãèäðîêñèàíòðàöåí-9,10-äèîí    |   72-48-0   |C14H8O4                |   3       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 340  |1,4-Äèãèäðîêñèàíòðàöåí-9,10-äèîí    |   81-64-1   |C14H8O4                |   4       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 341  |1,5-Äèãèäðîêñèàíòðàöåí-9,10-äèîí    |  117-12-4   |C14H8O4                |   0,1     |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 342  |1,8-Äèãèäðîêñèàíòðàöåí-9,10-äèîí    |  117-10-2   |C14H8O4                |   0,25    |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 343  |1,2-Äèãèäðîêñèáåíçîë                |  120-80-9   |Ñ6Í6O2                 |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 344  |1,3-Äèãèäðîêñèáåíçîë                | 81133-29-1  |Ñ6Í6O2                 |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 345  |1,4-Äèãèäðîêñèáåíçîë                |  123-31-9   |Ñ6Í6O2                 |   0,2     |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 346  |1,3-Äèãèäðîêñè-5-ìåòèëáåíçîë ãèäðàò |  6153-39-5  |C7H8O2 õ H2O           |   1       |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 347  |2,2-(4,4'-Äèãèäðîêñèôåíèë)ïðîïàí    |   80-05-7   |C15H16O2               |   0,01    | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 348  |2,2'-Äè(ãèäðîêñèýòèë)àìèí           |  111-42-2   |C4H11NO2               |   0,8     | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 349  |Äè(2-ãèäðîêñèýòèë)ìåòèëàìèí         |  105-59-9   |C5H13NO2               |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 350  |5,6-Äèãèäðî-4-ìåòèë-2Í-ïèðàí        | 16302-35-5  |Ñ6Í10Π                |   0,0001  |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 351  |9,10-Äèãèäðî-1-íèòðî-9,10-äèîêñîàíò-|  128-67-6   |C15H7NO6               |   2,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |ðàöåí-2-êàðáîíîâàÿ êèñëîòà          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 352  |1,2-Äèãèäðîïèðèäàçèí-3,6-äèîí íàòðèÿ| 30681-31-3  |C4H3NaN2O2             |   1       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 353  |Äèãèäðî-3,5,5-òðèìåòèëöèêëîãåêñ-    |             |Ñ9Í16Î3                |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |2-åí-1-îíà ïåðîêñèä                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 354  |Äèãèäðîôóðàí-2-îí                   |   96-48-0   |Ñ4Í6O2                 |   5       |    ñ.-ò.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 355  |6,7-Äèãèäðî-3-öèêëîãåêñèë-1Í-öèêëî- |  2164-08-1  |C13H18N2O2             |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ïåíòàïèðèìèäèí-2,4(3Í,5Í)-äèîí      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 356  |(5àëüôà,6àëüôà)-7,8-Äèäåãèäðî-4,5-  |   57-27-2   |C17H19NO3              |îòñóòñòâèå |    ñ.-ò.     |   1     |

|      |ýïîêñè-17-ìåòèëìîðôèíàí-3,6-äèîë    |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 357  |(5àëüôà,6àëüôà)-7,8-Äèäåãèäðî-4,5-  |   76-57-3   |C18H21NO3              |îòñóòñòâèå |    ñ.-ò.     |   1     |

|      |ýïîêñè-3-ìåòîêñè-17-ìåòèëìîðôèíàí-  |             |                       |           |              |         |

|      |6-îë                                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 358  |N-[(Äèìåòèëàìèíî)ìåòèë]ïðîï-2-åíàìèä|  2627-98-7  |C6H12N2                |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 359  |2-(Äèìåòèëàìèíî)ýòàíîë              |  108-01-0   |Ñ4Í11NΠ               |   0,07    |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 360  |N,N-Äèìåòèëàöåòàìèä                 |  127-19-5   |C4H9NO                 |   0,4     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 361  |Äèìåòèëáåíçîë (ñìåñü èçîìåðîâ)      |  1330-20-7  |C8H10                  |   0,05    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 362  |Äèìåòèëáåíçîë-1,2-äèêàðáîíàò        |  131-11-3   |Ñ10Í10O4               |   0,3     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 363  |Äèìåòèëáåíçîë-1,3-äèêàðáîíàò        |  1459-93-4  |Ñ10Í10O4               |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 364  |Äèìåòèëáåíçîë-1,4-äèêàðáîíàò        |  120-61-6   |Ñ10Í10O4               |   1,5     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 365  |3,3-Äèìåòèëáóòàí-2-îí               |   75-97-8   |C6H12O                 |   0,04    | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 366  |O,O-Äèìåòèë-(1-ãèäðîêñè-2,2,2-òðèõ- |   52-68-6   |C4H8Cl3O4P             |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |ëîðýòèë)ôîñôîíàò                    |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 367  |O,O-Äèìåòèë-S-(4,6-äèàìèíî-1,3,     |   78-57-9   |C6H12N5O2PS2           |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |5-òðèàçèí-2-èëìåòèë)äèòèîôîñôàò     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 368  |5,5-Äèìåòèë-1,3-äèîêñàí             |  872-98-0   |Ñ6Í12O2                |   0,005   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 369  |1,1-Äèìåòèë-4,4'-äèïèðèäèëäèìåòèë-  |             |C14H18N2O4P            |   0,3     |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |ôîñôàò                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 370  |Äèìåòèëäèñóëüôèä                    |  624-92-0   |C2H6S2                 |   0,04    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 371  |Äèìåòèëäèòèîêàðáàìàò àììîíèÿ        |  3226-36-6  |C3H10N2S2              |   0,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 372  |Äèìåòèëäèòèîêàðáàìàò êàëüöèÿ        | 20279-69-0  |C3H12CaN2S4            |   0,5(á   |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 373  |Äèìåòèëäèòèîêàðáàìàò íàòðèÿ         |  128-04-1   |C3H6NNaS2              |   1       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 374  |O,O-Äèìåòèëäèòèîôîñôîðíàÿ êèñëîòà   |  298-06-6   |C2H5O2PS2              |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 375  |5,5-Äèìåòèë-1,3-äèõëîðèìèäàçîëèäèí- |  118-52-5   |Ñ6Í6Ñl2N2O2            |îòñóòñòâèå |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |2,4-äèîí                            |             |                       |    (ä     |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 376  |O,O-Äèìåòèë-O-(2,5-äèõëîð-4-èîäîôå- | 18181-70-9  |C8H8Cl2IO3PS           |   1       |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |íèë)òèîôîñôàò                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 377  |O,O-Äèìåòèë-O-(2,2-äèõëîðýòåíèë)ôîñ-|   62-73-7   |C4H7Cl2O4P             |   1       |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |ôàò                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 378  |2,5-Äèìåòèë-N,N-äèýòèëáåíçàìèä      | 26906-15-0  |C13H19NO               |   0,06    |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 379  |5,5-Äèìåòèëèìèäàçîëèäèí-2,4-äèîí    |   77-71-4   |C5H8N2O2               |   1(ä     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 380  |1,3-Äèìåòèëêàðáàìèä                 |   96-31-1   |C3H8N2O                |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 381  |2,2-Äèìåòèë-3-(2-êàðáîêñèïðîï-      |  497-95-0   |C10H14O4               |   5       |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |1-åíèë)öèêëîïðîïàíêàðáîíîâàÿ êèñëîòà|             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 382  |O,O-Äèìåòèë-S-êàðáýòîêñèìåòèëòèîôîñ-|  2088-72-4  |C6H12O5PS              |   0,03    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |ôàò                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 383  |O,O-Äèìåòèë-S-(2-(N-ìåòèëàìèíî)-    |   60-51-5   |C5H12NO3PS2            |   0,03    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |2-îêñîýòèë)äèòèîôîñôàò              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 384  |O,O-Äèìåòèë-S-[2-[[1-ìåòèë-2-(ìåòè- |  2275-23-2  |C8H18NO4PS2            |   0,3     |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |ëàìèíî)-2-îêñîýòèë]òèî]ýòèë]òèîôîñ- |             |                       |           |              |         |

|      |ôàò                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 385  |O,O-Äèìåòèë-O-(3-ìåòèë-4-íèòðîôåíèë)|             |C9H12NO5PS             |   0,25    |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |òèîôîñôàò                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 386  |2,2-Äèìåòèë-3-(2-ìåòèëïðîï-1-åíèë)  | 52889-84-6  |C10H15NaO2             |   0,8     |     îáù.     |   4     |

|      |öèêëîïðîïàíêàðáîíàò íàòðèÿ          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 387  |O,O-Äèìåòèë-O-(4-ìåòèëòèî-3-ìåòèëôå-|   55-38-9   |C10H15O3PS2            |   0,001   |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |íèë)òèîôîñôàò                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 388  |[2S-(2-àëüôà,5-àëüôà,6-áåòà)]-3,    |   66-79-5   |C19H19N3O5S            |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |3-Äèìåòèë-6-[[(5-ìåòèë-3-ôåíèë-4-   |             |                       |           |              |         |

|      |èçîêñàçîëèë)êàðáîíèë]àìèíî]-7-îêñî- |             |                       |           |              |         |

|      |4-òèà-1-àçàáèöèêëî[3.2.0]ãåïòàí-2-  |             |                       |           |              |         |

|      |êàðáîíîâàÿ êèñëîòà                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 389  |O,O-Äèìåòèë-O-(4-íèòðîôåíèë)ôîñôàò  |  298-00-0   |C8H10NO5PS             |   0,02    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 390  |[2S-(2àëüôà,5àëüôà,6áåòà)]-3,3-Äèìå-|   61-33-6   |C16H18N2O4S            |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |òèë-7-îêñî-6-[(ôåíèëàöåòèë)àìèíî]-4-|             |                       |           |              |         |

|      |òèà-1-àçàáèöèêëî-[3,2,0]ãåïòàí-2-êà-|             |                       |           |              |         |

|      |ðáîíîâàÿ êèñëîòà                    |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 391  |N,N-Äèìeòèë-N-îêòaäeöèëáeíçoëìeòaía-|  122-19-0   |C27H50ClN              |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |ìèíèéxëopèä                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 392  |2,5-Äèìåòèëïèðèäèí                  |  589-93-5   |C7H9N                  |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 393  |Äè(2-ìåòèëïðîïèë)-Z-áóò-2-åíäèîàòäè-|             |C28H52O4Sn             |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |îêòèëîëîâî                          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 394  |Äè(2-ìåòèëïðîïèë)òèîôîñôàò íàòðèÿ   | 10533-38-7  |C8H18NaO3PS            |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 395  |Äèìåòèëñóëüôèä                      |   75-18-3   |Ñ2Í6S                  |   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 396  |Äèìåòèëñóëüôîêñèä                   |   67-68-5   |Ñ2Í6OS                 |   0,1     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 397  |3,5-Äèìåòèëòåòðàãèäðî-2Í-1,3,5-òèà- |  533-74-4   |C5H10N2S2              |   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |äèàçèíòèîí-2                        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 398  |Äèìåòèëòåòðàõëîðáåíçîë-1,4-äèêàðáî- |  1861-32-1  |Ñ10Í6ÑlO4Р            |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |íàò                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 399  |O,O-Äèìåòèë-O-[1-(2,3,4,5-òåòðàõëîð-|             |Ñ10Í9Ñl4O4Р           |   0,2     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|      |ôåíèë)-2-ýòåíèë]ôîñôàò              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 400  |1,1-Äèìåòèë-3-(3-òðèôòîðìåòèëôåíèë) |  2164-17-2  |C10H11F3N2O            |   0,3     |   îðã. ïë.   |   4     |

|      |êàðáàìèä                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 401  |(Z)-O,O-Äèìåòèë-O-(1-(2,4,5-òðèõëîð-| 22248-79-9  |Ñ10Í9Ñl4O4Р           |   0,3     |     îáù.     |   4     |

|      |ôåíèë)-2-õëîðâèíèë)ôîñôàò           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 402  |N,N-Äèìåòèë-àëüôà-ôåíèëáåíçàöåòàìèä |  957-51-7   |C16H17NO               |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 403  |N'-(2,4-Äèìeòèëôeíèë)-N-[((2,4-äèìe-| 33089-61-1  |C9H23N3                |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |òèëôeíèë)èìèío)ìeòèë]ìeòaíèìèä      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 404  |Äèìåòèë[1,2-ôåíèëåíáèñ(èìèíîêàðáîíî-| 23564-06-9  |C12H14N4O4S2           |   0,5     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|      |òèîèë)]áèñêàðáàìàò                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 405  |N,N'-Äèìåòèë-N-ôåíèëêàðáàìèä        |  101-42-8   |C9H12N2O               |   0,2     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 406  |(Äèìåòèëôåíèë)-1-ôåíèëýòàí    (ñìåñü|             |Ñ16Í17                 |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |èçîìåðîâ)                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 407  |5-(2,5-Äèìåòèëôåíîêñè)-2,2-äèìåòèë- | 25812-30-0  |Ñ15Í22O                |   0,001   |    ñ.-ò.     |   1     |

|      |ïåíòàíîâàÿ êèñëîòà                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 408  |Äèìåòèëôîðìàìèä                     |   68-12-2   |Ñ3Í7NΠ                |  10       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 409  |O,O-Äèìåòèë-S-(2-(ôîðìèëìåòèëàìèíî)-|  2540-82-1  |C6H12NO4PS2            |   0,004   |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |2-îêñîýòèëäèòèîôîñôàò               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 410  |O,O-Äèìåòèë-S-(ôòàëèìèäî)ìåòèëäèòèî-|  732-11-6   |C11H12NO4PS2           |   0,2     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|      |ôîñôàò                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 411  |Äèìåòèëõëîðòèîôîñôàò                |  2524-03-0  |Ñ2Í6ÑlO2ÐS             |   0,07    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 412  |N,N,-Äèìåòèë-N'-(3-õëîðôåíèë)ãóàíè- |             |C9H12ClN3              |   0,003   | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|      |äèí                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 413  |N',N'-Äèìåòèë-N-(2-õëîðôåíèë)êàðáà- |             |C9H11ClN2O             |   5       |   îðã. ïë.   |   4     |

|      |ìèä                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 414  |3,3-Äèìåòèë-1-õëîð-1-(4-õëîðôåíîêñè)| 57000-78-9  |C12H14Cl2O2            |   0,04    |    ñ.-ò.     |   4     |

|      |áóòàí-2-îí                          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 415  |N,N-Äèìåòèë-1-(2-õëîðýòèë)ãèäðàçè-  |             |Ñ6Í16Ñl3N2             |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |íèéõëîðèä                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 416  |O,O-Äèìåòèë-O-(4-öèàíôåíèë)òèîôîñôàò|  2636-26-2  |C9H10NO3PS             |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 417  |N,N-Äèìåòèëýòàíäèîëàìèí             |             |C4H12NO2               |   0,07    |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 418  |2,3-Äèìåòèë-6-ýòåíèëïèðèäèíèé       |             |C9H11N õ CH4O4S        |   4       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ìåòèëñóëüôàò                        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 419  |1,3-Äè(1-ìåòèëýòèë)áåíçîë           |   99-62-7   |C12H18                 |   0,05    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 420  |1,4-Äè(1-ìåòèëýòèë)áåíçîë           |  100-18-5   |C12H18                 |   0,05    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 421  |Äè(1-ìåòèëýòèë)ãóàíèäèí             | 38588-65-7  |C7H17N3                |   1       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 422  |Äè(1-ìåòèëýòèë)äèòèîôîñôàò êàëèÿ    |  3419-34-9  |Ñ6Í14KO2ÐS2            |   0,02    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 423  |1-(1,1-Äèìåòèëýòèë)-4-ìåòèëáåíçîë   |   98-51-1   |C11H16                 |   0,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 424  |4-(1,1-Äèìåòèëýòèë)-1-ìåòèë-2,3,6-  |             |Ñ11Í13Ñl3              |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |òðèõëîðáåíçîë                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 425  |4-(1,1-Äèìåòèëýòèë)-1-ìåòèë-2-õëîð- | 42597-10-4  |C11H15Cl               |   0,002   |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |áåíçîë                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 426  |N,N-Äè(2-ìåòèëýòèë)-2-ìåòèëýòèëàìèí |             |C9H21N                 |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 427  |O,O-Äèìåòèë-S-(2-ýòèëòèîýòèë)äèòèî- |  640-15-3   |C6H15O2PS3             |   0,001   |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |ôîñôàò                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 428  |[S-(R*,S*)]-6,7-Äèìåòîêñè-3-(5,6,7,8|  128-62-1   |C22H23NO7              |îòñóòñòâèå |    ñ.-ò.     |   1     |

|      |-òåòðàãèäðî-4-ìåòîêñè-6-ìåòèë-1,3-  |             |                       |           |              |         |

|      |äèîêñîëî-[4,5-g]èçoxèíoëèí-5-èë)-1  |             |                       |           |              |         |

|      |(3H)-èçoáeíçoôypaíoí                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 429  |5-[[(3,4-Äèìåòîêñèôåíèë)ýòèë]ìåòèëà-| 23313-68-0  |C27H38N2O4 õ ClH       |   0,001   |    ñ.-ò.     |   1     |

|      |ìèíî]-2-(3,4-äèìåòîêñèôåíèë)-2-(1-  |             |                       |           |              |         |

|      |ìåòèëýòèë)-ïåíòàíîíèòðèë ãèäðîõëîðèä|             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 430  |Äèíèòðîáåíçîë                       | 25154-54-5  |C6H4N2O4               |   0,5     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 431  |2,4-Äèíèòðî-2,4-äèàçîïåíòàí         | 13232-00-3  |C3H8N4O4               |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 432  |Äèíèòðî-3,6-äèîêñàîêòàí-1,8-äèîë    |             |C8H16N2O8              |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 433  |2,6-Äèíèòðî-1-(äèïðîïèëàìèíî)-4-    |  1582-09-8  |C13H16F3N3O4           |   1       |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |(òðèôòîðìåòèë)áåíçîë                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 434  |2,6-Äèíèòðî-N,N-äèýòèë-4-(òðèôòîðìå-|  5254-27-3  |C11H12F3N3O4           |   1       |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |òèë)áåíçîëàìèí                      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 435  |2,4-Äèíèòðîìåòèëáåíçîë              |  121-14-2   |C7H6N2O4               |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 436  |Äèíèòðîíàôòàëèí                     | 27478-34-8  |C10H6N2O4              |   1       |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 437  |2,4-Äèíèòðî-N-(4-íèòðîôåíèë)áåíçàìèä| 59651-98-8  |C13H8N4O7              |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 438  |2,4-Äèíèòðîôåíèëòèîöèàíàò           |  1594-56-5  |Ñ7Í3N3O4S              |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 439  |2,4-Äèíèòðî-1-õëîðáåíçîë            |   97-00-7   |Ñ6Í3ÑlN2O4             |   0,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 440  |3,6-Äèîêñàîêòàí-1,8-äèîë            |  111-21-7   |Ñ6Í14O4                |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 441  |Äèîêòèëäåêàí-1,10-äèîàò             |  2432-87-3  |Ñ26Í50O4               |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 442  |Äèïèðèäèëôîñôàò                     |             |C10H8N2 õ Í3ÐO4        |   0,3     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 443  |2,4-Äèïèðèäèíèé-N-ìåòèëìåòèëåíñàëè- |             |C19H19Cl2N2O2          |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|      |ãåíèëäèõëîðèä                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 444  |Äèôàëîí                             |             |                       |   5       | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 445  |Äèôåíèëàìèí                         |  122-39-4   |C12H11N                |   0,05    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 446  |Äèôåíèëàöåòèëõëîðèä                 |             |C14H11ClO              |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 447  |O,O-Äèôåíèë-1-ãèäðîêñè-2,2,2-òðèõëî-| 38457-67-9  |C14H12Cl3O4P           |   0,3     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|      |ðýòèëôîñôîíàò                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 448  |1,3-Äèôåíèëãóàíèäèí                 |  102-06-7   |C13H13N3               |   1       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 449  |1,3-Äèôåíèëãóàíèäèí ãèäðîõëîðèä     |             |C13H13N3 õ ClH         |   1       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 450  |N,N'-Äèôåíèëàðáàìèä                 |  102-07-8   |C13H12N2O              |   0,2     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 451  |Äèôòîðäèõëîðìåòàí                   |   75-71-8   |CCl2F2                 |  10       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 452  |Äèôòîðõëîðìåòàí                     |   75-45-6   |CHClF2                 |  10       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 453  |2,5-Äèõëîðàìèíîáåíçîë               |   95-82-9   |C6H5Cl2N               |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 454  |2,6-Äèõëîðàìèíîáåíçîë               |  608-31-1   |C6H5Cl2N               |   0,05    |     îðã.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 455  |3,4-Äèõëîðàìèíîáåíçîë               |   95-76-1   |C6H5Cl2N               |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 456  |1,2-Äèõëîðáåíçîë                    |   95-50-1   |Ñ6Í4Ñl2                |   0,002   |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 457  |1,4-Äèõëîðáåíçîë                    |  106-46-7   |Ñ6Í4Ñl2                |   0,002   |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 458  |Äèõëîð-1,1-áèôåíèë                  |             |C12H8Cl2               |   0,001   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 459  |2,3-Äèõëîðáóòà-1,3-äèåí             |  1653-19-6  |Ñ4Í6Ñl2                |   0,03    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 460  |3,4-Äèõëîðáóò-1-åí                  | 11069-19-5  |Ñ4Í6Ñl2                |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 461  |1,3-Äèõëîðáóò-2-åí                  |  926-57-8   |Ñ4Í6Ñl2                |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 462  |1,5-Äèõëîð-9,10-äèãèäðîàíòðàöåí-9,10|   82-46-2   |Ñ14Í6Ñl2Î2             |   1       |     îáù.     |   3     |

|      |-äèîí                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 463  |1,1-Äèõëîð-2-ãèäðîêñè-4-ìåòèëïåíò-  |             |Ñ6Í10Π                |   0,15    | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|      |4-åí                                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 464  |Äèõëîðäèáóòèëîëîâî                  |  683-18-1   |C8H18Cl2Sn             |   0,002   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 465  |1,4-Äèõëîð-2-(1,1-äèìåòèëýòèë)-5-ìå-| 61468-35-7  |C15H18Cl2              |   0,003   |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |òèëáåíçîë                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 466  |4,5-Äèõëîð-2-(äèõëîðìåòèëåí)öèêëî-  | 18964-31-3  |Ñ6Ñl4O2                |   0,1     |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |ïåíò-4-åí-1,3-äèîí                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 467  |Äèõëîðäèýòèëîëîâî                   |  866-55-7   |C16H14Cl2Sn            |   0,002   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 468  |Äèõëîðêàðáîíîâûå êèñëîòû Ñ17-20     |             |                       |   1       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 469  |Äèõëîðìåòàí                         |   75-09-2   |ÑÍ2Ñl2                 |   0,02(ê  |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 470  |2,4-Äèõëîð-1-ìåòèëáåíçîë            |   95-73-8   |Ñ7Í6Ñl2                |   0,03    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 471  |4-(Äèõëîðìåòèëåí)-1,2,3,3,5,5-ãåêñà-|  3424-05-3  |Ñ7Í4Ñl8                |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |õëîðöèêëîïåíòåí                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 472  |1,1-Äèõëîð-4-ìåòèëïåíòà-1,3-äèåí    | 55667-43-1  |Ñ6Í9Ñl2                |   0,4     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 473  |1,1-Äèõëîð-4-ìåòèëïåíòà-1,4-äèåí    | 62434-98-4  |Ñ6Í9Ñl2                |   0,37    | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 474  |3,3-Äèõëîð-2-ìåòèë-1-ïðîïåí         | 22227-75-4  |Ñ4Í6Ñl2                |   0,4     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 475  |2,3-Äèõëîð-1,4-íàôòîõèíîí           |  117-80-6   |C10H14Cl2O2            |   0,25    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 476  |2,5-Äèõëîð-3-íèòðîáåíçîéíàÿ êèñëîòà |   88-86-8   |C7H3Cl2NO4             |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 477  |1,4-Äèõëîð-2-íèòðîáåíçîë            |   89-61-2   |C6H3Cl2NO2             |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 478  |1,2-Äèõëîð-4-íèòðîáåíçîë            |   99-54-7   |C6H3Cl2NO2             |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 479  |2,6-Äèõëîð-4-íèòðîáåíçîëàìèí        |   99-30-9   |C6H4Cl2N2O2            |   0,1     |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 480  |(Z)-2,3-Äèõëîð-4-îêñîáóò-2-åíîâàÿ   |   87-56-9   |Ñ4Í2Ñl2O3              |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 481  |1,2-Äèõëîðïðîïàí                    |   78-87-5   |Ñ3Í6Ñl2                |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 482  |1,3-Äèõëîðïðîïàí-2-îë               |   96-23-1   |Ñ3Í6Ñl2O               |   1       |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 483  |1,3-Äèõëîðïðîï-1-åí                 |  542-75-6   |Ñ3Í4Ñl2                |   0,02(ê  |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 484  |2,3-Äèõëîðïðîï-1-åí                 |   78-88-6   |Ñ3Í4Ñl2                |   0,4     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 485  |(2,3-Äèõëîðïðîï-2-åíèë)(1-ìåòèëýòèë)|             |C10H17Cl2NOS           |   0,03    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |òèîêàðáàìàò                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 486  |Äèõëîðïðîïèë(2-ýòèëãåêñèë)ôîñôàò    |             |Ñ11Í23Ñl2O4Р          |   6       |     îðã.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 487  |2,2-Äèõëîðïðîïèîíàò íàòðèÿ          |   75-99-0   |Ñ3Í4Ñl2O2              |   2       |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 488  |Äèõëîðòðèñ(ãåêñàãèäðî-2Í-àçåïèí-    | 13978-70-6  |C18H33Cl2CuN3O3        |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|      |2-îí-O-)ìåäü                        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 489  |N-(3,4-Äèõëîðôåíèë)àëàíèí           |  5472-67-3  |C9H9Cl2NO2             |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 490  |N'-(3,4-Äèõëîðôåíèë)-N,N-äèìåòèëêàð-|  330-54-1   |C10H10Cl2N2O3          |   1       |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |áàìèä                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 491  |N-(3,4-Äèõëîðôåíèë)-N'-ìåòîêñèìåòèë-|  330-55-2   |C10H10Cl2N2O2          |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |êàðáàìèä                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 492  |2,4-Äèõëîðôåíèë-4-íèòðîôåíèëîâûé    |  1836-75-5  |C12H7Cl2NO3            |   4       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ýôèð                                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 493  |4,5-Äèõëîðôåíèë-1-ïèðèäàç-6-îí      |             |C10H5ClN2O             |   2       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 494  |N-(3,4-Äèõëîðôåíèë)ïðîïàíàìèä       |  709-98-8   |C6H9Cl2NO              |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 495  |O-(2,4-Äèõëîðôåíèë)-O-ýòèëõëîðòèîôî-| 18351-18-3  |C8H8Cl3O2PS            |   0,05    |     îáù.     |   4     |

|      |ñôàò                                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 496  |O-(2,4-Äèõëîðôåíèë)-S-ïðîïèë-O-ýòèë-| 34643-46-4  |C11H15Cl2O2PS2         |   0,05    |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |äèòèîôîñôàò                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 497  |Äèõëîðôåíèëôîñôàò                   |  770-12-7   |Ñ6Í5Ñl2O2Р            |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 498  |(2,4-Äèõëîðôåíîêñè)àöåòàò àììîíèÿ   |  2307-55-3  |C8H9Cl2NO3             |   0,2     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 499  |(2,4-Äèõëîðôåíîêñè)àöåòàò íàòðèÿ    |  2702-72-9  |C8H5Cl2NaO3            |   1       |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 500  |4-(2,4-Äèõëîðôåíîêñè)áóòàíîâàÿ      |   94-82-6   |Ñ10Í10Ñl2Î3            |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 501  |2-(2,4-Äèõëîðôåíîêñè)ïðîïèîíîâàÿ    |  120-36-5   |C9H8Cl2O3              |   0,5     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 502  |3,4-Äèõëîðôóðàí-2,5-äèîí            | 42595-14-2  |Ñ4Ñl2O3                |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 503  |1,1-Äèõëîðöèêëîãåêñàí               |  2108-92-1  |Ñ6Í10Ñl2               |   0,02    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 504  |1,1-Äèõëîðýòåí                      |   75-35-4   |C2H2Cl2                |   0,03(ê  |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 505  |Äèöèàíäèàìèä                        |  461-58-5   |C2H4N2                 |  10       | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 506  |1,4-Äèöèàíîáóòàí                    |  111-69-3   |C6H6N2                 |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 507  |Äèöèêëîãåêñèëàìèíà íèòðèò           |  3129-91-7  |C12H24NO2              |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 508  |Äèöèêëîãåêñèëîëîâîîêñèä             | 22771-17-1  |C12H22OSn              |   0,001   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 509  |1,4-Äè(2,3-ýïîêñèïðîïèë)-3-ìåòèë-1, |             |C9H13N3O3              |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |2,4-òðèàçîë-5-îí                    |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 510  |Äèýòåíèëãåêñàí-1,6-äèîàò            |  4074-90-2  |C10H14O4               |   0,2     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 511  |Äèýòåíèëñóëüôèä                     |  627-51-0   |Ñ4Í6S                  |   0,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 512  |Äèýòèëàìèí                          |  109-89-7   |C4H11N                 |   2       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 513  |N,N-Äèýòèëàìèíîáåíçîë               |   91-66-7   |C10H15N                |   0,15    |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 514  |Äèýòèëàìèíîìåòèëîâûé            ýôèð|             |                       |   0,15    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ñèíòåòè÷åñêèõ æèðíûõ ñïèðòîâ Ñ10-18 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 515  |2-(Äèýòèëàìèíî)-N-(2,6-äèìåòèëôåíèë)|  6108-05-0  |C14H22N2Î õ ClH õ H2O  |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |àöåòàìèä, ãèäðîõëîðèä ìîíîãèäðàò    |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 516  |N-(Äèýòèëàìèíî)ìåòèë-N'-ýòèëêàðáàìèä|             |C8H29N3O               |   4       |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 517  |N,N-Äèýòèëàìèíî-4-íèòðîáåíçîë       |  2216-15-1  |C10H14N2O2             |   0,002   |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 518  |2-(N,N-Äèýòèëàìèíî)ýòàíòèîë         |  100-38-9   |C6H15NS                |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 519  |O,O-Äèýòèë-S-áåíçèëòèîôîñôàò        | 13286-32-3  |Ñ11Í17O3ÐS             |   0,05    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 520  |1,3-Äèýòèëáåíçîë                    | 25340-14-4  |Ñ10Í14                 |   0,04    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 521  |N,N-Äèýòèëáåíçîë-1,4-äèàìèí  ñóëüôàò|  6283-63-2  |C10H16N2 õ H2O4S       |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |(1:1)                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 522  |Äèýòèëáèñ(îêòàíîèëîêñè)îëîâî        |  2641-56-7  |C20H40O4Sn             |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 523  |(Z)-Äèýòèëáóòåíäèîàò                |  141-05-9   |C8H12O4                |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 524  |Äè(2-ýòèëãåêñèë)áåíçîë-1,2-äèêàðáî- |  117-81-7   |C24H38O4               |   0,008   |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |íàò                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 525  |Äè(2-ýòèëãåêñèë)ãåêñàí-1,6-äèîàò    |  103-23-1   |C22H42O4               |   0,08    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 526  |Äè(2-ýòèëãåêñèë)-2,2-(äèáóòèëîëîâî) | 25168-24-5  |C28H56O4S2Sn           |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |áèñ(òèî)áèñ(àöåòàò)                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 527  |N,N-Äè(2-ýòèëãåêñèë)-2-ýòèëãåêñàíà- | 25549-16-0  |C24H51N                |   0,025   |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ìèí                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 528  |1,2-Äèýòèëãóàíèäèí                  | 18240-93-2  |C5H13N3                |   0,3     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 529  |1,2-Äèýòèëãóàíèäèí ãèäðîõëîðèä      |             |C5H11N3 õ ClH          |   0,8     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 530  |Äèýòèë[(äèìåòîêñèôîñôèíîòèîíèë)òèî] |  121-75-5   |C10H19O6PS2            |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |áóòàíäèîàò                          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 531  |Äèýòèëäèòèîêàðáàìàò íàòðèÿ          |  148-18-5   |C5H10NNaS2             |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 532  |Äèýòèëäèòèîôîñôàò êàëèÿ             |  3454-66-8  |Ñ4Í10KO4Р             |   0,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 533  |Äèýòèëäèòèîôîñôàò                   |  298-06-6   |Ñ4Í11O2ÐS2             |   0,2     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 534  |N,N-Äèýòèëêapáaìèëxëopèä            |   88-10-8   |C5H10ClNO              |   6       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 535  |O,O-Äèýòèë-S-êàðáýòîêñèìåòèëòèîôîñ- |  2425-25-4  |C8H17O5PS              |   0,03    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |ôàò                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 536  |N,N-Äèýòèë-2-(1-íàôòàëåíèëîêñè)ïðî- | 15299-99-7  |C17H21NO2              |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ïàíàìèä                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 537  |O,O-Äèýòèë-O-(4-íèòðîôåíèë)òèîôîñôàò|   56-38-2   |C10H14NO5PS            |   0,003   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 538  |Äèýòèëðòóòü                         |  627-44-1   |C4H10Hg                |   0,0001  |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 539  |Äèýòèëôåíèëàðáàìèä                  |             |C11H16N2O              |   0,5     | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 540  |O,O-Äèýòèëõëîðòèîôîñôàò             |  2524-04-1  |C4H10ClO2PS            |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 541  |N,N-Äèýòèëýòàíàìèí                  |  121-44-8   |C6H15N                 |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 542  |O-(Äèýòîêñèòèîôîñôîðèë)-àëüôà-öèàíî-| 14816-18-3  |C12H15N2O3PS           |   1       |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |ìåòèëáåíçàëüäîêñèì                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 543  |1,1-Äèýòîêñèýòàí                    |  105-57-7   |Ñ6Í14O2                |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 544  |ÄÊS-70                              |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 545  |DH-75 (äèñïåðãàòîð)                 |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 546  |Äîäåêàí-1,12-äèàìèí                 |  2783-17-7  |C12H28N2               |   0,05    |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 547  |2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Äîäåêàôòîð- |  1546-95-8  |C7H2F12O2              |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ãåïòàíîâàÿ êèñëîòà                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 548  |2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Äîäåêàôòîð- |  335-99-9   |C7H4F12O               |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |ãåïòàí-1-îë                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 549  |(Z)-Äîäåö-8-åíèëàöåòàò              | 28079-04-1  |C14H26O2               |   0,00001 |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 550  |Äîäåöèëàìèíîïðîïèîíèòðèë            |             |C15H31N2               |   0,07    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 551  |Äîäåöèëïðîïèëåíäèàìèí               |             |C15H34N2               |   0,1     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 552  |ÄÖÌ      (çàêðåïèòåëü,       ïðîäóêò|             |                       |   0,5     | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|      |êîíäåíñàöèè          äèöèàíäèàìèíà ñ|             |                       |           |              |         |

|      |ôîðìàëüäåãèäîì è 10% àöåòàòà ìåäè)  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 553  |ÄÖÓ      (çàêðåïèòåëü,       ïðîäóêò|             |                       |   1       |     îáù.     |   4     |

|      |êîíäåíñàöèè          äèöèàíäèàìèäà ñ|             |                       |           |              |         |

|      |ôîðìàëüäåãèäîì)                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 554  |Æåëàòèíà òåõíè÷åñêàÿ                |             |                       |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 555  |Æåëåçî (âêëþ÷àÿ õëîðíîå  æåëåçî)  ïî|             |                       |0,3 (1)*(â |  îðã. îêð.   |   3     |

|      |Fe                                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 556  |Æèðíûå êèñëîòû ñèíòåòè÷åñêèå C5-20  |             |                       |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 557  |Çàãóñòèòåëü                àêðèëîâûé|             |                       |   1       |     îáù.     |   3     |

|      |âîäîðàñòâîðèìûé                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 558  |Çàìàñëèâàòåëü À-1                   |             |                       |   0,4     |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 559  |Çàìàñëèâàòåëü Á-73                  |             |                       |   3       |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 560  |Çàìàñëèâàòåëü Á                    |             |                       |   1       |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 562  |7-(2-Èìèäàçîëèíèë)-4,7-ãåêñàôòîðäè- |             |Ñ11Í18F6N3O4S          |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ìåòèë-3,6-äèîêñàãåïòèëñóëüôàìèä     |             |                       |           |              |         |

|      |ýòèëåíäèàìèíà                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 563  |7-2-(Èìèäàçîëèíèë)-4,7-ãåêñàôòîðäè- |             |C9H8F6KO5S             |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ìåòèë-3,6-äèîêñàãåïòèëñóëüôîíàò     |             |                       |           |              |         |

|      |êàëèÿ                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 564  |1,1'-Èìèíîáèñ(ïðîïàí-2-îë)          |  110-97-4   |C6H15NO2               |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 565  |Èíãèáèòîð  äðåâåñíîñìîëÿíîé   ïðÿìîé|             |                       |   0,001   |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |ãîíêè                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 566  |Èíãèáèòîð ÑÍÏÕ 6004                 |             |                       |   0,03    | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 567  |Èíãèáèòîð ÑÍÏÕ 7401                 |             |                       |   0,7     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 568  |Èíãèáèòîð  ñîëåîòëîæåíèÿ   ôîñôàòíûé|             |                       |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|      |SP-181                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 569  |Èíãèáèòîð  ñîëåîòëîæåíèÿ   ôîñôàòíûé|             |                       |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|      |SP-191                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 570  |Èíãèáèòîð  ñîëåîòëîæåíèÿ   ôîñôàòíûé|             |                       |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|      |SP-203                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 571  |ÈÎÌÑ-1 (ÒÓ 6-05-211-1153-81)        |             |                       |   4       |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 572  |Éîä                                 |  7553-56-2  |I2                     |   0,125   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 573  |Êàäìèé                              |  7440-43-9  |Cd                     |   0,001(â |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 574  |Êàëèé ñèëèêàò (ïî SiO3)             | 10006-28-7  |K2O3Si                 |  30       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 575  |äèÊàëèé ïåðñóëüôàò                  |  7727-21-2  |K2O8S2                 |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 576  |Êàëüöèé ôîñôàò (ïî ÐO4)             |  7758-23-8  |CaH4O8P                |   3,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 577  |Êàðáàìèä                            |   57-13-6   |CH4N2O                 |    (a     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 578  |Êàðáîçîëèí ÑÏÄ-3                    |             |                       |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 579  |Êàðáîçîí-O                          |             |                       |   1       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 580  |Êàðáîêñèëìåòèëöåëëþëîçà             |             |                       |   5       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 581  |Êàðáîìîë                            |             |                       |    (a     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 582  |Êàðáîìîë   ÖÝÌ    (âîäíûé    ðàñòâîð|             |                       |  10       |     îáù.     |   4     |

|      |ìåòèëüíîãî              ïðîèçâîäíîãî|             |                       |           |              |         |

|      |ýòèëåíìî÷åâèíû)                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 583  |Ê-4                 (ãèäðîëèçîâàííûé|             |                       |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ïîëèàêðèëíèòðèë, ôëîêóëÿíò)         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 584  |Ê-6                 (ãèäðîëèçîâàííûé|             |                       |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ïîëèàêðèëíèòðèë, ôëîêóëÿíò)         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 585  |Êåðîñèí îêèñëåííûé                  |             |                       |   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 586  |Êåðîñèí îñâåòèòåëüíûé               |  8008-20-6  |                       |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 587  |Êåðîñèí ñóëüôèðîâàííûé              |             |                       |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 588  |Êåðîñèí òåõíè÷åñêèé                 |  8008-20-6  |                       |   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 589  |Êåðîñèí òðàêòîðíûé                  |  8008-20-6  |                       |   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 590  |Êîáàëüò                             |  7440-48-4  |Ñî                     |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 591  |òðèÊîáàëüòà òåòðîêñèä (ïî Ñî)       |             |Ñî3O4                  |   0,1     |  îðã. ìóòí.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 592  |Êîððåêñèò 7664                      |             |                       |   0,2     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 593  |Êîððåêñèò ÎÑ-5                      |             |                       |   0,3     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 594  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    àêòèâíûé| 17804-49-8  |C19H10Cl2N6Na2O7S2     |   0,003   |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ÿðêî-êðàñíûé 5 "ÑÕ"                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 595  |Êðàñèòåëü               îðãàíè÷åñêèé|             |                       |   0,02    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |àöåòîíî-ðàñòâîðèìûé ñèíå-÷åðíûé     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 596  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé áðîìèíäèãî-Ï |             |                       |   5       |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 597  |Êðàñèòåëü  îðãàíè÷åñêèé   äèñïåðñíûé|             |                       |   0,4     |  îðã. îêð.   |   3     |

|      |ñèíèé ïîëèýôèðíûé ñâåòîïðî÷íûé      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 598  |Êðàñèòåëü  îðãàíè÷åñêèé   äèñïåðñíûé|             |                       |   0,25    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |òåìíî-êîðè÷íåâûé 2Æ ïîëèýôèðíûé     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 599  |Êðàñèòåëü  îðãàíè÷åñêèé   äèñïåðñíûé| 75497-74-4  |Ñ23Í25N6Î10Ñl          |   0,25    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |òåìíî-ñèíèé 3 ïîëèýôèðíûé           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 600  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êàòèîííûé| 12217-50-4  |C21H30ClN2O            |   0,04    |  îðã. îêð.   |   3     |

|      |æåëòûé 6 "Ç"                        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 601  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êàòèîííûé|             |                       |   0,04    |  îðã. îêð.   |   3     |

|      |êðàñíî-ôèîëåòîâûé                   |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 602  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êàòèîííûé|             |                       |   0,04    |  îðã. îêð.   |   3     |

|      |îðàíæåâûé "Æ"                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 603  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êàòèîííûé|             |                       |   0,04    |  îðã. îêð.   |   3     |

|      |ðîçîâûé 2 "Ñ"                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 604  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé|  6408-57-7  |C34H32N2Na2O8S2        |   0,04    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |àíòðàõèíîíîâûé çåëåíûé Í2Ñ          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 605  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé|             |                       |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |àíòðàõèíîíîâûé ÷èñòî-ãîëóáîé 2 "Ç"  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 606  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé|  4474-24-2  |C32H28N2Na2O8S2        |   0,02    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |àíòðàõèíîíîâûé ÿðêî-ñèíèé           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 607  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé|             |C23H17NaO7S4           |   0,2     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |êîðè÷íåâûé Ê                        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 608  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé|  3567-69-9  |C20H12N2Na2O7S2        |   0,03    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |êðàñíûé 2Ñ                          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 609  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé|  1936-15-8  |C16H10N2Na2O7S2        |   0,04    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |îðàíæåâûé ñâåòîïðî÷íûé              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 610  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé|  1064-48-8  |C22H14N3Na3O10S3       |   0,025   |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ñèíå-÷åðíûé                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 611  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé|  3861-73-2  |C26H16N3Na3O10S3       |   0,02    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ñèíèé 2Ê                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 612  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé|  4430-18-6  |C21H14NNaO3S           |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ôèîëåòîâûé àíòðàõèíîíîâûé           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 613  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé|             |C34H33N2NO16S2         |   0,3     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ôèîëåòîâûé àíòðàõèíîíîâûé Í4Ê       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 614  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé|  6054-99-5  |C13H8N2Na2O6S          |   0,01    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |õðîì æåëòûé Ê                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 615  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé|  3071-73-6  |C36H23N5Na2O5S2        |   0,01    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |÷åðíûé "Ñ"                          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 616  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé|             |                       |   0,2     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |÷èñòî-ãîëóáîé àíòðàõèíîíîâûé        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 617  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé| 39291-15-1  |C36H32N2Na2O8S2        |   0,04    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ÿðêî-êðàñíûé àíòðàõèíîíîâûé Í8Ñ     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 618  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   êèñëîòíûé|             |                       |   0,02    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ÿðêî-êðàñíûé 4Æ                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 619  |Êðàñèòåëü  îðãàíè÷åñêèé   êîðè÷íåâûé|             |                       |   0,8     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |á/ì                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 620  |Êðàñèòåëü               îðãàíè÷åñêèé|             |                       |   0,02    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |êðàñíî-ôèîëåòîâûé ëåãêî ñìûâàåìûé   |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 621  |Êðàñèòåëü    îðãàíè÷åñêèé    êðàñíûé|             |                       |   0,04    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ëåãêîñìûâàåìûé                      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 622  |Êðàñèòåëü    îðãàíè÷åñêèé    êóáîâûé|             |                       |   3       |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |îðàíæåâûé                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 623  |Êðàñèòåëü    îðãàíè÷åñêèé    êóáîâûé|             |                       |   3       |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |÷åðíûé Ï                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 624  |Êðàñèòåëü    îðãàíè÷åñêèé    êóáîâûé|             |                       |   5,5     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ÿðêî-ãîëóáîé ÇÏ                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 625  |Êðàñèòåëü    îðãàíè÷åñêèé    êóáîâûé|             |                       |   1       |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ÿðêî-çåëåíûé 4ÆÏ                    |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 626  |Êðàñèòåëü    îðãàíè÷åñêèé    êóáîâûé|             |                       |   1       |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ÿðêî-çåëåíûé ÆÏ                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 627  |Êðàñèòåëü    îðãàíè÷åñêèé    êóáîâûé|             |C36H19O4               |   0,3     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ÿðêî-çåëåíûé Ñ                      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 628  |Êðàñèòåëü    îðãàíè÷åñêèé    êóáîâûé|             |                       |   1       |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ÿðêî-ôèîëåòîâûé Ê                   |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 629  |Êðàñèòåëü Ì                         |             |C10H5N2NaO4S           |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 630  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    íèãðîçèí|             |                       |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |âîäîðàñòâîðèìûé ìàðêè "À"           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 631  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    íèãðîçèí|             |                       |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |âîäîðàñòâîðèìûé ìàðêè "Á"           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 632  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé  îäíîõðîìîâûé|             |                       |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |îëèâêîâûé                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 633  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    îñíîâíîé|             |                       |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ôèîëåòîâûé "Ê"                      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 634  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé ïðÿìîé  áîðäî|  6837-87-2  |C33H22Cu2NNa3O17S4     |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ÑÂ "ÑÌ"                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 635  |Êðàñèòåëü    îðãàíè÷åñêèé     ïðÿìîé|             |                       |   0,05    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ãîëóáîé ñâåòîïðî÷íûé                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 636  |Êðàñèòåëü    îðãàíè÷åñêèé     ïðÿìîé|  5893-32-3  |C35H25Cl2N6NaO12S3     |   0,03    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |äèàçî-çåëåíûé Æ                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 637  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé ïðÿìîé æåëòûé|  6629-26-1  |C35H24N6NaO13S4        |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ÑÂ "Ê"                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 638  |Êðàñèòåëü    îðãàíè÷åñêèé     ïðÿìîé|             |                       |   0,03    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |êîðè÷íåâûé ñâåòîïðî÷íûé 2Ê          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 639  |Êðàñèòåëü    îðãàíè÷åñêèé     ïðÿìîé|  2829-43-8  |C33H22N8Na4O15S4       |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ðîçîâûé ÑÂ "Ñ"                      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 640  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé ïðÿìîé  ñèíèé|  4399-55-7  |C40H23N7Na4O13S4       |   0,02    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ñâåòîïðî÷íûé                        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 641  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé ïðÿìîé  ñèíèé|             |                       |   0,2     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ñâåòîïðî÷íûé ÊÓ                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 642  |Êðàñèòåëü    îðãàíè÷åñêèé     ïðÿìîé|  3626-28-6  |C34H23N7Na2O8S2        |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |òåìíî-çåëåíûé                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 643  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé ïðÿìîé ÷åðíûé|             |                       |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |Ç äëÿ êîæè                          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 644  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé ïðÿìîé ÷åðíûé|  6428-38-2  |C48H40N13Na3O13S3      |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |2Ñ                                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 645  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé ïðÿìîé ÷åðíûé|             |                       |   0,3     |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 646  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé ðîäàìèí "Æ"  |  989-38-8   |C28H31ClN2O3           |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 647  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé ðîäàìèí 4Ñ   |             |C60H70Cl4N4O6Zn        |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 648  |Êðàñèòåëü               îðãàíè÷åñêèé|             |                       |   0,01    |     îáù.     |   4     |

|      |ðîäàìèí-2Ö-îñíîâàíèå                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 649  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé ñèíèé "Ç"    |             |                       |  10       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 650  |Êðàñèòåëü               îðãàíè÷åñêèé|             |                       |   0,9     |     îðã.     |   4     |

|      |òåìíî-êîðè÷íåâûé 2Æ                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 651  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé òåìíî-ñèíèé 3|             |                       |   0,8     |     îðã.     |   4     |

|      |ïîëèýôèðíûé                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 652  |Êðàñèòåëü    îðãàíè÷åñêèé    òèîçîëü|             |                       |   0,5     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |êîðè÷íåâûé ÁÑ                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 653  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   òèîèíäèãî|             |                       |   5       |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |êðàñíî-êîðè÷íåâûé ÆÏ                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 654  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   òèîèíäèãî|             |                       |   5       |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |îðàíæåâûé ÊÕÏ                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 655  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   òèîèíäèãî|  3687-67-0  |C20H9BrClNO2S          |   4       |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |÷åðíûé Ï                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 656  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé   òèîèíäèãî|             |                       |   2       |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ÿðêî-ðîçîâûé ÆÏ                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 657  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé óðàíèí À     |  518-47-8   |C20H10Na2O5            |   0,0025  |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 658  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé ôëóîðåñöåèí  |  2321-07-5  |C20H12O5               |   0,0025  |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 659  |Êðàñèòåëü îðãàíè÷åñêèé õðèçîôåíèí   |  2870-32-8  |C30H26N4Na2O8S2        |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 660  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    õðîìîâûé|  6408-82-8  |C17H10N2Na2O6S         |   0,05    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |áîðäî "Ñ"                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 661  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    õðîìîâûé|  1344-37-2  |                       |   0,06    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |æåëòûé                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 662  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    õðîìîâûé|  4403-90-1  |C28H20N2Na2O8S2        |   0,3     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |çåëåíûé àíòðàõèíîíîâûé              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 663  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    õðîìîâûé|  4430-16-4  |C28H20N2Na2O10S2       |   0,01    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |çåëåíûé àíòðàõèíîíîâûé 2Æ           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 664  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    õðîìîâûé| 10114-76-8  |C12H9N6NaO8S           |   0,06    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |êîðè÷íåâûé Ê                        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 665  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    õðîìîâûé|  130-22-3   |C14H7NaO7S             |   0,3     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |êðàñíûé àëèçàðèíîâûé                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 666  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    õðîìîâûé|             |                       |   0,03    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ðóáèíîâûé Ñ                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 667  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    õðîìîâûé|  2538-85-4  |C20H12NNaO5S           |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ñèíå-÷åðíûé                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 668  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    õðîìîâûé|  1324-21-6  |C26H16N2Na2O9S2        |   0,04    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ñèíå-÷åðíûé àíòðàõèíîíîâûé Ñ        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 669  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    õðîìîâûé|  6844-73-1  |C13H12ClN2Na2O9S2      |   0,02    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ñèíèé 2Ê                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 670  |Êðàñèòåëü   îðãàíè÷åñêèé    õðîìîâûé|             |                       |   0,02    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |ÿðêî-êðàñíûé 2Ñ                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 671  |Êðåìíèé (ïî Si)                     |  7631-86-9  |Si                     |  10       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 672  |Êñàíòàíîâàÿ ñìîëà                   | 11138-66-2  |[C120H200K0-6N1-2Na0-6O|   1       |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |                                    |             |120S2-4]n              |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 673  |Ëàê ÊÎ-075                          |             |                       |   0,1     |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 674  |Ëàê ÊÎ-921                          |             |                       |   0,03    |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 675  |Ëàêðèñ 20 ìàðêè À                   |             |                       |   2       |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 676  |Ëàêðèñ 20 ìàðêè Á                   |             |                       |   2       |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 677  |Ëàïðîë 1502-2-70                    |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 678  |Ëàïðîë 202                          |             |                       |   0,3     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 679  |Ëàïðîë 402-2-100                    |             |                       |   0,3     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 680  |Ëàïðîë 501-2-100                    |             |                       |   1       |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 681  |Ëàïðîë 502-2-10                     |             |                       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 682  |Ëàïðîë-503                          |             |                       |   0,3     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 683  |Ëàïðîë 564                          |             |                       |   0,3     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 684  |Ëàïðîë 702                          | 25322-69-4  |[Ñ3Í5O2]n              |   0,2     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 685  |Ëàïðîë 805                          |             |                       |  10       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 686  |Ëàïðîë 805 "Î"                      |             |                       |   0,3     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 687  |Ëàïðîë 1102-4-80                    |             |                       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 688  |Ëàïðîë 1103 Ê                       |             |                       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 689  |Ëàïðîë 1601-2-50 "Ð"                |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 690  |Ëàïðîë 1601-2-50 "Á"                |             |                       |   0,3     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 691  |Ëàïðîë 2102                         |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 692  |Ëàïðîë 2402                         |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 693  |Ëàïðîë 2501-2-50                    |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 694  |Ëàïðîë 2502-2Á-40                   |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 695  |Ëàïðîë 2505-2-70                    |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 696  |Ëàïðîë 3003                         |             |                       |  10       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 697  |Ëàïðîë 3003/2-60                    |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 698  |Ëàïðîë 3502-2Á-20                   |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 699  |Ëàïðîë 3503-2-70                    |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 700  |Ëàïðîë 3603-2-12                    |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 701  |Ëàïðîë 4003-2-20                    |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 702  |Ëàïðîë 4202-2Á-30                   |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 703  |Ëàïðîë 5003 2Á10                    |             |                       |  16       | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 704  |Ëàïðîë 6003-2Á-18                   |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 705  |Ëàïðîë 6003-2Á-7                    |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 706  |Ëàòåêñ ËÌÔ                          |             |                       |   6       |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 707  |Ëèãíèí ñóëüôàòíûé ëèñòâåííûé        |             |                       |   5       |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 708  |Ëèãíèí ñóëüôàòíûé õâîéíûé           |             |                       |   5       |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 709  |Ëèãíèíñóëüôîíîâûå êèñëîòû           |             |                       |   1       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 710  |Ëèãíîñóëüôèíîâûå êèñëîòû            |             |                       |   0,3     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 711  |Ëèòèé                               |  7439-93-2  |Li                     |   0,03(â  |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 712  |Ìàãíèé                              |  7439-95-4  |Mg                     |  50       | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 713  |Ìàãíèé äèõëîðàò                     | 10326-21-3  |Cl2MgO6                |  20       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 714  |Ìàðãàíåö                            |  7439-96-5  |Mn                     |   0,1     |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 715  |Ìåäü                                |  7440-50-8  |Cu                     |   1       | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 716  |Ìåòàçèí                             |             |                       |   0,3     | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 717  |Ìåòàíîâàÿ êèñëîòà                   |   64-18-6   |ÑÍ2Î2                  |   3,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 718  |Ìåòàíîë                             |   67-56-1   |ÑÍ4O                   |   3       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 719  |Ìåòàíòèîë                           |   74-93-1   |CH4S                   |   0,0002  |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 720  |Ìåòèëàìèí                           |   74-89-5   |CH5N                   |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 721  |N-Ìåòèëàìèí-N-ìåòèëäèòèîêàðáàìàò    |             |C2H2NS2 õ CH5N         |   0,02    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 722  |1-Ìåòèëàìèíîàíòðàöåí-9,10-äèîí      |   82-38-2   |C14H11NO2              |   5       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 723  |(Ìåòèëàìèíî)áåíçîë                  |  100-61-8   |C7H9N                  |   0,3     |  îðã. çàï.   |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 724  |(R*,S*)-(+-)-àëüôà-(1-(Ìåòèëàìèíî)  |  134-71-4   |C10H16NO õ ClH         |   0,05    |     îáù.     |   2     |

|      |ýòèë]áåíçîëìåòàíîë ãèäðîõëîðèä      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 725  |Ìåòèë-N-L-àëüôà-àñïàðòèë-L-ôåíèëàëà-| 22839-47-0  |C16H18N2O5             |   1       |     îáù.     |   4     |

|      |íèí                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 726  |Ìåòèëàöåòàò                         |   79-20-9   |Ñ3Í6O2                 |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 727  |Ìåòèë-1Í-(áåíçèìèäàçîë-2-èë)êàðáàìàò| 10605-21-7  |C9H9N3O2               |   0,1     |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 728  |Ìåòèë-1Í-áåíçèìèäàçîë-2-èë-êàðáàìàòà| 37574-18-8  |C9H9N3O2 x ClH         |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|      |ãèäðîõëîðèä                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 729  |Ìåòèëáåíçîàò                        |   93-58-3   |C8H8O2                 |   0,05    | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 730  |Ìåòèëáåíçîë                         |  108-88-3   |C7H8                   |   0,5     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 731  |4-Ìåòèëáåíçîëñóëüôèíîâàÿ êèñëîòà    |  536-57-2   |C7H8O2S                |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 732  |4-Ìåòèëáåíçîëñóëüôèíàò íàòðèÿ       |  824-79-3   |C7H7NaO2S              |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 733  |2-Ìåòèëáåíçîëñóëüôîíàò íàòðèÿ       | 12068-03-0  |C7H7NaO3S              |   0,05    |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 734  |4-Ìåòèëáåíçîëñóëüôîíèëõëîðèä        |   98-59-9   |C7H7ClO2S              |   1       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 735  |2-Ìåòèëáóòà-1,3-äèåí                |   78-79-5   |C5H8                   |   0,005   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 736  |2-Ìåòèë-2,3-áóòàíäèîë               | 53399-77-2  |C5H12O2                |   0,04    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 737  |3-Ìåòèëáóò-1-åí-2-îë                | 79144-27-7  |C5H10O                 |   0,005   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 738  |3-Ìåòèëáóò-3-åí-1-îë                |  763-32-6   |Ñ5Í10Π                |   0,004   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 739  |Ìåòèë-1-áóòèëàêàðáîìîèë-2-áåíçèìèäà-|             |                       |   0,5     |   îðã. ïë.   |   4     |

|      |çîëêàðáàìàò                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 740  |(3-Ìåòèëáóòèë)äèîêòèëôîñôèí îêñèä   | 53521-41-8  |C21H45OP               |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 741  |O-(3-Ìåòèëáóòèë)äèòèîêàðáîíàò êàëèÿ |  928-70-1   |Ñ6Í11ÊOS2              |   0,005   |  îðò.# çàï.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 742  |(1-Ìåòèëáóòèë)-4-ìåòèëáåíçîëñóëüôî- |             |Ñ12Í18Î3S              |   5       |     îáù.     |   3     |

|      |íàò                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 743  |4-Ìåòèë-4-ãèäðîêñèýòèë-1,3-äèîêñàí  |  2018-45-3  |Ñ7Í14O3                |   0,04    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 744  |Ìåòèë-2,2-äèìåòèë-3-(2,2-äèõëîðýòå- | 61898-95-1  |C9H12Cl2O2             |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |íèë)öèêëîïðîïàíêàðáîíàò             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 745  |Ìåòèë-2,2-äèìåòèë-3-(2-ìåòèëïðîï-   |  5460-63-9  |C11H18O2               |   0,6     |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |1-åíèë)öèêëîïðîïàíêàðáîíàò          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 746  |Ìåòèë-2,2-äèìåòèëïðîïèîíîàò         |  598-98-1   |Ñ6Í12O2                |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 747  |Ìåòèëäèòèîêàðáàìàò íàòðèÿ           |  137-42-8   |C2H4NNaS2              |   0,02    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 748  |2-Ìåòèë-1,2-äèõëîðïðîïàí            |  594-37-6   |C4H8Cl2                |   0,4     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 749  |2-Ìåòèë-1,3-äèõëîðïðîï-1-åí         |  3375-22-2  |Ñ4Í6Ñl2                |   0,4     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 750  |O-Ìåòèëäèõëîðòèîôîñôàò              |  2523-94-6  |ÑÍ3Ñl2ÎÐS              |   0,01(á  |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 751  |2,2-Ìåòèëåíáèñ(1-ãèäðîêñè-3,4,6-òðè-|   70-30-4   |Ñ13Í6Ñl6O2             |   0,03    |     îáù.     |   3     |

|      |õëîðáåíçîë)                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 752  |Ìåòèëåíáèñíàôòàëèíñóëüôîíàò äèíàòðèÿ| 26545-58-4  |C21H14Na2S2            |    (à     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 753  |Ìåòèëêàðáàìàòíàôòàëèí-1-îëà         |   63-25-2   |C12H11NO2              |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 754  |N-Ìåòèëìåòàíàìèí                    |  124-40-3   |C2H7N                  |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 755  |Ìåòèë-4-ìåòèëáåíçîàò                |   99-75-2   |Ñ9Í10O2                |   0,05    | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 756  |Ìåòèë-2-ìåòèëïðîï-2-åíîàò           |   80-62-6   |C5H8O2                 |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 757  |Ìåòèë(2-ìåòèëïðîïèë)ïîëèñèëîêñàí    |             |C5H10OSi               |   2       |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 758  |Ìåòèë(ìåòèëôîñôèò)                  | 16391-06-3  |C2H7O2P                |   0,02    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 759  |O-[6-Ìåòèë-2-(1-ìåòèëýòèë)ïèðèìèäèí-|  333-41-5   |C12H21N2O9PS           |   0,3     |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |4-èë]-O,O-äèýòèëôîñôîíàò            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 760  |N-Meòèë-N-ìeòoêcè-N'-(4-xëopôeíèë)  |  1746-81-2  |Ñ9Í11ÑlN2O2            |   0,05    |     îáù.     |   4     |

|      |êapáaìèä                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 761  |1-Ìåòèëïåíòàí-1-îë                  | 54972-97-3  |Ñ6H14Π                |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 762  |2-Ìåòèëïåíòàí-2-îë                  |  590-36-3   |C6H14O                 |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 763  |2-Ìåòèëïèðèäèí                      |  109-06-8   |C6H7N                  |   0,05    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 764  |2-Ìåòèëïèðèäèí ãèäðîõëîðèä          | 14401-91-3  |C6H7N õ ÑlÍ            |   0,05    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 765  |1-Ìåòèëïèðèäèíèé õëîðèä             |  7680-73-1  |C6H8ClN                |   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 766  |1-Ìåòèëïèðîëëèäèí-2-îí              |  872-50-4   |C5H9NO                 |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 767  |2-Ìåòèëïðîïàí-1-àìèí                |   78-81-9   |C4H11N                 |   0,04    | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 768  |2-Ìåòèëïðîïàí-2-àìèí                |   75-64-9   |C4H11N                 |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 769  |2-Ìåòèëïðîïàí-1-îë                  |   78-83-1   |Ñ4Í10Π                |   0,15    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 770  |2-Ìåòèëïðîïàí-2-îë                  |   75-65-0   |Ñ4Í10Π                |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 771  |2-Ìåòèëïðîï-1-åí                    |  115-11-7   |C4H8                   |   0,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 772  |2-Ìåòèëïðîï-2-åíàìèä                |   79-39-0   |C4H7NO                 |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 773  |2-Ìåòèëïðîï-2-åííèòðèë              |  126-98-7   |C4H5N                  |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 774  |Ìåòèëïðîï-2-åíîàò                   |   96-33-3   |Ñ4Í6O2                 |   0,02    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 775  |2-Ìåòèëïðîï-2-åíîâàÿ êèñëîòà        |   79-41-4   |Ñ4Í6O2                 |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 776  |2-(1-Ìåòèëïðîïèë)-4,6-äèíèòðîôåíèë- |  485-31-4   |C15H18N2O6             |   0,03    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |3-ìåòèëáóò-2-åíîàò                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 777  |O-(2-Ìåòèëïðîïèë)äèòèîêàðáîíàò êàëèÿ| 13001-46-2  |C5H9KOS2               |   0,005   |  îðò. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 778  |Ìåòèëñèëèêîíàò íàòðèÿ               |             |CH3NaO3Si              |   2       |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 779  |N-Ìåòèëñóëüôàìèíîâàÿ êèñëîòà        |  4112-03-2  |CH5NO3S                |   0,4     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 780  |4-Ìåòèëòåòðàãèäðî-2Í-ïèðàí-4-îë     |  7525-64-6  |C6H12O2                |   0,001   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 781  |3-Ìåòèëòèîáóòàí-2-îí-O-(ìåòèëàìèíî- | 34681-10-2  |C7H14N2O2S             |   0,1     |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |êàðáîíèë)îêñèì                      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 782  |1-Ìåòèë-1,2,3-òðèàçîë               | 16681-65-5  |C3H5N3                 |   1       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 783  |Ìåòèëòðèàëêèëàìèíèéìåòèëñóëüôàò     |             |                       |   0,01    |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 784  |Ìåòèëòðèàëêèëàìèíèéíèòðàò           |             |                       |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 785  |2-Ìåòèë-1,3,5-òðèíèòðîáåíçîë        |  118-96-7   |Ñ7Í5N3O6               |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 786  |3-Ìåòèë-1,2,4-òðèõëîðáåíçîë         |  2077-46-5  |Ñ7Í5Ñl3                |   0,03    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 787  |aëüôà-Meòèëòpèöèêëo[3,3,1,1](3,7)   |  1501-84-4  |C12H21N õ ÑlÍ          |   0,06    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |äeêaí-1-ìeòaíaìèí ãèäðîõëîðèä       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 788  |O-Ìåòèë-O-(2,4,5-òðèõëîðôåíèë)-O-   |  2633-54-7  |Ñ9Í10Ñl3Î3ÐS           |   0,4     |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |ýòèëòèîôîñôàò                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 789  |(Ìåòèëôåíèë)ìåòèëêàðáàìàò           | 58481-70-2  |Ñ9Í11NO2               |   0,1     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 790  |N-Ìåòèë-N'-ôåíèëàðáàìèä             |  1007-36-9  |C8H10N2O               |   5       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 791  |1-Ìåòèë-1-ôåíèëýòèëãèäðîïåðîêñèä    |   80-15-9   |C9H12O2                |   0,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 792  |Ìåòèëôåíîêñèàöåòàò                  |  2065-23-8  |Ñ9Í10Î3                |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 793  |Ìåòèë[1-(ôåíîêñèàöåòèë)-1Í-áåíçèìè- | 42784-13-4  |C17H15N3O4             |  10       |     îáù.     |   3     |

|      |äàçîë-2-èë]êàðáàìàò                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 794  |2-Ìåòèëôóðàí                        |  534-22-5   |Ñ5Í6Π                 |   0,5     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 795  |1-Ìåòèë-2-õëîðáåíçîë                |   95-49-8   |C7H7Cl                 |   0,2     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 796  |1-Ìåòèë-4-õëîðáåíçîë                |  106-43-4   |Ñ7Í7Ñl                 |   0,2     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 797  |2-Ìåòèë-3-õëîðïðîï-1-åí             |  563-47-3   |Ñ4Í7Ñl                 |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 798  |N-(4-Ìåòèë-3-õëîðôåíèë)-2-ìåòèëïåí- |  2307-68-8  |C13H18ClNO             |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |òàíàìèä                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 799  |O-(4-Ìåòèë-2-õëîðôåíèë)-N`-(1-ìåòè- |             |C11H16Cl2NO2PS         |   0,4     |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |ëýòèë)àìèäîõëîðìåòèëòèîôîñôîíàò     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 800  |4-(2-Ìåòèë-4-õëîðôåíîêñè)áóòàíîâàÿ  |   94-81-5   |Ñ11Í13ÑlO3             |   0,03    |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 801  |(2-Ìåòèë-4-õëîðôåíîêñè)ýòàíîâàÿ     |   94-74-6   |Ñ9Í9ÑlO3               |   0,25    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 802  |(1-Ìåòèëýòåíèë)áåíçîë               |   98-83-9   |Ñ9Í10                  |   0,1     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 803  |Ìåòèëýòåíèëãåêñàí-1,6-äèîàò         |  2969-87-1  |C10H14O4               |   0,2     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 804  |2-Ìåòèë-14-(ýòèëàìèíî)áåíçîë        |             |C9H13N                 |   0,3     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 805  |3-Ìåòèë-N-(ýòèëàìèíî)áåíçîë         |  102-27-2   |C9H13N                 |   0,6     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 806  |(1-Ìåòèëýòèë)áåíçîë                 |   98-82-8   |C9H12                  |   0,1     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 807  |(1-Ìåòèëýòèë)-1-ãèäðîêñèïðîïàíîàò   |  617-51-6   |Ñ6Í12Î3                |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 808  |O-(2-Ìåòèëýòèë)äèòèîêàðáîíàò êàëèÿ  |  140-92-1   |C4H7KOS2               |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 809  |Ìåòèëýòèë-[2-(1-ìåòèëïðîïèë)-4,6-äè-|  973-21-7   |C14H18N2O7             |   0,2     |   îðã. ïë.   |   4     |

|      |íèòðîôåíèë]êàðáîíàò                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 810  |O-(1-Ìåòèëýòèë)-N-ìåòèëòèîêàðáàìàò  |             |C5H11NOS               |   0,06    |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 811  |(1-Ìåòèëýòèë)îêòàäåöèëàìèí          | 13329-71-0  |C21H45N                |   0,1     |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 812  |N-(1-Ìåòèëýòèë)ïðîïàí-2-aìèí        |  108-18-9   |C5H14N2                |   0,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 813  |(1-Ìåòèëýòèë)ôåíèëêàðáàìàò          |  122-42-9   |C10H13NO2              |   0,2     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 814  |O-Ìåòèë-Î-ýòèëõëîðòèîôîñôàò         | 13289-13-9  |C3H8ClO2PS             |   0,002   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 815  |(1-Ìåòèëýòèë)õëîðôåíèëêàðáàìàò      |  101-21-3   |C10H12ClNO2            |   1       |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 816  |N-[(1-Ìåòèëýòèë)ôåíèë]              |  1918-16-7  |C11H14ClNO             |   0,01    |     îáù.     |   4     |

|      |-2-õëîðàöåòàìèä                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 817  |N-(1-Ìåòèëýòèë)-6-õëîð-N-ýòèë-1,3,5-|  1912-24-9  |C8H14ClN5              |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|      |òðèàçèí-2,4-äèàìèí                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 818  |Ìåòîêñèáåíçîë                       |  100-66-3   |C7H8NO                 |   0,05    |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 819  |2-Ìåòîêñè-3,6-äèõëîðáåíçîéíîé       |  2300-66-5  |C8H6Cl2O3 õ C2H7N      |  15       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |êèñëîòû äèìåòèëàìèí                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 820  |3-[(Ìåòîêñèêàðáîíèë)àìèíî]ôåíèë(3-  | 13684-63-4  |C16H16N2O4             |   2       |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |ìåòèëôåíèë)êàðáàìàò                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 821  |1-Ìåòîêñè-2-íèòðîáåíçîë             |   91-23-6   |C7H7N                  |   0,3     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 822  |1-Ìåòîêñè-4-íèòðîáåíçîë             |  100-17-4   |C7H7N                  |   0,1     |  îðã. ïðèâê  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 823  |N-(Ìåòîêñèýòèëõëîðàöåòàò)-1-àìèíî-  |             |C12H19ClNO3            |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |2-ìåòèëáåíçîë                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 824  |2-(2-Ìåòîêñèýòîêñè)ýòàíîë           |  111-77-3   |C5H12O3                |   0,3     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 825  |Ìîäèôèêàòîð 113-63                  |             |                       |   0,2     |   îðã. ïë.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 826  |Ìîäèôèêàòîð ÐÓ-ÂÌ                   |             |                       |   0,7     |   îðã. îï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 827  |Ìîäèôèêàò            ïîëèýòèëåíèìèíà|             |                       |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |(ìîëåêóëÿðíàÿ ìàññà 30000)          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 828  |Ìîëàíòèí       Р       (ïðîèçâîäíîå|             |                       |   0,05    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ôåíîêñèáåíçîëà)                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 829  |Ìîëèáäåí                            |  7439-98-7  |Ìî                     |   0,25    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 830  |ÌÑÄÀ  (ñîëü     äèöèêëîãåêñèëàìèíà è|             |                       |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |òåõíè÷åñêèõ æèðíûõ êèñëîò  Ñ10-13  è|             |                       |           |              |         |

|      |C17-20)                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 831  |Ìûøüÿê                              |  7440-38-2  |As                     |   0,01    |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 832  |Íàòðèé                              |  7440-23-5  |Na                     | 200       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 833  |òåòðàÍàòðèé äèôîñôàò (ïî ÐO4)       |  7722-88-5  |Na4O7P2                |   3,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 834  |Íàòðèé ìåòàôîñôàò (ïî ÐO4)          | 10361-03-2  |NàÎ3Р                 |   3,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 835  |Íàòðèé ñèëèêàò (ïî SiO3)            |  6834-92-0  |Na2O3Si                |  30       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 836  |Íàòðèé òèîñóëüôàò                   | 10124-57-9  |HNaO3S2                |   2,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 837  |òðèÍàòðèé ôîñôàò (ïî ÐO4)           |  7601-54-9  |Na3O4P                 |   3,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 838  |Íàòðèé õëîðàò                       |  7775-09-9  |ClNaO3                 |  20       | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 839  |Íàòðèé õëîðèò                       |  7758-19-2  |ClNaO                  |   0,2     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 840  |Íàôòàëèí                            |   91-20-3   |C10H18                 |   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 841  |Íàôòàëèí-1,4-äèîí-2-äèàçèä          |             |                       |   0,06    |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 842  |Íàôòàëèí-1,5-äèñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà  |   81-04-9   |C10H8O6S2              |   1       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 843  |(R)-2-(1-Íàôòàëèíèëîêñè)ïðîïèîíîâàÿ | 57128-29-7  |C13H12O3               |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 844  |Íàôòåíîâûå êèñëîòû                  |  1338-24-5  |                       |   1       |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 845  |Íàôò-1-îë                           |   90-15-3   |C10H8O                 |   0,1     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 846  |Íàôò-2-îë                           |  135-19-3   |C10H8O                 |   0,4     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 847  |Íåèîíîãåí ÅÀ-160                    |             |                       |   0,05    |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 848  |Íåîíîë ÀÔ9-12                       | 131890-11-4 |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 849  |Íåîíîë ÀÔ9-25                       |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 850  |Íåîíîë ÀÔ9-4                        |  7311-27-5  |                       |   0,3     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 851  |Íåîíîë ÀÔ9-6                        | 34166-38-6  |                       |   0,3     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 852  |Íåîíîë ÀÔ9-8                        |             |                       |   0,2     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 853  |Íåîíîë ÀÔ-14                        |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 854  |Íåîíîë ÀÔÌ-10                       |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 855  |Íåîíîë ÀÔÌ9-10 (0,9)                |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 856  |Íåîíîë ÀÔÌ9-12 (0,3)                |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 857  |Íåîíîë ÀÔÌ9-10 (0,5)                |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 858  |Íåîíîë ÀÔÑ9-4ÊÌ                     |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 859  |Íåîíîë ÀÔÑ9-5ÊÌ                     |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 860  |Íåîíîë ÀÔÑ9-6ÊÌ                     |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 861  |Íåîíîë ÀÔÑ9-10ÊÌ                    |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 862  |Íåîíîë ÀÔ9-12ÑÍ                     |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 863  |Íåîíîë 2Â-1317-12                   |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 864  |Íåîíîë   1020-3  (îêñèýòèëèðîâàííûå|             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|      |âòîðè÷íûå ñïèðòû)                   |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 865  |Íåôòü                               |  8002-05-9  |                       |   0,3     |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 866  |Íåôòü ìíîãîñåðíèñòàÿ                |             |                       |   0,1     |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 867  |Íèêåëü                              |  7440-02-0  |Ni                     |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 868  |Íèîáèé                              | 10026-12-7  |Nb                     |   0,01(â  |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 869  |Íèòðàòû (ïî NO3)                    |             |                       |  45       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 870  |2,2',2"-Íèòðèëîòðèñýòàíîë           |  102-71-6   |C6H15NO3               |   1       | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 871  |Íèòðèëîòðèñ(ìåòèëåí)òðè(ôîñôîíàò)   |             |Ñ3Í7CuNNa3O2Ð3 õ Í6Î3  |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |òðèíàòðèÿ ìåäíûé êîìëåêñ òðèãèäðàò  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 872  |Íèòðèëîòðè(ìåòèëåí)òðè(ôîñôîíàò)òðè-|             |C3H7NNaO9P3Zn          |   1       |     îáù.     |   3     |

|      |íàòðèÿ öèíêîâûé êîìïëåêñ            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 873  |Íèòðèëîòðèñ(ìåòèëåí)òðè(ôîñôîíîâàÿ) |  6419-19-8  |C3H12NO9P3             |   1       |     îáù.     |   3     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 874  |Íèòðèëîòðè(ýòàíîâàÿ êèñëîòà)        |  139-13-9   |Ñ6Í9NÎ6                |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 875  |Íèòðèëïîëèñèëîêñàí                  |             |                       |   5       |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 876  |Íèòðèòû (ïî NO2)                    |             |                       |   3,3     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 877  |1-Íèòðîàíòðàöåí-9,10-äèîí           |   82-34-8   |C14H7NO4               |   2,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 878  |3-Íèòðîáåíçîàò ãåêñàãèäðî-1Í-àçåïèíà|  7270-73-7  |C13H18N2O2             |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 879  |3-Íèòðîáåíçîéíàÿ êèñëîòà            |  121-92-6   |C7H5NO4                |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 880  |4-Íèòðîáåíçîéíàÿ êèñëîòà            |   62-23-7   |C7H5NO4                |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 881  |Íèòðîáåíçîë                         |   98-95-3   |Ñ6Í5NO2                |   0,2     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 882  |3-Íèòðîáåíçîëñóëüôîíàò íàòðèÿ       | 27215-71-0  |C6H4NNaO5S             |    (à     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 883  |Íèòðîãóàíèäèí                       |  556-88-7   |CH4N2O2                |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 884  |N-Íèòðîçî-N-ôåíèëáåíçîëàìèí         |   86-30-6   |C12H10N2O              |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 885  |1-Íèòðîçî-1-õëîðöèêëîãåêñàí         |  695-64-7   |C6H10ClNO              |   0,005   |  îðã. çàï.   |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 886  |Íèòðîìåòàí                          |   75-52-5   |CH3NO2                 |   0,005   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 887  |Íèòðîïðîïàí                         | 25322-01-4  |Ñ3Í7NO2                |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 888  |1-Íèòðî-3-(òðèôòîðìåòèë)áåíçèë      |   98-46-4   |C6H5NO5S               |   0,01    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 889  |2-[(4-Íèòðîôåíèë)àìèíî]ýòàíîë       |  1965-54-4  |C8H10N2O3              |   0,5     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 890  |2-[(4-Íèòðîôåíèë)àöåòèëàìèíî]ýòàí-  |             |C10H12N2O4             |   1       |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |1-îë                                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 891  |[1-(4-Íèòðîôåíèë)]-2-õëîðýòàí-1-îë  | 13407-16-4  |C8H8ClNO3              |   0,2     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 892  |3-Íèòðî-4-õëîðáåíçîéíàÿ êèñëîòà     |   96-99-1   |C7H4ClNO4              |   0,25    | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 893  |5-Íèòðî-2-õëîðáåíçîéíàÿ êèñëîòà     |  2516-96-3  |C7H4ClNO4              |   0,3     | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 894  |Íèòðîõëîðáåíçîë     (ñìåñü     2,3,4| 25167-93-5  |Ñ6Í4ClNO2              |   0,05    |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |èçîìåðîâ)                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 895  |Íèòðîöèêëîãåêñàí                    |  1122-60-7  |C6H11NO2               |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 896  |Íèòðîýòàí                           |   79-24-3   |C2H5NO2                |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 897  |4-Íèòðîýòîêñèáåíçîë                 |  100-29-8   |C8H9NO3                |   0,002   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 898  |Íîíàíãèäðîêñàìîâàÿ êèñëîòà          |             |C9H19NO2               |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 899  |Íîíàí-1-îë                          |  143-08-8   |C9H20O                 |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 900  |Íîíàôòîðïåíòàíîâàÿ êèñëîòà          |  2706-90-3  |C5HF9O2                |   0,7     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 901  |Îêñàëàòû                            |             |                       |   0,2     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 902  |Îêñàìàò                             |             |                       |   1,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 903  |Îêñàíîë ÊØ-9                        |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 904  |Îêñàíîë Ë-7                         |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 905  |4,4'-Îêñèáèñáåíçîëàìèí              |  101-80-4   |Ñ12Í12N2Π             |   0,03    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 906  |Îêñèáèñìåòàí                        |  115-10-6   |Ñ2Í6Π                 |   5       |    ñ.-ò.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 907  |2,2'-Îêñèáèñ(2-õëîðïðîïàí)          | 39638-32-9  |C6H12Cl2               |   0,1     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 908  |2,2'-Îêñèáèñýòàíîë äèíèòðàò         |  693-21-0   |C4H8N2O7               |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 909  |Îêñèãåêñèëèäåíäèôîñôîíàò íàòðèÿ     |             |C6H17NaO7P2            |   0,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 910  |Îêñèãåïòèëèäåíäèôîñôîíàò íàòðèÿ     |             |C7H19NaO7P2            |   0,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 911  |2,2'-Îêñèäè(ýòèëåí)äè(îêñè)äè       |  112-60-7   |C8H18O5                |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |(ýòàíîë)                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 912  |2,2'-Îêñèäèýòàíîë                   |  111-46-6   |Ñ4Í10Î3                |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 913  |Îêñèíîíèëèäåíäèôîñôîíàò íàòðèÿ      |             |C9H23NaO7P2            |   0,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 914  |Îêñèîêòèëèäåíäèôîñôîíàò íàòðèÿ      |             |C8H21NaO7P2            |   0,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 915  |Îêñèôîñ Á                           |             |                       |   0,2     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 916  |Îêñèýòèëèäåíäè(ôîñôîíîâîé   êèñëîòû)|             |C2H9CuNO7P2            |   0,6     |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |ìåäüàììîíèéíûé êîìïëåêñ             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 917  |Îêñèýòèëèäåíäè(ôîñôîíîâîé   êèñëîòû)|             |C2H6O7P2Zn             |   5       |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |öèíêîâûé êîìïëåêñ                   |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 918  |Îêñèýòèëèðîâàííûå âòîðè÷íûå ñïèðòû  |             |                       |   1       |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 919  |Îêñèýòèëèðîâàííûé àëêèëôåíîë        |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 920  |Îêñèýòèëèðîâàííûé   ïåðôòîðäåöèëîâûé|             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|      |ñïèðò                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 921  |Îêñèýòèëêðàõìàë                     |             |                       |   1       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 922  |Îêñèýòèëïèïåðàçèí                   |             |C6H14N2O               |   6       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 923  |S-[(2-Îêñî-6-õëîðáåíçîêñàçîë-3-èë)  |  2310-17-0  |C12H15ClNO5PS          |   0,001   |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |ìåòèë]-O,O-äèýòèëäèòèîôîñôàò        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 924  |Îêòàãèäðî-1,3,5,7-òåòðàíèòðî-1,3,5,7|  2691-41-0  |C4H8N8O8               |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |-òåòðàçîöèí                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 925  |(Z)-Îêòàäåö-9-åíîâàÿ êèñëîòà        |  112-80-1   |C17H32O2               |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 926  |6-(Îêòàäåöèëàìèíî)ãåêñàíîàò íàòðèÿ  |             |C24H46NNaO2            |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 927  |Îêòàí-1-îë                          |  111-87-5   |C8H18O                 |   0,05    | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 928  |2,2,3,3,4,4,5,5-Îêòàôòîðïåíòàí-1-îë |  355-80-6   |C5H4F8O                |   0,25    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 929  |Îêòàõëîðïèí-2-åí                    | 25267-15-6  |C10H8Cl8               |   0,2     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 930  |Îêòèë-2,4-äèõëîðôåíîêñèàöåòàò       |  1928-44-5  |Ñ16Í22Ñl2O3            |   0,2     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 931  |ÎÏ-7                                |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 932  |ÎÏ-10                               |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 933  |ÎÏÑ-Á                               |             |                       |   2       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 934  |ÎÏÑ-Ì                               |             |                       |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 935  |Ïàíòîòåíîàò êàëüöèÿ                 |             |C18H28CaN2O10          |   0,4     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 936  |Ïåíòàäåöèëàìèí ãèäðîõëîðèä          |  1838-05-7  |C15H31N õ ClH          |   0,4     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 937  |Ïåíòàíäèàëü                         |  111-30-8   |C5H8O2                 |   0,07    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 938  |Ïåíòàí-1-îë                         |   71-41-0   |C5H12O                 |   1,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 939  |Ïåíòàí-3-îí                         |   96-22-0   |Ñ5Í10Π                |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 940  |Ïåíòàõëîðáèôåíèë                    | 25429-29-2  |C12H5Cl5               |   0,001   |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 941  |Ïåíòàõëîðáóòàí                      | 31391-27-2  |C4H4Cl5                |   0,02    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 942  |Ïåíòàõëîðìåòèëïèðèäèí               |             |C6H2Cl5N               |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 943  |Ïåíòàõëîðïðîïàí                     | 16714-68-4  |Ñ5Í6Ñl5                |   0,03    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 944  |1-(Ïåíòàõëîðôåíèë)ýòàíîí            | 25201-35-8  |Ñ8Í3ÑlO5               |   0,02    | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 945  |Ïåíòàõëîðôåíîëÿò íàòðèÿ             |  131-52-2   |C6Cl5NaO               |   5       |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 946  |Ïåíòàõëîðôåíîëÿò  òåðïåíîìàëåèíîâîãî|             |                       |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |àääóêòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 947  |Ïåðîêñèä âîäîðîäà                   |  7722-84-1  |H2O2                   |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 948  |Ïåðôòîðãåïòàíîâàÿ êèñëîòà           |  375-85-9   |C7HF13O2               |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 949  |Ïèïåðàçèí                           |  110-85-0   |C4H10N2                |   9       |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 950  |Ïèïåðèäèí                           |  110-89-4   |C5H10N                 |   0,06    |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 951  |Ïèðèäèí                             |  110-86-1   |C5H5N                  |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 952  |Ïèðîëèçàò äðåâåñíîé ñìîëû           |             |                       |   0,02    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 953  |Ïîëèàìèíîìåòèëôîñôàò                |             |[ÑÍ6NO4Ð]n             |   5       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 954  |Ïîëè(ãåêñàìåòèëåíãóàíèäèí           |             |[Ñ7Í11N3 õ ClH]n       |   0,1     |     îáù.     |   3     |

|      |ãèäðîõëîðèä)                        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 955  |Ïîëè(1-ãèäðîêñè-4,6-ìåòèëáåíçîë-2-  |             |                       |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |êàðáîíàò íàòðèÿ)                    |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 956  |Ïîëè(äèìåòèëäèïðîï-2-åíèëàìèíèéõëî- |             |[C8H14ClN]n            |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |ðèä)                                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 957  |Ïîëè[èìèíîýòàí-1,2-äèèë]            |  9002-98-6  |[C2H5N]n               |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 958  |Ïîëèìåð 2-ìåòèëïðîï-2-åíîâîé êèñëîòû|             |[Ñ4Í7O2]n[Ñ5Í9O2]m     |  10       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |è ìåòèë-2-ìåòèëïðîï-2-åíîàòà        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 959  |Ïîëèìåð 2-ìåòèëïðîï-2-åíîâîé êèñëîòû|             |[Ñ4Í7O2]n[Ñ4Í7NÎ]m     |   5       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |è 2-ìåòèëïðîï-2-åíàìèäà             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 960  |Ïîëèìåòèëãèäðîñèëîêñàí              |             |                       |   2       |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 961  |Ïîëèìåòèëäèõëîðôåíèëñèëîêñàí        |             |                       |  10       |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 962  |Ïîëèìåòèëôåíèëñèëîêñàí ÔÌ-5         |             |                       |   2,5     |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 963  |Ïîëèìåòèëôåíèëñèëîêñàí ÔÌ-1322/30   |             |                       |  10       |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 964  |Ïîëèîêñèïðîïèëåíäèàìèí ÄÀ 500       |             |                       |   0,3     | îðã. ïðèâê.  |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 965  |Ïîëèîêñèïðîïèëåíäèàìèí ÄÀ-1050      |             |                       |   0,3     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 966  |Ïîëèîêñèïðîïèëåíòðèàìèí ÒÀ 1500     |             |                       |   0,2     |    ñ.-ò.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 967  |Ïîëèîêñèïðîïèëåíòðèàìèí ÒÀ 1100     |             |                       |   0,03    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 968  |Ïîëèîêñèïðîïèëåíòðèàìèí ÒÀ 750      |             |                       |   0,03    |  îðã. ïåíà   |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 969  |Ïîëè(ïðîï-2-åíàìèä)                 |  9003-05-8  |[C3H5NO]n              |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 970  |Ïîëè(ïðîï-2-åíîàò íàòðèÿ)           |             |[C3H3NaO2]n            |  15       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 971  |Ïîëè(òðèáóòèëîëîâî-2-ìåòèëïðîï-     |             |[C16H32O2Sn]n          |   0,08    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |2-åíîàò)                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 972  |Ïîëèôîñôàòû (ÐO4)                   |             |                       |   3,5     |     îðã.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 973  |Ïîëèôóðèò 500                       |             |                       |   1       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 974  |Ïîëèôóðèò 1000                      |             |                       |   1       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 975  |Ïîëèôóðèò 1500                      |             |                       |   0,2     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 976  |Ïîëèõëîðáåíçîéíûå êèñëîòû           |             |                       |   5(â     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 977  |Ïîëèýòåíàìèí                        | 26336-38-9  |[C2H5N]n               |   0,005   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 978  |Ïîëè[(4-ýòåíèëáåíçèë)òðèìåòèëàìèíèé-|             |[C12H19ClN]n           |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |õëîðèä]                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 979  |Ïîëè(5-ýòåíèë-1,2-äèìåòèëïèðèäèíèé- |             |[C9H12N õ CH4O4S]n     |   4       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ìåòèëñóëüôàò)                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 980  |Ïîëèýòåíèëõëîðèä                    |  9002-86-2  |(Ñ2Í3Ñl)n              |îòñóòñòâèå |  âêëþ÷åíèÿ   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 981  |Ïîëèýòåíîâàÿ    ýìóëüñèÿ     (âîäíàÿ|  9002-88-4  |                       |   0,3     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|      |äèñïåðñèÿ 25% ïîëèýòåíà)            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 982  |Ïîëèýòåíîë                          |  9002-89-5  |(Ñ2Í4O)n               |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 983  |Ïîëèýòåíîë ìîë. ìàññà 5000          |  9002-89-5  |(Ñ2Í4)n                |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 984  |Ïîëèýòåíîë 18/11                    |  9002-89-5  |(Ñ2Í4O)n               |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 985  |Ïîëèýòåíòèóðàìäèñóëüôèä öèíêà       |  9006-42-2  |                       |   2       |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 986  |Ïîëèýòèëãèäðîñèëîêñàí               |             |                       |  10       |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 987  |Ïîëèýòèëñèëîêñàíîâàÿ æèäêîñòü       |             |                       |  10       |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 988  |Ïðåâîöåë N 12                       |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 989  |Ïðåâîöåë NY-12                      |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 990  |Ïðåâîöåë W-OFP                      |             |                       |   0,025   |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 991  |Ïðåâîöåë WOFP-100                   |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 992  |Ïðåïàðàò AM                         |             |                       |   5       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 993  |Ïðåïàðàò Ä-11                       |             |                       |   0,2     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 994  |Ïðåïàðàò ÄÀ-52                      |             |                       |   0,6     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 995  |Ïðåïàðàò ÎÑ-20                      |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 996  |Ïðîêñàìèí 385                       |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 997  |Ïðîêñàíîë 186                       |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 998  |Ïðîïàíäèàìèä                        |  108-13-4   |Ñ3Í6N2O2               |   1       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 999  |Ïðîïàíäèíèòðèë                      |  109-77-3   |C3H2N2                 |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1000 |Ïðîïàí-1,2-äèîë                     |   57-55-6   |Ñ3Í8Î2                 |   0,6     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1001 |Ïðîïàí-1-îë                         |   71-23-8   |Ñ3Í8Π                 |   0,25    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1002 |Ïðîïàí-2-îë                         |   67-63-0   |Ñ3Í8Π                 |   0,25    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1003 |Ïðîïàí-2-îí                         |   67-64-1   |Ñ3Í6Π                 |   2,2     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1004 |Ïðîïàí-1,2,3-òðèîë                  |   56-81-5   |Ñ3Í8Î3                 |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1005 |àëüôà,àëüôà',àëüôà"-1,2,3-Ïðîïàíýò- | 83712-85-0  |Ñ12Í20Î3[Ñ3Í6Î]n       |   0,3     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|      |ðèëòðèñ[îìåãà-ýïîêñèïðîïàíìåòîêñè]  |             |                       |           |              |         |

|      |ïîëè[îêñè(ìåòèëýòàí-1,2-äèèë)]      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1006 |Ïðîïåí                              |  115-07-1   |Ñ3Í6                   |   0,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1007 |Ïðîï-2-åí-1-àëü                     |  107-02-8   |Ñ3Í4O                  |   0,02    |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1008 |Ïðîï-2-åíàìèä                       |   79-06-1   |Ñ3Í5NO                 |   0,0001(ê|    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1009 |Ïðîï-1-åíàìèí                       |  107-11-9   |C3H9N                  |   0,005   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1010 |Ïðîï-2-åíèëèçîòèóðîíèéõëîðèä        |  2547-92-4  |C4H8ClN2S              |   0,004   |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1011 |Ïðîï-1-åíèëîêñèýòàíîë               |             |Ñ5Í11Î3                |   0,4     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1012 |N-Ïðîïåíèëïðîï-2-åí-1-àìèí          |  124-02-7   |C6H11N                 |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1013 |Ïðîï-2-åíîâàÿ êèñëîòà               |   79-10-7   |Ñ3Í4O2                 |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1014 |Ïðîï-2-åíîíèòðèë                    |  107-13-1   |C3H3N                  |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1015 |Ïðîï-2-åí-1-îë                      |  107-18-6   |Ñ3Í6Π                 |   0,1     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1016 |Ïðîï-2-åí-1-òèîë                    |  870-23-5   |Ñ3Í6S                  |   0,0002  |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1017 |Ïðîïèëàìèí                          |  107-10-8   |Ñ3Í9N                  |   0,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1018 |Ïðîïèëáåíçîë                        |  103-65-1   |C9H12                  |   0,2     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1019 |S-Ïðîïèëáóòèëýòèëòèîêàðáàìàò        |  1114-71-2  |C10H21NOS              |   0,01    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1020 |S-Ïðîïèë-O-[4-(ìåòèëòèî)ôåíèë]-O-   | 35400-43-2  |C12H19O2PS2            |   0,003   |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |ýòèëäèòèîôîñôàò                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1021 |N-Ïðîïèëïðîïàí-1-àìèí               |  142-84-7   |C6H5N                  |   0,5     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1022 |Ïðîïèîíàò íàòðèÿ                    |  137-40-6   |C3H5NaO2               |   0,8     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1023 |Ðîäàíèäû                            |             |                       |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1024 |Ðîäèé(III)ãèäðèäîêàðáîíèëòðèñ(òðèôå-|             |C19H16OPRh             |   0,02    |     îáù.     |   3     |

|      |íèëôîñôèí)                          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1025 |Ðòóòü                               |  7439-97-6  |Hg                     |   0,0005(â|    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1026 |Ðóáèäèé õëîðèä                      |  7791-11-9  |ClRb                   |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1027 |Ñàïîíèí                             |  8047-15-2  |                       |   0,2     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1028 |Ñâèíåö                              |  7439-92-1  |Pb                     |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1029 |Ñåëåí                               |  7782-49-2  |Se                     |   0,01(â  |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1030 |Ñåðåáðî                             |  7440-22-4  |Ag                     |   0,05(â  |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1031 |Ñèëàíîë ëàêà ÊÎ-116                 |             |                       |   0,015   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1032 |Ñèëàíîë ëàêà ÊÎ-75                  |             |                       |   0,5     |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1033 |Ñèëàíîë ëàêà ÊÎ-921                 |             |                       |   0,05    |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1034 |Ñèëîêñàí æèäêîñòü 187               |             |                       |   5       |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1035 |Ñèíòàìèä 5                          | 26635-75-6  |C14H29NO2(C2H4O)n      |   0,1     | îðã. ïå.í.#  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1036 |Ñèíòàíîë ÂÍ-7                       |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1037 |Ñèíòàíîë ÂÒ-15                      |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1038 |Ñèíòàíîë ÄÑ-10                      |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1039 |Ñèíòàíîë ÄÒ-7                       |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1040 |Ñèíòàíîë ÌÖ-10                      |             |                       |   0,1     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1041 |Ñêèïèäàð (â ïåðåñ÷åòå íà Ñ)         |             |                       |   0,2     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1042 |Ñìåñü   Àëüïàí    (ôîñôîðîñîäåðæàùèå|             |                       |   0,25    |     îáù.     |   4     |

|      |êèñëîòû, ìåòàíîë, àëêèëàìèí,  âîäà).|             |                       |           |              |         |

|      |ÒÓ 39-12966038-ÎÏ-006-95            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1043 |Ñìåñü Àöåíîë  (8-äîäåöèíèë-àöåòàò  è|             |                       |   0,00003 |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |äîäåöèíèëîâûé  ñïèðò  â  ñîîòíîøåíèè|             |                       |           |              |         |

|      |1:10)                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1044 |Ñìåñü Ãåëåçàãóñòèòåëü OG-10  Gellant|             |                       |   0,2     |  îðã. ìóòí.  |   3     |

|      |(ïî àëþìèíèþ)                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1045 |Ñìåñü Ãëèôòîð (1,3-äèôòîðïðîïàí-2-îë|  8065-71-2  |Ñ3Í6ÑlFÎ õ Ñ3Í6F2Π    |   0,006   |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |70-74% è 3-ôòîð-1-õëîðïðîïàí-2-îë)  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1046 |Ñìåñü   ÄÄ       (1,2-äèõëîðïðîïàí è|  8003-19-8  |Ñ3Í6Ñl2 õ Ñ3Í4Ñl2      |   0,4     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |1,3-äèõëîðïðîïåí)                   |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1047 |Ñìåñü    ÄÄÁ    (1,2-äèõëîðèçîáóòàí,|  8065-92-7  |Ñ4Í8Ñl2  õ    Ñ4Í6Ñl2 õ|   0,4     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |1,3-äèõëîðèçîáóòèëåí               è|             |C4H4Cl2NO              |           |              |         |

|      |3,3-äèõëîðèçîáóòèëåíîêñèì)          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1048 |Ñìåñü  Äèíèë  (äèôåíèë  -    26,5% è|  8004-13-5  |C12H10O õ C12H10       |   0,002   |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |äèôåíèëîâûé  ýôèð   -     73,5%) (ïî|             |                       |           |              |         |

|      |äèôåíèëó(                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1049 |Ñìåñü  Äèñïåðãåíò  äåñêî  õðîì   ôðè|             |                       |   0,02    |  îðã. îêð.   |   2     |

|      |(òàíèíû,    ñóëüôàò         æåëåçà è|             |                       |           |              |         |

|      |êðèñòàëëè÷åñêèé    êðåìíåçåì)    (ïî|             |                       |           |              |         |

|      |êîìïëåêñóòàííèíà# ñ æåëåçîì)        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1050 |Ñìåñü Æàðèëåê (ïî ìîíîáåíçèëòîëóîëó)|             |                       |   0,01    |  îðã. çàï.   |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1051 |Ñìåñü                    Ìåðêàïòîôîñ|  8065-48-3  |C8H19O3PS2             |   0,01    | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|      |(O,O-äèýòèë-O-(2-ýòèëòèî)ýòèë-òèîôî-|             |                       |           |              |         |

|      |ñôàò 70% è  O,O-äèýòèë-S-(2-ýòèëòèî)|             |                       |           |              |         |

|      |ýòèëòèîôîñôàò 30%)                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1052 |Ñìåñü                   Ìåòèëñèñòîêñ|  8022-00-2  |C6H15O3PS2 õ Ñ6Í15O3ÐS2|   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |(O,O-Äèìåòèë-Î-ýòèëìåðêàïòî-        |             |                       |           |              |         |

|      |ýòèëòèîôîñôàò                      è|             |                       |           |              |         |

|      |O,O-äèìåòèë-S-ýòèëìåðêàïòîýòèë-òèî- |             |                       |           |              |         |

|      |ôîñôàò)                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1053 |Ñìåñü  Ìîáèëüòåðì  605   (ïðåäåëüíûå|             |                       |   0,1     |   îðã. ïë.   |   3     |

|      |óãëåâîäîðîäû ôðàêöèé C5-16, C30-50 è|             |                       |           |              |         |

|      |C55-70 â ñîîòíîøåíèè 0,2:2:1        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1054 |Ñìåñü  ÍÃÆ-4.  ÒÓ  38-101740-80  (ïî|             |                       |   0,2     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|      |äèáóòèëôåíèëôîñôàòó)                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1055 |Ñìåñü ÍÃÆ-5Ó. ÒÓ  38-401-811-90  (ïî|             |                       |   3       |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |òðèáóòèëôîñôàòó)                    |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1056 |Ñìåñü               Ïåíàçîëèí 10-16Á|             |                       |   0,25    |     îðã.     |   3     |

|      |(1-(2-àìèíîýòèë)-2-àëêèë-2-èìèäàçî- |             |                       |           |              |         |

|      |ëèíû                               è|             |                       |           |              |         |

|      |1-(2-àëêèëàìèíîýòèë)-2-àëêèë-2-èìè- |             |                       |           |              |         |

|      |äàçîëèíû    ôðàêöèè       Ñ10-16) ÒÓ|             |                       |           |              |         |

|      |38407355-86                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1057 |Ñìåñü  ÐÈÏ   (äåýìóëüãàòîð-èíãèáèòîð|             |                       |   0,3     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|      |êîððîçèè)                           |             |                       |           |              |         |

|      |(N-àëêèë-2-ìåòèë-5-ýòèëïèðèäèíèéáðî-|             |                       |           |              |         |

|      |ìèä  70%   è   áëîêñîïîëèìåð   îêèñè|             |                       |           |              |         |

|      |ýòèëåíà è ïðîïèëåíà  30%,  Ïðîïàíèä)|             |                       |           |              |         |

|      |ÒÓ 39-5765657-211-91                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1058 |Ñìåñü  ÐÈÏÄ  (äåýìóëüãàòîð-èíãèáèòîð|             |                       |   0,75    |  îðã. ïåíà   |   3     |

|      |êîððîçèè)                           |             |                       |           |              |         |

|      |(N-àëêèë-2-ìåòèë-5-ýòèëïèðèäèíèé    |             |                       |           |              |         |

|      |áðîìèä 50%  è  äèïðîêñàìèí   50%) ÒÓ|             |                       |           |              |         |

|      |39-57656557-110-91                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1059 |Ñìåñü  ÐÈÔ   (äåýìóëüãàòîð-èíãèáèòîð|             |                       |   0,22    |  îðã. ïåíà   |   3     |

|      |êîððîçèè) (íà îñíîâå O-àëêèëôîñôàòîâ|             |                       |           |              |         |

|      |N-àëêèëàììîíèÿ   è   áëîêñîïîëèìåðîâ|             |                       |           |              |         |

|      |îêèñè  ïðîïèëåíà   è     ýòèëåíà) ÒÓ|             |                       |           |              |         |

|      |39-57656557-139-91                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1060 |Ñìåñü  ÐÈÔÄ  (äåýìóëüãàòîð-èíãèáèòîð|             |                       |   0,9     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|      |êîððîçèè) (íà îñíîâå O-àëêèëôîñôàòîâ|             |                       |           |              |         |

|      |N-àëêèëàììîíèÿ   è   áëîêñîïîëèìåðîâ|             |                       |           |              |         |

|      |îêèñè  ïðîïèëåíà   è     ýòèëåíà) ÒÓ|             |                       |           |              |         |

|      |39-57656557-138-91                  |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1061 |Ñìåñü  Öåëàòîêñ  (áóòèëîâîãî   ýôèðà|             |Ñ13Í15O3Ñl3            |   0,5     |  îðã. ìóòí.  |   3     |

|      |2-ìåòèë-4-õëîðôåíîêñèóêñóñíîé       |             |                       |           |              |         |

|      |êèñëîòû    ñ    àìèëîâûìè    ýôèðàìè|             |                       |           |              |         |

|      |èçîìåðíûõ     òðèõëîðôåíîêñèóêñóñíûõ|             |                       |           |              |         |

|      |êèñëîò, Ãåðáèöèä 50/30)             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1062 |Ñìåñü                  Ýêîõèì-ÑÊ-110|             |                       |   3,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |(1-ãèäðîêñèýòèëèäåíäèôîñôîíîâîé     |             |                       |           |              |         |

|      |êèñëîòû   (75%)   è    ïîëèàêðèëîâîé|             |                       |           |              |         |

|      |êèñëîòû (25%)) ÒÓ 05944473-1-95     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1063 |Ñìåñü OG-4 Activator                |             |                       |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1064 |Ñìåñü OG-4 Gellant                  |             |                       |   0,07    |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1065 |Ñìåñü OG-4 Surfactant               |             |                       |   0,08    |     îðã.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1066 |Ñìîëà äðåâåñíàÿ ëèñòâåííûõ ïîðîä    |             |                       |   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1067 |Ñìîëà ÊÑ-35                         |             |                       |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1068 |Ñìîëà ÌÊÑ-10                        |             |                       |   3       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1069 |Ñòåàðîêñ-6                          |             |                       |   1       |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1070 |Ñòåàðîêñ-920                        |             |                       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1071 |Ñòðîíöèé                            |  7440-24-6  |Sr                     |   7       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1072 |Ñóëüôàìèä Ñ12-17                    |             |                       |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1073 |Ñóëüôàòû (ïî SO4)                   |             |                       | 500,0     | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1074 |Ñóëüôåíàìèä ÁÒ                      |             |                       |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1075 |Ñóëüôèäû è ñåðîâîäîðîä (ïî H2S)     |             |H2S                    |   0,003   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1076 |4-Ñóëüôîèíäåí-1-êàðáîíîâîé   êèñëîòû|             |                       |   0,04    |  îðã. îêð.   |   4     |

|      |íàòðèåâàÿ   ñîëü,       ñóëüôîýôèð ñ|             |                       |           |              |         |

|      |áèñôåíîëôîðìàëüäåãèäíîé ñìîëîé      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1077 |Ñóëüôîêàðáîíîâûõ  êèñëîò   íàòðèåâûå|             |                       |   3       |  îðã. ïåíà   |   4     |

|      |ñîëè                                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1078 |Ñóëüôîêñèìèíà ìåòèîíèí              |             |                       |   0,004   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1079 |1,1'-Ñóëüôîíèëáèñ(4-õëîðáåíçîë)     |   80-07-9   |C12H8Cl2O2S            |   0,4     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1080 |4,4'-Ñóëüôîíèëäè(àìèíîáåíçîë)       |   80-08-0   |C12H12N2O2S            |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1081 |Ñóëüôîíîë ÍÏ-1                      |             |                       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1082 |Ñóëüôîíîë ÍÏ-3                      |             |                       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1083 |Ñóëüôîíîë ñëàíöåâûé ÝÑ-1            |             |                       |   0,5     |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1084 |Ñóëüôîýòîêñèëàò Ñ10-13              |             |                       |   0,2     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1085 |Ñóðüìà                              |  7440-36-0  |Sb                     |   0,005   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1086 |Òàëëèé                              |  7440-28-0  |Tl                     |   0,0001(â|    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1087 |Òåáàèí                              |             |                       |îòñóòñòâèå |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1088 |Òåëëóð                              | 13494-80-9  |Òå                     |   0,01(â  |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1089 |2',4',5',7'-Òåòðàáðîìôëóîðåñöåèí    | 15086-94-9  |C20H8Br4O5             |   0,1     |  îðã. îêð.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1090 |Òåòðàáóòèëîëîâî                     |  1461-25-2  |Ñ16Í36Sn               |   0,002   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1091 |4,5,6,7-Òåòðàãèäðîèçîáåíçîôóðàí-1,3-|  2426-02-0  |C8H8O3                 |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|      |äèîí                                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1092 |4,5,6,7-Òåòðàãèäðî-1Í-èçîèíäîë-1,3(2|  4720-86-9  |C8H9NO2                |   0,7     |     îáù.     |   3     |

|      |Í)-äèîí                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1093 |3à,4,7,7à-Òåòðàãèäðî-4,7-ìåòàíî-1Í- |   77-73-6   |C10H12                 |   0,015   |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |èíäåí                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1094 |Òåòðàãèäðî-1,4-îêñàçèí              |  110-91-8   |C4H9NO                 |   0,04    | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1095 |1,4,5,8-Òåòðàãèäðîêñèàíòðàöåí-9,10- |   81-60-7   |Ñ14Í8Î6                |   3       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |äèîí                                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1096 |Òåòðàãèäðîòèîôåí-1,1-äèîêñèä        |  126-33-0   |C4H8O2S                |   0,5     |  îðã. çàï.   |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1097 |3à,4,7,7à-Òåòðàãèäðî-2-[(òðèõëîðìå- |  133-06-2   |C9H8Cl3NO2S            |   2       |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |òèë)òèî]-1Í-èçîèíäîë-1,3(2Í)-äèîí   |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1098 |Òåòðàãèäðîôóðàí                     |  109-99-9   |C4H8O                  |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1099 |Òåòðàãèäðî-2-ôóðàíìåòàíîë           |   97-99-4   |Ñ5Í10O2                |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1100 |N-(2,2,6,6-Òåòðàìåòèëïèïåðèäèí-4-èë)| 76505-58-3  |C21H42N4O              |   8       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |-3-[2,2,6,6-òåòðàìåòèëïèïåðèäèí-4-  |             |                       |           |              |         |

|      |èë)àìèíî]-ïðîïàíàìèä                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1101 |2,2,6,6-Òåòðàìåòèëïèïåðèäèí-4-îí    |  826-36-8   |C9H17NO                |   4       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1102 |Òåòðàìåòèëòèîïåðîêñèäèêàðáîíäèàìèä  |  137-26-8   |C6H12N2S4              |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1103 |Òåòðàìîí Ñ                          |             |                       |    (a     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1104 |Òåòðàíèòðîìåòàí                     |  509-14-8   |CN4O8                  |   0,5     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1105 |Òåòðàîêñèïðîïèëýòèëåíäèàìèí         |             |                       |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1106 |3,6,9,12-Òåòðàîêñàòåòðàäåêàí-1,14-  |  4792-15-8  |Ñ10Í22O6               |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |äèîë                                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1107 |2,2,3,3-Òåòðàôòîðïðîïàí-1-îë        |   76-37-9   |Ñ3Í4F4O                |   0,25    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1108 |1,2,3,4-Òåòðàõëîðáåíçîë             |  634-66-2   |Ñ6Í2Ñl4                |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1109 |2,3,5,6-Òåòðàõëîðáåíçîë-1,4-äèêàðáî-|  719-32-4   |C8Cl6O2                |   0,02    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |íèëäèõëîðèä                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1110 |Òåòðàõëîð-1,4-áåíçîëäèêàðáîíîâàÿ    |  2136-79-0  |C8H2Cl4O4              |  10       |     îáù.     |   4     |

|      |êèñëîòà                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1111 |3,3,3',4'-Òåòðàõëîðáèöèêëî[2,2,1]   | 68089-39-4  |Ñ11Í6ÑlO2              |   0,01    |     îáù.     |   4     |

|      |ãåïò-5-åí-2-ñïèðî-1'-öèêëîïåíò-3-åí-|             |                       |           |              |         |

|      |2',5'-äèîí                          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1112 |1,2,3,4-Òåòðàõëîðáóòàí              |  3405-32-1  |Ñ4Í6Ñl4                |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1113 |Òåòðàõëîðãåïòàí                     | 25641-64-9  |Ñ6Í10Ñl4               |   0,0025  |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1114 |Òåòðàõëîðìåòàí                      |   56-23-5   |ÑÑl4                   |   0,002(ê |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1115 |1,1,1,9-Òåòðàõëîðíîíàí              |  1561-48-4  |C9H16Cl4               |   0,003   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1116 |1,1,1,5-Òåòðàõëîðïåíòàí             |  2467-10-9  |C5H8Cl4                |   0,005   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1117 |1,1,1,3-Òåòðàõëîðïðîïàí             |  1070-78-6  |Ñ3Í4Ñl4                |   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1118 |Òåòðàõëîðïðîï-1-åí                  | 60320-18-5  |Ñ3Í2Ñl4                |   0,002   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1119 |2,4,5,6-Òåòðàõëîð-2-(òðèõëîðìåòèë)  |  1134-04-9  |C6Cl7N                 |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ïèðèäèí                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1120 |1,1,1,11-Òåòðàõëîðóíäåêàí           | 63981-28-2  |C11H20Cl4              |   0,007   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1121 |2,3,5,6-Òåòðàõëîðöèêëîãåêñåí-2,5-äè-|  118-75-2   |Ñ6Ñl4Î2                |   0,01    |  îðã. îêð.   |   3     |

|      |åí-1,4-äèîí                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1122 |Òåòðàõëîðýòàí                       | 25322-20-7  |Ñ2Í2Ñl4                |   0,2     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1123 |Òåòðàýòèëîëîâî                      |  597-64-8   |C8H20Sn                |   0,0002  |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1124 |Òåòðàýòèëñâèíåö                     |   78-00-2   |C8H20Pb                |îòñóòñòâèå |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1125 |Òåòðàýòèëòèîïåðîêñèäèêàðáîíäèàìèä   |   97-77-8   |C10H20N2S4             |   0,25    |  îðã. ìóòí.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1126 |N-(1,2,3-Tèaäèaçoë-5-èë)-N-ôeíèëêap-|             |C8H7N4OS               |   2       |     îáù.     |   4     |

|      |áaìèä                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1127 |Òèîàöèëàíèëèä êèñëîò  C5-6,  âêëþ÷àÿ|             |                       |   0,5     |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |òèîàöèëàíèëèìèä                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1128 |Òèîêàðáàìèä                         |   62-56-6   |CH4N2S                 |   0,03    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1129 |Òèîôåí                              |  110-02-1   |C4H4S                  |   2       |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1130 |Òèîôîñôîðèëõëîðèä                   |  3982-91-0  |Cl3PS                  |   0,05(á  |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1131 |Òèòàí                               |  7440-32-6  |Ti                     |   0,1(â   |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1132 |1,3,5-Òðèàçèí-2,4,6(1Í,3Í,5Í)-òðèîí |  108-80-5   |C3H3N3O3               |   6       | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1133 |1,3,5-Òðèàçèí-2,4,6(1Í,3Í,5Í)-òðèîí |  2624-17-1  |C3H2N3NaO3             |  25       |  îðã. ïðèâê  |   3     |

|      |íàòðèÿ                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1134 |ÒðèàëêèëÑ7-9àìèí                    |             |C7-9H15-19N            |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1135 |1,2,4-Òðèàìèíîáåíçîëà ôîñôàò        | 63189-94-6  |Ñ6Í9N3 õ Í3O4Р        |   0,01    | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1136 |Òðèáóòèëàìèí                        |  102-82-9   |C12H27N                |   0,9     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1137 |Òðèáóòèë[(2-ìåòèë-1-îêñîïðîï-2-åíèë)|  2155-70-6  |C16H32O2Sn             |   0,0002  |    ñ.-ò.     |   1     |

|      |îêñè]îëîâî                          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1138 |S,S,S-Òðèáóòèëòðèòèîôîñôàò          |   78-48-8   |C12H27OPS3             |   0,0003  | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1139 |O,O,O-Òðèáóòèëôîñôàò                |  126-73-8   |C12H27O4P              |   0,01    | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1140 |Òðèáóòèëõëîðîëîâî                   |  1461-22-9  |C12H27ClSn             |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1141 |1,2,3-Òðèãèäðîêñèáåíçîë             |   87-66-1   |Ñ6Í6Î3                 |   0,1     |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1142 |1,1,13-Òðèãèäðîòåòðàýéêîçàôòîðòðèäå-|             |Ñ13Í4F24O              |   0,25    |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |öåí-1-îë                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1143 |Òðèäåêàôòîðãåïòàíàëü ãèäðàò         |             |C7F12O õ H2O           |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1144 |2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Òðèäåêàô- |  375-82-6   |C7H13F13O              |   4       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |òîðãåïòàí-1-îë                      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1145 |2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Òðèäåêàô- |  559-11-5   |C10H5F13O2             |   1       |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |òîðãåïòèëïðîï-2-åíîàò               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1146 |Òðèèîäîìåòàí                        |   75-47-8   |ÑÍI3                   |   0,0002  |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1147 |Òðèìåòèëàìèí                        |   75-50-3   |Ñ3Í9N                  |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1148 |Òðè(3-ìåòèëáóòèë)ôîñôîíîâàÿ êèñëîòà |             |Ñ15Í33ÎР              |   0,3     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1149 |1,2,5-Òðèìåòèë-4-ôåíèë-4-ïèïåðèäèíîë|   64-39-1   |C17H25NO2              |îòñóòñòâèå |    ñ.-ò.     |   1     |

|      |ïðîïèîíàò                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1150 |Òðèìåòèëôîñôàò                      |  512-56-1   |Ñ3Í9O4Р               |   0,3     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1151 |Òðèìåòèëôîñôèò                      |  121-45-9   |Ñ3Í9O3Р               |   0,005   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1152 |N,N,N-Tpèìeòèë-2-xëopýòaíaìèíèéxëo- |  999-81-5   |C5H13Cl2N              |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |pèä                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1153 |Òðèíèòðîáåíçîë                      | 25377-32-6  |C6H3N3O6               |   0,4     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1154 |Òðèíèòðîìåòàí                       |  517-25-9   |CHN3O6                 |   0,01    |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1155 |1,3,5-Òðèíèòðî-1,3,5-ïåðãèäðîòðèàçèí|  121-82-4   |Ñ3Í6N6Î6               |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1156 |Òðè(ïðîï-1-åíèë)àìèí                |  102-70-5   |C9H15N                 |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1157 |Òðèñ(N,N-äèáóòèëàìèä)      ôîñôîðíîé|             |Ñ12Í30Î7Р             |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|      |êèñëîòû                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1158 |Òðèñ(äèìåòèëôåíèë)ôîñôàò            | 25155-23-1  |Ñ24Í27O4Р             |   0,05    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1159 |Òðèñ(äèýòèëàìèíî)-2-õëîðýòèëôîñôèí  |             |                       |   2       |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1160 |Òðèñ(ìåòèëôåíèë)ôîñôàò              |  1330-78-5  |C21H21O4P              |   0,005   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1161 |Òðèôåíèëôîñôèí                      |  603-35-0   |C18H15P                |   0,02(á  |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1162 |Òðèôåíèëôîñôèò                      |  101-02-0   |C18H15O3P              |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1163 |3-(Òðèôòîðìåòèë)àìèíîáåíçîë         |   98-16-8   |Ñ7Í6F3N                |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1164 |Òðèôòîðìåòèëáåíçîë                  |   98-08-8   |C7H5F3                 |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1165 |1-(3-Òðèôòîðìåòèëôåíèë)êàðáàìèä     | 13114-87-9  |C8H7F3N2O              |   0,03    | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1166 |Òðèôòîðïðîïèëñèëàí                  |  460-48-0   |Ñ3Í7F3Si               |   1,5     | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1167 |Òðèôòîðõëîðïðîïàí                   |             |Ñ3Í4ÑlF3               |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1168 |2,4,5-Òðèõëîðàìèíîáåíçîë            |  636-30-6   |C6H4Cl3N               |   1       |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1169 |2,4,6-Òðèõëîðàìèíîáåíçîë            |  634-93-5   |Ñ6Í4Ñl3N               |   0,8     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1170 |Òðèõëîðàöåòàëüäåãèä                 |   75-87-6   |Ñ2ÍÑl3Π               |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1171 |Òðèõëîðàöåòàò íàòðèÿ                |  650-51-1   |C2Cl3N2O2              |   5       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1172 |4,5,6-Òðèõëîðáåíçîêñàçîëèí-2-3Í-îí  | 50995-94-3  |C9H3Cl3N               |   1       |   îðã. ïë.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1173 |2,3,6-Òðèõëîðáåíçîéíàÿ êèñëîòà      |   50-31-7   |Ñ7Í6Ñl3O2              |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1174 |Òðèõëîðáåíçîë                       | 12002-48-1  |Ñ6Í3Ñl3                |   0,03    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1175 |Òðèõëîðáèôåíèë                      | 25323-68-6  |Ñ12Í7Ñl3               |   0,001   |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1176 |2,3,4-Òðèõëîðáóò-1-åí               |  2431-50-7  |Ñ4Í5Ñl3                |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1177 |Òðèõëîðìåòàí                        |   67-66-3   |ÑÍÑl3                  |   0,1     |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1178 |N-Òðèõëîðìåòèëòèîôòàëèìèä           |             |C8H2Cl3NOS             |   0,04    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1179 |2-Òðèõëîðìåòèë-3,4,5-òðèõëîðïèðèäèí |  1201-30-5  |C6HCl6N                |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1180 |6-(Òðèõëîðìåòèë)-1-õëîðïèðèäèí      |  1929-82-4  |Ñ6Í3Ñl4N               |   0,02    |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1181 |1,1,5-Òðèõëîðïåíò-1-åí              |  2677-33-0  |Ñ5Í7Ñl3                |   0,04    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1182 |1,2,3-Òðèõëîðïðîïàí                 |   96-18-4   |Ñ3Í5Ñl3                |   0,07    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1183 |O,O,O-Òðèñ(2-õëîðïðîïèë)ôîñôàò      |             |C6H12Cl9O4P            |   0,1     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1184 |Òðèõëîðïðîïèîíàò íàòðèÿ             |             |Ñ3Í2Ñl3NàO2            |   1       |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1185 |2,2,3-Òðèõëîðïðîïèîíîâàÿ êèñëîòà    |  3278-46-4  |Ñ3Í3Ñl3O2              |   0,01    | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1186 |2-(2,4,5-Òðèõëîðôåíîêñè)ýòèë-2-2-äè-|  136-25-4   |Ñ11Í9Ñl5O3             |   2,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |õëîðïðîïèîíàò                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1187 |2-(2,4,5-Òðèõëîðôåíîêñè)ýòèëòðèõëî- | 25056-70-6  |Ñ10Í6Ñl6O3             |   5       |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |ðàöåòàò                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1188 |1,2,2-Òðèõëîðýòàí-1,2-äèîë          |  302-17-0   |Ñ2Í3Ñl3O2              |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1189 |1,1'-(2,2,2-Òðèõëîðýòèëèäåí)áèñ(4-  |   50-29-3   |C14H9Cl5               |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |õëîðáåíçîë)                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1190 |Òðèöèêëîãåêñèëîëîâîõëîðèä           |             |C18H33ClSn             |   0,001   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1191 |Òðèýòèëôîñôàò                       |   78-40-0   |C6H15O4P               |   0,3     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1192 |Ò-66 (ôëîêóëÿíò)                    |             |                       |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1193 |Óãëåðîä äèñóëüôèä                   |   75-15-0   |CS2                    |   1       |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1194 |Óíèâåðñèí (êîìïàóíäèðîâàííûé  æèäêèé|             |                       |   0,01    |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |áèòóì)                              |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1195 |Óðàí                                |  7440-61-1  |U                      |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1196 |àëüôà-Ôåíèëáåíçîëóêñóñíàÿ êèñëîòà   |  117-34-0   |C14H12O2               |   0,5     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1197 |Ôåíèëãèäðàçèí                       |  100-63-0   |Ñ6Í8N2                 |   0,01    |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1198 |1,3-Ôåíèëåíáèñ(1-ìåòèëýòèëèäåí)áèñ- |             |C12H17NaO4             |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ãèäðîïåðîêñèä íàòðèÿ                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1199 |1,4-Ôåíèëåíáèñ(1-ìåòèëýòèëèäåí)áèñ- |             |C12H17NaO4             |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ãèäðîïåðîêñèä íàòðèÿ                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1200 |1,3-Ôåíèëåíáèñ(1-ìåòèëýòèëèäåí)áèñ  |  721-26-6   |C12H18O4               |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |(ãèäðîïåðîêñèä)                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1201 |1,4-Ôåíèëåíáèñ(1-ìåòèëýòèëèäåí)áèñ  |  3159-98-6  |C12H18O4               |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |(ãèäðîïåðîêñèä)                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1202 |1-Ôåíèë-3-ïèðàçîëèäîí               |   92-43-3   |C9H10N2O               |   0,5     |  îðã. îêð.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1203 |S-[2-[(Ôåíèëñóëüôîíèë)àìèíî]ýòèë]-O,|  741-58-2   |C14H24NO4PS3           |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |O-áèñ(1-ìåòèëýòèëäèòèîôîñôàò        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1204 |N-Ôeíèë-N-[1-(2-ôeíèëýòèë)ïèïepèäèí-|  437-38-7   |C22H28N2               |îòñóòñòâèå |    ñ.-ò.     |   1     |

|      |4-èë]ïpoïaíaìèä                     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1205 |1-Ôåíèëýòàí-1-îë                    |   98-85-1   |C8H10O                 |   0,4     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1206 |2-Ôåíèëýòàí-1-îë                    |  1517-69-7  |C8H10O                 |   0,01    |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1207 |1-Ôåíèëýòàíîí                       |   98-86-2   |C8H8O                  |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1208 |N-Ôåíèë-N-ýòèëáåíçîëìåòàíàìèí       |   92-59-1   |C15H17N                |   4       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1209 |(Å)1-Ôåíèëýòèë-3-[(äèìåòîêñèôîñôè-  |  7700-17-6  |C14H19O6P              |   0,05    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |íèë)îêñè]áóò-2-åíîàò                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1210 |1-Ôåíèëýòèë-3-îêñîáóòàíîàò          | 40552-84-9  |C12H14O3               |   0,8     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1211 |(Ôåíèëýòèë)-3-îêñî-2-õëîðáóòàíîàò   | 68683-30-7  |C12H13ClO3             |   0,15    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1212 |O-Ôåíèë-Î-ýòèëòèîôîñôàò íàòðèÿ      |             |C8H10NaO3PS            |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1213 |O-Ôåíèë-Î-ýòèëõëîðòèîôîñôàò         | 38052-05-0  |C8H10ClO2PS            |   0,005   |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1214 |3-Ôåíîêñèáåíçàëüäåãèä               | 39515-51-0  |Ñ13Í10O2               |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1215 |3-Ôåíîêñè-1-ìåòèëáåíçîë             |  3586-14-9  |Ñ13Í12Π               |   0,04    |     îðã.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1216 |Ôåíîêñèýòàíîâàÿ êèñëîòà             |  122-59-8   |Ñ8Í8Î3                 |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1217 |9Í-Ôåíîòèàçèí                       |   92-84-2   |C12H9NS                |   1       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1218 |Ôåððîöèàíèäû                        |             |                       |   1,25    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1219 |Ôëîòîë Ñ7-8                         |             |                       |   0,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1220 |Ôëîòîðåàãåíò ÀÀÐ-1                  |             |                       |   0,001   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1221 |Ôëîòîðåàãåíò ÀÐÐ-2                  |             |                       |   0,005   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1222 |Ôëîòîðåàãåíò Îêñàëü                 |             |                       |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1223 |Ôëîòîðåàãåíò   ÑÔÊ   (ïî   àìèëîâîìó|             |                       |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |ñïèðòó)                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1224 |Ôëîòîðåàãåíò Ò-81                   |             |                       |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1225 |Ôîðìàëüäåãèä                        |   50-00-0   |ÑÍ2Π                  |   0,05    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1226 |Ôîñôîð ýëåìåíòíûé (êðàñíûé)         |  7723-14-0  |P                      |   0,0001  |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1227 |29Í,31Í-Ôòàëîöèàíèíäèñóëüôàò        |             |C32H16CuN8O6S2         |   0,3     |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |(4-)-N(29), N(30),  N(31),   N(35) -|             |                       |           |              |         |

|      |êîáàëüòà (SP-4-1)                   |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1228 |Ôòîð äëÿ êëèìàòè÷åñêèõ ðàéîíîâ I-II |  7782-41-4  |F                      |   1,5(ä   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1229 |Ôòîð äëÿ êëèìàòè÷åñêîãî III ðàéîíà  |  7782-41-4  |F                      |   1,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1230 |Ôòîð äëÿ êëèìàòè÷åñêîãî IV ðàéîíà   |  7782-41-4  |F                      |   0,7     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1231 |Ôóðàí                               |  110-00-9   |C4H4O                  |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1232 |Ôóðàí-2-êàðáàëüäåãèä                |   98-01-1   |C5H4O2                 |   1       |   îðã. îï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1233 |Õëîð                                |  7782-50-5  |Cl2                    |îòñóòñòâèå |     îáù.     |   3     |

|      |                                    |             |                       |    (ä     |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1234 |1-Õëîðàíòðàöåí-9,10-äèîí            |   82-44-0   |Ñ14Í17ÑlO2             |   3       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1235 |2-Õëîðàíòðàöåí-9,10-äèîí            |  131-09-9   |Ñ14Í17ÑlO2             |   4       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1236 |Õëîðàöåòàò àìèíà êàíèôîëè           |             |                       |   0,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1237 |Õëîðàöåòàò íàòðèÿ                   |  3926-62-3  |Ñ2Í2ÑlNaÎ2             |   0,05    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1238 |1-Õëîð-4-áåíçîèëàìèíîàíòðàöåí-9,10- |             |C21H12ClNO3            |   2,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |äèîí                                |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1239 |2-Õëîðáåíçîéíàÿ êèñëîòà             |  118-91-2   |Ñ7Í5ÑlO2               |   0,1     | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1240 |4-Õëîðáåíçîéíàÿ êèñëîòà             |   74-11-3   |Ñ7Í5ÑlO2               |   0,2     | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1241 |6-Õëîðáåíçîêñàçîëîí                 | 19932-84-4  |C7H4ClNO2              |   0,2     | îðã. ïëåíêà  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1242 |Õëîðáåíçîë                          |  108-90-7   |Ñ6Í5Ñl                 |   0,02    |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1243 |4-Õëîðáåíçîëñóëüôîíàò íàòðèÿ        |  5138-90-9  |Ñ6Í5ÑlNaÎ3S            |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1244 |2-Õëîðáóòà-1,3-äèåí                 |  126-99-8   |Ñ4Í5Ñl                 |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1245 |1-Õëîðáóòàí                         |  109-69-3   |Ñ4Í9Ñl                 |   0,004   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1246 |4-Õëîðáóò-2-åíèë-2,4-äèõëîðôåíîêñèà-|  2971-38-2  |Ñ12Í11Ñl3Î3            |   0,02    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |öåòàò                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1247 |4-Õëîðáóò-2-èíèë-N-(3-õëîðôåíèë)êàð-|  101-27-9   |C11H9Cl2NO2            |   0,03    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |áàìàò                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1248 |7-Õëîðãåïòàíîâàÿ êèñëîòà            |  821-57-8   |C7H13ClO2              |   0,05    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1249 |Õëîð-1,1-äèôåíèë                    | 27323-18-8  |C12H9Cl                |   0,001   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1250 |Õëîðèäû (ïî Ñl)                     |             |                       | 350       | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1251 |(Õëîðìåòèë)áåíçîë                   |  100-44-7   |Ñ7Í7Ñl                 |   0,001   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1252 |(Õëîðìåòèë)îêñèðàí                  |  106-89-8   |Ñ3Í5ÑlO                |   0,0001(ê|    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1253 |3-Õëîðìåòèë-6-õëîðáåíçîêñàçîëîí     | 40507-94-6  |C8H5Cl2NO2             |   0,4     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1254 |2-Õëîðíàôòàëèí                      |   91-58-7   |Ñ10Í7Ñl                |   0,01    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1255 |9-Õëîðíîíàíîâàÿ êèñëîòà             |  1120-10-1  |C9H17ClO2              |   0,3     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1256 |3-Õëîðïðîïàí-1,2-äèîë               |   96-24-2   |Ñ3Í7ÑlO2               |   0,7     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1257 |3-Õëîðïðîï-1-åí                     |  107-05-1   |Ñ3Í5Ñl                 |   0,3     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1258 |2-Õëîðïðîïèîíàò íàòðèÿ              | 16987-02-3  |C3H5ClNaO2             |   2       |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1259 |2-Õëîðïðîïèîíîâàÿ êèñëîòà           |  598-78-7   |Ñ3Í5ÑlO2               |   0,8     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1260 |2-Õëîðòèîôåí                        |   96-43-5   |Ñ4Í3ÑlS                |   0,001   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1261 |11-Õëîðóíäåêàíîâàÿ êèñëîòà          |  1860-44-2  |C11H21ClO2             |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1262 |4-Õëîðôåíèë-2,4,5-òðèõëîðôåíèëàçîñó-|  2227-13-6  |C12H6Cl4S              |   0,2     |   îðã. ïë.   |   4     |

|      |ëüôèä                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1263 |4-Õëîðôåíèë-4-õëîðáåíçîëñóëüôîíàò   |   80-33-1   |C12H8Cl2O3S            |   0,2     | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1264 |Õëîðöèàí (ïî öèàíèä-èîíó)           |  506-77-4   |CClN                   |   0,035   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1265 |Õëîðöèêëîãåêñàí                     |  542-18-7   |Ñ6Í11Ñl                |   0,05    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1266 |2-[(2-Õëîðöèêëîãåêñèë)òèî]-1Í-èçîèí-| 59939-44-5  |C14H14ClNO2S           |   0,02    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |äîë-1,3(2Í)-äèîí                    |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1267 |Õëîðýòàí                            |   75-00-3   |C2H5Cl                 |   0,2     |    ñ.-ò.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1268 |Õëîðýòàíîâàÿ êèñëîòà                |   79-11-8   |Ñ2Í3ÑlO2               |   0,06    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1269 |2-Õëîðýòàíîë                        |  107-07-3   |Ñ2Í5ÑlO                |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1270 |Õëîðýòåí                            |   75-01-4   |Ñ2Í3Ñl                 |   0,005(ê |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1271 |Õëîðýòèëðòóòü                       |  107-27-7   |C2H5ClHg               |   0,0001  |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1272 |áåòà-Õëîðýòèëòðèñ(äèýòèëàìèíî)ôîñôî-|             |C14H14Cl2N3P           |   2       |     îðã.     |   3     |

|      |íèé õëîðèä                          |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1273 |2-Õëîðýòèëôîñôîíîâàÿ êèñëîòà        | 16672-87-0  |Ñ2Í6ÑlO3Р             |   4       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1274 |2-(Õëîðýòèë)-2-õëîðýòèëôîñôîíàò     |             |Ñ4Í9Ñl2O3Р            |   1,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1275 |Õðîìîëàí                            |             |                       |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1276 |Õðîì Ñr(3+)                         |             |                       |   0,5     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1277 |Õðîì Ñr(6+)                         |             |                       |   0,05    |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1278 |Öàêñ                                |             |                       |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1279 |Öåôàëîòèíà íàòðèåâàÿ ñîëü           |   58-71-9   |C14H15N2NaO6S2         |   0,001   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1280 |Öèàíàìèä êàëüöèÿ                    |  156-62-7   |CH2CaN2                |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1281 |Öèàíáåíçàëüäåãèäîêñèì íàòðèÿ        |             |C7H5NNaO               |   0,03    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1282 |Öèàíèäû                             |             |                       |   0,035(å |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1283 |Öèêëîãåêñàí                         |  110-82-7   |Ñ6Í12                  |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1284 |Öèêëîãåêñàí-2,5-äèåí-1,4-äèîíäèîêñèì|  105-11-3   |C6H6N2O2               |   0,1     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1285 |Öèêëîãåêñàí-1,4-äèîí                |  637-88-7   |C6H8O2                 |   0,05    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1286 |Öèêëîãåêñàíîë                       |  108-93-0   |C6H12O                 |   0,5     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1287 |Öèêëîãåêñàíîí                       |  108-94-1   |Ñ6Í11Π                |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1288 |Öèêëîãåêñàíîíîêñèì                  |  100-64-1   |C6H11NO                |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1289 |Öèêëîãåêñåí                         |  110-83-8   |Ñ6Í10                  |   0,02    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1290 |Öèêëîãåêñ-3-åíêàðá-1-àëüäåãèä       |  100-50-5   |Ñ7Í10Π                |   0,1     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1291 |Öèêëîãåêñèëàìèí                     |  108-91-8   |C6H13N                 |   0,1     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1292 |Öèêëîãåêñèëàìèíà ãèäðîõëîðèä        |  4998-76-9  |C6H13N õ ClH           |   2       |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1293 |Öèêëîãåêñèëàìèíà êàðáîíàò           |             |C6H13N õ 1/2ÑÍ2O3      |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1294 |Öèêëîãåêñèëàìèíà õðîìàò             |             |C6H13N õ 1/2ÑrÍ2O4     |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1295 |Öèêëîãåêñèëèìèä (Z)-äèõëîðáóòåíäèîàò|             |C10H10Cl2NO2           |   0,04    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1296 |Öèêëîãåêñèëêàðáàìèä                 |  698-90-8   |C7H11N2O               |   3       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1297 |N-(Öèêëîãåêñèë)òèî1Í-èçîèíäîë-1,3   | 17796-82-6  |C14H15NO2S             |   0,06    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |(2Í)-äèîí                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1298 |Öèêëîïåíòàíîí-2-êàðáîêñèáóòàí-1     |             |Ñ10Í16Î3               |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1299 |Öèíê                                |  7440-66-6  |Zn                     |   1       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1300 |2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, |  307-70-0   |Ñ11Í4F20Π             |   0,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |10,11,11-Ýéêîçàôòîðóíäåêàí-1-îë     |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1301 |Ýêîçîëü-401                         |             |                       |   0,25    |  îðã. ìóòí.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1302 |Ýìóêðèë Ñ                           |             |                       |   5       |  îðã. ïåíà   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1303 |Ýïàìèí 06                           |             |                       |   2       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1304 |ÝÏÍ-5                               |             |                       |   0,2     |  îðã. ïåíà   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1305 |1,2-Ýïîêñèïðîïàí                    |   75-56-9   |Ñ3Í6Π                 |   0,01    |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1306 |2,3-Ýïîêñèïðîïèë-2-ìåòèëïðîï-2-åíîàò|  106-91-2   |Ñ7Í9O3                 |   0,09    |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1307 |Ýòàí-1,2-äèèëáèñ(äèòèîêàðáàìàò)     | 12122-67-7  |C4H6N2S4Zn             |   0,3     |  îðã. ìóòí.  |   3     |

|      |öèíêà                               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1308 |Ýòàí-1,2-äèèëáèñ(êàðáàìîäèòèîíàò)   |             |C4H14N4S4              |   0,04    |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |äèàììîíèÿ                           |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1309 |N,N'-Ýòàí-1,2-äèèëáèñ[N-(êàðáîêñèìå-|   60-00-4   |C10H16N2O8             |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |òèë)ãëèöèí]                         |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1310 |Ýòàíäèîâàÿ êèñëîòà                  |  144-62-7   |C2H2O4                 |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1311 |Ýòàí-1,2-äèîë                       |  107-21-1   |Ñ2Í6O2                 |   1       |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1312 |Ýòàí-1,1-äèîëäèàöåòàò               |  542-10-9   |Ñ6Í10O4                |   0,6     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1313 |Ýòàíîâàÿ êèñëîòà                    |   64-19-7   |Ñ2Í4O2                 |   1       |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1314 |Ýòåí                                |   74-85-1   |C2H4                   |   0,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1315 |Ýòåíáèñ(òèîãëèêîëÿò)äèîêòèëîëîâî    |             |C22H45O2S2Sn           |   0,002   |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1316 |2,2'-(1,2-Ýòåíäèèë)áèñ[2-àìèíîáåíçî-|   81-11-8   |C14H14N2O6S2           |     2     |     îáù.     |   4     |

|      |ëñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà]               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1317 |(2,2'-(1,2-Ýòåíäèèë)áèñ[5-íèòðîáåí- |  128-42-7   |C14H10N2O10S2          |   3       |     îáù.     |   4     |

|      |çîëñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà]             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1318 |Ýòåíèëàöåòàò                        |  108-05-4   |Ñ4Í6Î2                 |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1319 |Ýòåíèëáåíçîë                        |  100-42-5   |Ñ6Í8                   |   0,02(ê  |    ñ.-ò.     |   1     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1320 |2-(Ýòåíèëîêñè)ýòàíàìèí              |  7336-29-0  |C4H9NO                 |   0,006   |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1321 |Ýòåíèëñèëèêàò íàòðèÿ                |             |C2H4NaO4Si             |   2       |     îðã.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1322 |Ýòèëàìèí                            |   75-04-7   |C2H7N                  |   0,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1323 |(Ýòèëàìèíî)áåíçîë                   |  103-69-5   |C8H11N                 |   1,5     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1324 |(DL)-Ýòèë-2-àìèíî-N-(3,4-äèõëîðôå-  | 22212-58-4  |C11H13Cl2NO2           |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|      |íèë)ïðîïàíîàò                       |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1325 |Ýòèëàöåòàò                          |  141-78-6   |C5H8O2                 |   0,2     |    ñ.-ò.     |   2     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1326 |(DL)-Ýòèë-N-áeíçoèë-N-(3,4-äèxëopôe-| 22212-55-1  |C18H17Cl2NO3           |   1       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |íèë)-2-aìèíoïpoïaíoaò               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1327 |Ýòèëáåíçîë                          |  100-41-4   |C8H10                  |   0,01    | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1328 |N-Ýòèëáóòàí-1-àìèí                  | 13360-63-9  |C6H15N                 |   0,5     | îðã. ïðèâê.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1329 |S-Ýòèë-N-ãåêñàãèäðî-1Í-àçåïèí-1-òèî-|  2212-67-1  |C9H17NOS               |   0,07    |  îðã. çàï.   |   4     |

|      |êàðáîíàò                            |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1330 |2-Ýòèëãåêñàí-1-îë                   |  104-76-7   |C8H18O                 |   0,15    |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1331 |2-Ýòèëãåêñåíàëü                     | 26266-68-2  |C8H16O                 |   0,2     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1332 |(2-Ýòèëãåêñèë)ïðîï-2-åíîàò          |             |Ñ11Í20O2               |   0,02    |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1333 |(2-Ýòèëãåêñèë)ñóëüôàò íàòðèÿ        |  126-92-1   |C8H17NaO4              |   5       | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1334 |Ýòèë-2-ãèäðîêñèïðîïàíîàò            |   97-64-3   |Ñ5Í10Î3                |   0,4     |    ñ.-ò.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1335 |Ýòèë-3,3-äèìåòèë-4,6,6-òðèõëîðãåêñ- | 59897-92-6  |Ñ10Í15Ñl3O2            |   0,008   |  îðã. çàï.   |   3     |

|      |5-åíîàò                             |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1336 |S-Ýòèëäèïðîïèëòèîêàðáàìàò           |  759-94-4   |C9H19NOS               |   0,1     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1337 |O-Ýòèëäèòèîêàðáîíàò êàëèÿ           |  140-89-6   |Ñ3Í5KOS2               |   0,1     |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1338 |O-Ýòèëäèõëîðòèîôîñôàò               |  1498-64-2  |C2H5Cl2OPS             |   0,02    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1339 |Ýòèë-3-ìåòèëáóò-2-åíîàò             |  638-10-8   |C7H12O2                |   0,4     |  îðã. çàï.   |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1340 |N-Ýòèë-N-ìåòèëñóëüôàìèäî-2-(1,4-ôå- |             |C9H16N4O2S õ H4O8S2    |   0,1     |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |íèëåíäèàìèí)äèñóëüôàò               |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1341 |Ýòèëïðîï-2-åíîàò                    |  140-88-5   |C5H8O2                 |   0,005   |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1342 |Ýòèëñèëèêàò íàòðèÿ                  |             |                       |   2       |  îðã. ìóòí.  |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1343 |Ýòèë-[3-[[(ôåíèëàìèíî)êàðáîíèë]îêñè]| 13684-56-5  |C16H16N2O4             |   5       |     îáù.     |   3     |

|      |ôåíèë]êàðáàìàò                      |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1344 |Ýòèë-2-õëîðàöåòîàöåòàò              |  609-15-4   |Ñ6Í9ÑlO3               |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1345 |N-Ýòèëöèêëîãåêñèëàìèí               |  5459-93-8  |C8H17N                 |   0,5     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1346 |N-Ýòèëöèêëîãåêñèëàìèí ãèäðîõëîðèä   |             |C8H17N õ ClH           |   0,1     |    ñ.-ò.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1347 |N-Ýòèëöèêëîãåêñèëàìèí               |             |C17H34N2OS             |   4       |    ñ.-ò.     |   2     |

|      |N-ýòèëöèêëîãåêñèëòèîêàðáàìàò        |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1348 |N-Ýòèëýòàíàìèí ãèäðîõëîðèä          |  660-68-4   |C4H11N õ ClH           |   0,25    |  îðã. çàï.   |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1349 |N-Ýòèëýòàíàìèí íèòðàò               | 27096-30-6  |C4H11N õ HNO3          |   0,1     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1350 |S-Ýòèë-N-ýòèë-N-öèêëîãåêñèëòèîêàðáà-|             |C10H21NOS              |   0,2     |    ñ.-ò.     |   3     |

|      |ìàò                                 |             |                       |           |              |         |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1351 |Ýòîêñèýòàí                          |   60-29-7   |Ñ4Í10Π                |   0,3     | îðã. ïðèâê.  |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1352 |2-Ýòîêñèýòàíîë                      |  110-80-5   |Ñ4Í10O2                |   1       |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1353 |2-(2-Ýòîêñèýòîêñè)ýòàíîë            |  111-90-0   |Ñ6Í14O3                |   0,3     |     îáù.     |   3     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1354 |2-[2-(2-Ýòîêñèýòîêñè)ýòîêñè]ýòàíîë  |  112-50-5   |C8H18O4                |   0,08    |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1355 |Ýôèð ýòèëåíãëèêîëÿ è æèðíûõ êèñëîò  |             |                       |   0,7     |     îáù.     |   4     |

|——————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|———————————|——————————————|—————————|

| 1356 |Ýôèð ýòèëêàðáèòîëà è æèðíûõ êèñëîò  |             |                       |   0,8     |     îáù.     |   4     |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé                                                                                           

ñàíèòàðíûé âðà÷                                                                                                   

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,                                                                                             

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü                                                                                                

Ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ                                                                                          

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè                                                                                   Ã.Ã.Îíèùåíêî

——————————————————————————————

* - Âåëè÷èíà, óêàçàííàÿ â ñêîáêàõ, ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì ïî ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè äëÿ êîíêðåòíîé ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ

Íîðìàòèâû 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6